Jak nám toto porozumění pomůže pochopit, o co se dnes skutečně hraje? Jak to souvisí s identifikací divokého zvířete v 13. kapitole Zjevení?

V mnoha komentářích se objevují různá klišé, která nás mají přesvědčit, že svět je ovládán silami, které právě zavádí celosvětový socialismus. NIC Z TOHO NENÍ DÁL OD PRAVDY, NEŽ TOTO TVRZENÍ. Je to podobné tvrzení, jako to, které nás má přesvědčit, že dnešní stát Izrael je naplněním proroctví z Písma. Největšími milovníky těchto dvou absolutních lží jsou často lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou následovníky Krista. Jim je určen především tento článek.

Ač se na světě událo mnoho způsobů řízení společnosti, různých státních celků a říší, vždy bylo možné tyto celky rozdělit z hlediska uplatňované moci do sedmi základních skupin, kdy jedna byla v řízení dominantní. Vždy si vysvětlíme sociální strukturu takové společnosti, jejich vazby na obchod a výrobní prostředky a hlavní dominantní prvek, který byl motorem takové společnosti.

Prvním rozšířeným uspořádáním byla THEOKRACIE – do češtiny se to dá přeložit, jako vláda božstev, božstva, či boha, těch co mají autoritu nad určitými činnostmi lidského života.

Budeme se vždy zabývat časovým obdobím vzniku a význačnými oblastmi, kde toto bylo možné vidět od ranných dějin. Musíme si uvědomit, že samotné vlády neuplatňovaly jen jediný způsob, ale ten konkrétní dominoval a dominuje této společnosti z hlediska sociálních vztahů. TOMUTO POROZUMĚNÍ SE ŘÍKÁ SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST. Cílem každého systému je, aby byla tato gramotnost co nejmenší, protože to vždy velmi oslabuje pozice těch, kdo danou SPOLEČNOST OVLÁDÁ.

Musíme nahlédnout do let okolo roku 2100 př.n.l. a tam začít hledat. Prosím všechny, kdo milují že jsme z opiček a že vykopávky nás utvrzují o jiné časové ose, než nám odhaluje BIBLICKÁ CHRONOLOGIE, že mám dost důkazů na to, abych jí věřil a cílem tohoto článku není se dohadovat o datech. Možná, že když si článek přečtete celý, že sami pochopíte, proč jsou některá datování jiná, ač má archeologie fakta na stole.

Pokud vezmeme v úvahu fakt, kdy všechny nejstarší kultury tvrdí, že zde byla CELOSVĚTOVÁ POTOPA, PŘI KTERÉ SE ZACHRÁNILO OSM LIDÍ, ŽE TYTO KULTURY A VZNIKAJÍCÍ NÁRODY BYLY JISTĚ NAŠÍ RANNÝM DĚJINÁM BLÍŽE, NEŽ JE TO DNES. Jediný celistvý záznam nacházíme pouze v Písmu a každá událost, která je zde zapsaná, byla potvrzena i v těch národech, kterých se konkrétní událost dotýkala. UŽ PROTO JE PÍSMO A JEJÍ ZÁZNAM NEZPOCHYBNITELNÝM DŮKAZEM, ŽE MŮŽEME VÝVOJI PODLE PÍSMA VĚŘIT!!!!

Co se tedy stalo od roku 2291 př.n.l., kdy skončila potopa? Noeho synové, jejich jména archeologie nejenom potvrdila, ale i jejich dalších synů, dostali za úkol, aby se rozešli, každý svým směrem a osídlili celou Zemi. Podle toho co lze díky archeologii zjistit, dodržel toto nařízení hlavně Jáfetův syn Magog, aby se postupně vydal severním směrem od Araratu a zabírala jeho domácnost postupně celou Evropu a Asii. Dlouhověkost, která ještě v těch prvních generacích zůstávala, způsobila populační explozi, která rychle zvětšovala množství lidí. Degenerace zatím nepůsobila mezi příbuzenskými sňatky škody, takže se lidstvo skutečně rozmnožilo během 200 let do takového množství, že se začala objevovat potřeba výměny zboží.

Ostatní potomci Noemových synů viděli pro svůj rozvoj lepší vyhlídky v tom, když se budou držet blíž při sobě. Mezitím se narodil muž jménem Nimrod. Společnost stále pevně věřila, že STVOŘITELEM NEBE A ZEMĚ JE JeHoVaH BŮH, takže když to už Satan a jeho andělští kamarádi nemohli vydržet, hledali způsob, jak se dostat do přímého kontaktu s tehdejší populací. Před potopou to měli jednoduché, stačilo se zhmotnit v těle krásného muže a oblbnout ženy, aby měli s nimi poměr. Ale toto už jim nebylo dovoleno, jediná možnost byla, že si mohli vytvořit takové tělo, které jasně odkazovalo na jejich původ. Mít poměr se ženou už také nebylo možné, tak na to šli jinak.

Připravili na tehdejší lidstvo podvod. PŘIŠLI JAKO SYNOVÉ Z HVĚZD. Ostatně toto brzy opět uvidíme, když vidím kolem sebe tolik filmů o mimozemšťanech, když se teď jako na běžícím pásu uvolňují pozorování UFO a podvodní setkání s takto neidentifikovatelnými předměty.

Jak se tito fešáci představili? Jako TI, CO MAJÍ AUTORITU NAD RŮZNÝMI OBLASTMI. Jeden byl bohem nad počasím, jiný nad válkou, jiný nad lovem. Tak se stali bohy, NE STVOŘITELI, ALE MOCNÝMI. Už vám začíná docházet, proč je v Písmu tak často, skoro 7000x jméno Stvořitele JHVH u slova el, které znamená bůh. HEBREJŠTINA VELKÁ PÍSMENA NEZNÁ A TA BYLA ZAVEDENA DO PÍSMA PRÁVĚ PROTO, ABY SE ZMĚNIL VÝZNAM SLOVA BŮH. Že je to proto, aby čtenář věděl, jakou že autoritou daný bůh disponuje? Že se striktně rozlišoval každý MOCNÝ, TEDY TEN S AUTORITOU?

Takže takto vznikla theokracie, od řeckého slova theos, bůh, božstvo. Nimrod rád sloužil nejvyššímu mocnému z hvězd a ten jej učinil bohem pro lidi, tedy přesně, jak to odhaluje Písmo. STAL SE MOCNÝM V ODPORU PROTI JeHoVaH. Tomuto klučinovi Satan dovolil, aby se stal mocným lovcem zvěře, ale i lidí. Jak? To souvisí s výměnou zboží. Lidé začali jíst maso, zemědělství se začalo měnit tím, že bylo pod organizátorem Nimrodem, který dodával tučné kusy divoké zvěře, že jim učinil nabídku. Začněme stavět města a pracujme společně na polích. Tak vznikne nadbytek. Bude to pro nás výhodné a kdyby se toto Stvořiteli nelíbilo, tak si postavíme věž, kde se skryjeme, kdyby náhodou přišla potopa. Oni věděli, že se zdržovat na jednom místě nemají.

Tím, že je Nimrod takto sjednotil a přiměl je stavět město Bábel, které nemá nic společného s městem Babylon, které se stalo slavným až o mnoho let později. Tehdy bylo všem pod Nimrodovým vedením dovoleno, aby si rozuměli jen v rámci svých blízkých rodin. Tak vznikly jazyky a národy, a protože se rodiny rozešly i Nimrod odešel o asi 750 km severozápadně budovat nové město Ninive, dnešní Mosul.

Takže základem každé teokracie je uctívání boha, božstev, kde konkrétní panovník, král má plně pod kontrolou pohyb zboží. Často je tento král považován za potomka božstev. Vývoj takových sociálních řízení časem přechází do druhé formy, kdy díky válkám a rozšiřování vlivu, začnou do sociálního řízení ve velkém přibývat zajatci, kteří nemají PRÁVA. TĚM SE ŘÍKÁ OTROCI. Tito lidé se stávají zbožím, které je možno kupovat.

Dnes je takovou theokracií Saudská Arábie.

Takže druhá forma řízení je otrokářský systém. Aby se takto mohla daná společnost označit, musí být obchodní činnost plně závislá na této pracovní síle. Takovou se stal starověký Egypt. Ač byla Asyrská říše, kterou založil Nimrod starší, přesto nebyla plně otrokářskou společností, protože se i zde otrokářství také rozvíjelo, ale její působení bylo dlouhou dobu hlavně v tom, aby měla vliv nad obchodem a pohybem zboží, které vyráběli svobodné rodiny, které vlastnily jen malou část otrocké pracovní síly. To lze vidět právě z vykopávek a nalezených dopisů mezi rodinami Asyrské říše. Vše se ubíralo v Asýrii jiným směrem, který vyvrcholil v letech 750 – 610 př.n.l..

Co nastalo v Egyptě a co se nestalo v Asýrii? V roce 1721 př.n.l. byl do Egypta prodán Josef. Stalo se to za vlády Senusreta III.. Josef poradil tomuto faraonovi, jak se má připravit na 7 let nadbytku a 7 let hladomoru. Jak archeologie potvrdila, stalo se něco, co se nazývá Hyksóským obdobím, jeho počátkem. Faraon se stává vlastníkem všech Egypťanů, kdy všichni Egypťané se stanou dobrovolně OTROKY SVÉHO FARAONA. Ač na tuto společenskou změnu nejsou schopni najít odpověď, JINAK BY MUSELI UZNAT, ŽE PÍSMO MÁ PRAVDU, tak tápou a přemýšlí, jak se to jenom mohlo stát.

Ač absolutně nic nenaznačuje, že by ti Hyksósové do Egypta vtrhli a zplundrovali jej a podmanili si jej silou, stali se nad Egyptem pány. Že je to označení pro Asiaty, kteří se do Egypta dostali z oblasti Kanánu, tedy z míst, odkud pochází Josef, Jákob a jeho rodina. která vyšla z oblasti Syro-palestiny, to opět nechtějí vidět. Takže Egypt je dokonalým příkladem otrokářství, kdy vše vychází z produkce otroků. Toto se částečně změnilo, když Egypt zbohatl a Josef umřel a prosperující Egypťané, kteří spravovali egyptská města, začali díky obchodu bohatnout, protože jim zůstávala část obchodního zisku, tak se nějakým způsobem vykoupili z otroctví.

Tehdy byli skutečně svobodní jen kněží a hyksósové. Jejich množení bylo tak velké, že se začala populační křivka vyrovnávat Egyptskému obyvatelstvu a tak vznikl požadavek, aby byli tito syropalestinci zotročeni. Toto se děje v letech 1624-1599 př.n.l. za Ahmose I., který Egypt sjednocuje a proces je dokončen za vlády jeho vnuka Thutmose I. v roce 1575 př.n.l., kdy je vydán příkaz, že musí být všichni narození synové Hyksósů zabiti.

Archeologie jasně ukazuje, že se prosperující Asiaté stávají špatně živenými a průměrný věk je kolem 36- 38 let, pokud si to teď vybavuji přesně.

Kde dnes můžeme vidět takovou otrokářskou společnost? Je to Severní Korea. Sice se nazývá socialistická, ale vládne tam bůh, nebo lépe řečeno božstvo Kimů. Proč se jí dala nálepka socialismu? Protože to musí sociálně negramotným poplést šišky. Ještě vysvětlím.

Zde můžeme vidět, že tento uzavřený systém je založen na otrocké práci a celý obchodní a výrobní systém slouží pro potřeby tohoto božstva, jenž musí být uctíváno. Aparát, který toto uctívání udržuje, je jako kněžstvo v Egyptě a náboženstvím jsou slova vůdce.

Jak víme, Egypt se ztrátou otrockých sil stal neúspěšným a jeho vliv zanikl stejně, jako zanikl vliv Asýrie po roce 610 př.n.l..

Třetí formou řízení je fašismus a jeho novodobá forma, která přechází do KORPORÁTNÍHO FAŠISMU. Základem tohoto řízení je poslušnost a oddanost vůdci, kterým se stává vládce země, jenž prosazuje nejenom nacionální a národní příslušnost, ale v jeho řídících strukturách nesmí být jiná, než národní krev. I toto má svůj dějinný vývoj a započal v Asýrii.

Rodina následníků Nimroda zakladatele se rozdělila během mnoha staletí a vytvořila dvě centra moci. Prvním a hlavním centrem bylo Ninive a druhým byl stavěný Babylon. Babylon byl postaven severněji než původní Babel, ale vždy byl jeho dominantou Zikkurat, tedy věž ve tvaru stupňovité stavby, kde byl na vrcholu chrám, kde podle Herodota sestupoval samotný bůh, Marduk, neboli Satan a měl tam svou kněžku.

Asýrie si svou moc nad Babylonem udržovala až do příchodu Nabopalasara, otce Nebukadnecara II. do roku 612 př.n.l., když došlo při jeho nástupu k moci v roce 627 př.n.l. k proti Asyrskému povstání.

Asýrie byla vlivným hráčem v celé oblasti západní Asie a na severu působila v oblastech dnešního Bulharska. Čile obchodovala s Védskou kulturou, potomky Magoga, kteří byli pevně ukotveni od Británie až k dnešnímu Leningradsku. Tato kultura si udržovala až do poloviny prvního tisíciletí velmi příbuzný jazyk staroslověnčinu, předpotopní jazykovou zásobu.

Díky disciplíně Asyřanů, ale i velké krutosti vzhledem ke svým podmaněným národům, si Asýrie dokázala udržovat odstup nejenom od Egypta a to dlouhých  1400 let. V letech 745- 727 př.n.l. za vlády Tiglath-Pilesera III. začalo v Asýrii období fašismu, to pokračovalo až do období pádu Asýrie v roku 612 př.n.l..

Asýrie při dobití a ovládnutí území začala přemísťovat původní obyvatelstvo. TOTO SI PROSÍM PAMATUJTE, PROTOŽE PAK POCHOPÍTE PROČ MIGRAČNÍ KRIZE A KDO ZA TÍM STOJÍ. Ač dokázala Asýrie shromáždit velkou vojenskou sílu z vlastních řad, nemohla si dovolit držet své posádky v takovém počtu, aby nedocházelo k povstáním. Proto vždy všechny obrali a přesídlili je na nová místa. Trauma zažitá z přesídlení zlomila odpor a zajistila plnou podřízenost. Pokud si musíte začít budovat nový život, nemáte čas na organizování nepokojů proti těm, kdo vás ovládají, ale spory a konflikty vzniknou jenom mezi původním, nebo již bydlícím obyvatelstvem a nově příchozí společností.

Když se vám v dané oblasti nelíbí, pokračujete dále, pryč od Asýrie a její moci. Kam? Tam, kde vás, pokud nebudete narušovat kulturní zvyklosti, přijmou, protože není daná oblast dostatečně osídlena. Půjdete do Řecka, kde je otroctví, nebo to vezmete přes Bulharsko a dále na sever a západ a východ, kde otroctví není? To jsem zmínil jenom pro ty, kdo nechápou, že je celá Evropa velmi smíšená s potomky kmenů Izraele. Pak není divu, že oblast Čech si udržuje dvouocasého lva ve svém znaku, což je skutečný znak Judy a ne Davidova hvězda, jak tento satanský symbol nazvali. Ne, aby se skuteční Židé odlišili, ale  aby byli správně potupeni a označeni, koho zbožím se stali takoví lidé. Zde ještě naznačím jednu náhodu, kterou vám dali, jenž vždy byla symbolem otroctví, TÍM JE PŘEKRÝVÁNÍ HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST NÁHUBKEM. Jaká to náhoda, že? Dánsko je od kmene Dan.

Ne nadarmo se říká: ” KDO NEZNÁ SVÉ DĚJINY, MUSÍ SI JE PROŽÍT. “. Takže fašismus se pozná podle toho, že elita je za boha, její národ je nadřazen nad ostatní národy. Udržuje si armádu. Podnikání a kontrola nad zdroji, vlastnictví je přísně kontrolováno, stejně jako disciplína uvnitř celku. Netoleruje se kritika elit a jejich řídících procesů. Je to vždy ten největší zločin proti autoritě.

Kde jsme to v dějinách viděli? Asýrie, pak Chazarská říše a nakonec Japonsko, Itálie a Německo. Když Asýrie padla, kam asi odešla velká část Asyřanů? Napovím. Do oblasti Germánie. A proč nemá tato vládnoucí elita Germánie ráda Slovany? Třeba proto, že Sinacherib v roce 709 př.n.l., jako představitel Satana, utrpěl fakt ostudnou porážku, když mu během jediné noci u Jeruzaléma pobil jediný anděl 185 tisíc vojáků. Díky tomu na cca 30 let ztratil kontrolu nad Babylonem, takže se Asýrie velmi oslabila, tato pýcha Satana. To, že se toto stalo a Juda se toho nepřímo účastnila, protože ten NEJMOCNĚJŠÍ, JeHoVaH BŮH, se opět prokázal, jako nadřazenější, než ten, komu tento zkažený svět patří. Samotný Egypt toto pokoření zapsal do svých dějepisných záznamů. Jen to nemohl přičíst Stvořiteli, tak to připsal myším, které se pustily do mrtvol. To jen pro vás, vy vypravěči HI-STORY/EK, AHOJ PŘÍBĚHŮ ZA SATANŮV GROŠ. NEBO VÁM TO NENÍ ZNÁMO?

Nedivte se drazí čtenáři, že toto vás v hodinách příběhů neučili. Druhý důvod, proč Satan a jeho elita nenávidí Slovany je to, že si smíšené kmene Izraele s kmeny Véd dovolily, jako Carské Rusko zlikvidovat tu jeho fašistickou chásku jménem Chazarská říše. Nejprve je Rusko donutilo, aby si vybrala náboženství, jedno ze tří: Islám, Křesťanství a nebo Judaismus, aby se ta zvěř kultivovala, protože jejím náboženstvím byl sice kult, který se provozoval v Babylonu, ale byl to kult Asýrie a vznikl po Nimrodově smrti.

Tento kult, stejně jako mnohé jiné kulty od Egypta, přes kanibalské a Indiánské kulty Májů, Aztéků a dalších, obětovaly děti, ženy, muže, kdy největším darem bylo prvorozené dítě, nejlépe mužský potomek, a to bohu Mardukovi, který se v různých oblastech jmenoval různě, ale vždy to byl tento zvrácený panovník tohoto světa.

Proč si vybrala Chazarská říše Judaismus? KDYŽ VÝSMĚCH, TAK SPLNOU PARÁDOU A JEŠTĚ JIM TO POMŮŽE V BUDOUCNU ROZPOUTAT GENOCIDU, PROTI SKUTEČNÝM ŽIDŮM!!! Toto vás také vy milovníci Satanova projektu Sionistický Izrael nikdo na hodinách příběhů nenaučil, že?

Čtvrtým způsobem řízení je feudální systém. Vyšel z fašismu Asyrské říše a uplatnil jej poprvé Babylon. Ten potřeboval na rozvoj svého města a jeho krásy velké, skutečně velké množství pracovních sil. Co je charakteristická vlastnost tohoto řízení? BEZ POVOLENÍ ANI NA KROK Z MÍSTA KDE TĚ PŘEMÍSTÍM!!!! A přesně toto dělali feudálové. A toto taky udělal Nebukadnecar II, aby vybudoval nejkrásnější město světa, aby jej dokončil jako připomínku na Babel, Nimrodovo město a první království země.

Nad městem se na Zikkuratu tyčil chrám, kde sestupoval samotný Marduk, alias Satan, kde si nechal udělat lůžko ze zlata, kde s ním lože sdílela jeho kněžka. Abyste mohli k němu přijít, museli jste vystoupit po stupních, kde na každém stupni byla odpočívadla, vše symbol dnešního zednářství, kde nejvyšší stupeň je 33° NEJVYŠŠÍHO ZASVĚCENÍ, ABY VÁS PANOVNÍK TOHOTO ZVRÁCENÉHO SVĚTA BALHOSKLONNĚ PŘIJAL VE SVÉ KRÁSE. Tam nemůžete přijít, pokud za sebou nemáte lidské oběti, že Satane? Už někomu dochází, proč je známo, že šlechta vždy obětovala tyto lidské oběti?

Jenom šlechta a vybrané skupiny obyvatelstva byli svobodní. Mohli vlastnit řemeslo a obchodovat. Kdo byl svobodný vždy, tak to byli kněží. Proč? Protože ti vždy věděli voco go. Tak jak to ví papež a jeho Jezuitská sebranka. Uráží vás to katolíci? Tak si zjistěte, jakou že to přísahu tito špinavci musí složit. Ale toto se netýká jenom této církve, toto se týká všech Babylonských domů, všech církví v horních patrech, horních stupních. Není psáno: “VYJDĚTE Z NĚJ MŮJ LIDE!“?

Kdo dlouhá léta tvořil takový systém? Byla to v prvé řadě Čína, Mongolsko, Evropa do začátku 19. století pod kuratelou papežů a bylo to Rusko do roku 1917, únorové revoluce.

Pátým typem je systém kastovní. Zde je první velkou představitelkou odštěpenec z počátku Asyrské říše, Medo-Persie. Rodinně byli spřízněni s Babylonskými dynastiemi, ale velký vliv měl na tuto oblast severský soused Védy, takže zde fungoval svobodnější život. Základem bylo vždy kastovní právo, které muselo být dodržováno i samotnými vládci. Zákon se nesměl měnit a musel být vždy splněn. Proto byla vládnoucí třída (kasta) opatrnější ve svých manýrech, aby sama sebe nějakým rozhodnutím nestřelila, jak se lidově říká do vlastní nohy. TOHO OPĚT SATAN VYUŽIL, KDYŽ SE MANŽELKOU XERXE I. STALA ŽIDOVKA ESTER. Zkusil to už v roce 522 př.n.l., když Gaumata na osm měsíců převzal moc nad Medo-Perskou říší, kdy Kambýses se svým synem Dareiem Velikým, otcem Xerxe I odtáhli do Egypta, aby tam znesvětili a odnesli do Šušanu (Šusy), hlavního města Persie všechny bohy ze zlata.

Tak Kambýsesovi zorganizoval převrat a ten dosadil Gaumatu na trůn a ten první co udělal, tak zastavil stavbu na chrámu JeHoVaH vojsk v Jeruzalému. Kambýses  na cestě zpět zemřel a nahradil jej jeho syn, který vzpouru zlikvidoval. A Židé využili toho, že v Persii se zákon nemění a podali k Dareiovi  I. stížnost. A ten hledal v záznamech, aby tam nalezl výnos svého děda, Kýra Velikého, o tom, že chrám musí být postaven, takže i on sám pak dal finanční prostředky na stavbu domu nejvyššímu MOCNÉMU, který byl zničen Nebukadnecarem v roce 586 př.n.l., a proto také sám přispěl a tak mohl být po 70 letech zpustošení v roce 516 př.n.l. druhý chrám zasvěcen. Nebo se to nestalo páni historikové, vypravěči příběhů?

Kastovní systém nedovoluje, aby nižší kasta vstupovala do manželský svazků s vyšší kastou a pokud ano, tak jen za určitých podmínek spojených s finanční náhradou. Kde je taková společnost dnes? Je to indická společnost, která byla dlouhou dobu pod vlivem Medo-Persie.

Jak se na tuto společnost dívá Chazarská elita? Nejbohatší Ind Lakchmi Mittal toužil vstoupit do jejich klubu na počátku 21. století, protože byl tehdy tuším třetí nejbohatší člověk na světě a ta partička se mu vysmála, že je nikdo. ZDE SI PROSÍM UVĚDOMTE, ŽE JEJICH POUTO JE KREV A POKUD NENÍ NAPOJENA NA NIMRODA ČI THUTMOSE III., vždy budete jenom obslužný personál. To oni tisknou peníze a oni dovolují, aby nám něco patřilo, protože jsme zrozeni na moři, podle jejich zvrhlého lodního práva.

Jakub jim jasně prorokuje, co se s těmi jejich papírky a zlatem stane:

Pojďte, vy bohatí, plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali v posledních dnech, je něco jako oheň. Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete, křičí a volání ženců o pomoc vstoupilo do uší Jehovy vojskŽili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši. Vykrmili jste své srdce v den pobíjení. Odsoudili jste, zavraždili jste spravedlivého. Nestaví se proti vám? Proto projevujte trpělivost, bratři, až do Pánovy přítomnosti. Pohleďte, rolník stále čeká na drahocenné plody země a projevuje vzhledem k nim trpělivost, dokud nedostane časný déšť a pozdní déšť. I vy projevujte trpělivost; upevněte své srdce, protože se přiblížila Pánova přítomnost.” (Jakub 5:1-8)

Šestým systémem moci je kapitalismus. Zde jsou výrobní prostředky vlastněny napříč společností, kde by se měl obchod řídit volným trhem. Protože Chazarská mafie umí jenom tisknou peníze a svou propagandu a také hlavně krást, neumí bohatství vytvářet. Na to potřebuje, jak tomu rádi říkají, lidský dobytek. Proto se v roce 1776 n.l. rozhodli, že dovolí určité části lidského dobytku, aby toto bohatství vytvořil. Zároveň se postarali, by celý systém přešel pod korporace, nadnárodní firmy a firmičky vzájemně propojené kartelovými dohodami. Opuštěním dolaru krytého zlatem, nejprve částečně krytého zlatem a po roce 1971  pak vytvořeného petrodolaru, si zajistili postupné ovládnutí trhu a převzetím firem, které nechávají krachovat tak, že vytvoří krizi, obchodují na burzách s virtuálními balónky, kde se nic neprodukuje, jen se tam strkají natištěné papírky a tak postupně požírají svou konkurenci.

Skutečný kapitalismus tu vlastně fungoval jenom do roku 1913, do vánoc, kdy si vytvořili FED BANKU. Pak už jenom postupnými kroky začali vytvářet umělé krize, aby za tištěný dolar nešlo získat adekvátní zlatou hodnotu, na které byl dolar postaven. Zopakovali v celých dějinách se stále  se opakující trik, kdy nejprve slíbí, že vám vydají potvrzení, že jste si u nich uložili zlato a že na svou čest se zavazují, že vám za toto potvrzení vaše zlato vydají. To jsou jimi vytvořené peníze. To by samozřejmě platilo v případě, kdyby Chazaři nějakou čest měli. Nemá ji jejich páníček Satan, NEMOHOU JI MÍT ANI ONI.

Kapitalismus byl vždy plánován jenom jako velmi krátké a dočasné řešení, které mělo lidstvo posunout k celosvětovému KORPORÁTNÍMU FAŠISMU, KDE POUZE POKREVNÍ ELITA BUDE VLÁDNOUT VŠEM GOJÍMŮM SVĚTA. Už chápeme proč VELKÝ RESET? Proč zničili během krátké doby tolik podnikatelů a celou střední vrstvu. Proč Švábové píší knihy, kde říkají, že se musí využít MALÉ OKNO PŘÍLEŽITOSTI? Proč jim nevadí, že rozhazují potištěný papír, dnes už hlavně jedničky a nuly?

Proč to rozdělují tak, aby vše vypadalo jako pomoc, ale když budeme pátrat, že zjistíme, že pomoc jde jenom do jejich korporátních firem? NO PROTOŽE JSME PRO NĚ JENOM LIDSKÝ DOBYTEK A VELKÝ ODSTŘEL ZAČAL, JAK SE VYJÁDŘILA JEDNA NEJMENOVANÁ PŘEDSTAVITELKA NEJMENOVANÉ ZEMĚ, KTERÁ BYLA PŘI MOCI V PRVNÍM DESETILETÍ DVACÁTÉHO PRVNÍHO STOLETÍ.

Jak ten odstřel začal, aby se svět zbavil jedlíků, kteří jim likvidují jejich, ne naše společné zdroje? OČKOVÁNÍM! NIKDO HO NECHCE, ALE STÁLE SLYŠÍME, JAK VŠICHNI PO MŇAMCE od BIGFARMY TOUŽÍ!!! No není to skvělé? A doktoři mlčí, protože je to skvělý byznys za potištěný, ničím nekrytý papír, takže krásný byznys.

Pojďme k poslednímu procesu, TÍM JE SOCIALISMUS – Kde byl jako jediný na světě skutečně vybudován? Bylo to ČESKOSLOVENSKO!!!!! A teď si vysvětlíme proč a co je skutečně socialismus. Že to není to, co rádi Chazaři jako socialismus označují a dávají tomu různé nálepky, kterých se pak chytají SOCIÁLNĚ NEGRAMOTNÍ, kteří rádi tvrdí, že ví vše. Mezi tyto lidi patří hlavně kolaboranti a emigranti, kteří se snaží tvrdit, jak to bylo vše špatně a že jediný vzor, který má lidstvo následovat, je lízat zadnici USA a Izraeli.

Než mne někdo začne podezřívat z toho, že JÁ SI PŘEJI NĚJAKOU NÁHRAŽKU KRISTOVA KRÁLOVSTVÍ, protože argumenty nebudete chtít přijmout právě vy, co jste za potištěný papír ztratili lásku ke svým bližním, ale přesto ji na plnou hubu oznamujete. Uvědomte si prosím, že PRAVDA se nikdy nedá umlčet a že my všichni jsme jeden celek a mělo by nás zajímat, jak se žije poslednímu člověku na této planetě.

Co nikdy Satan nechtěl je socialismus, ale byl donucen toto připustit. SATAN JE VŠE, JE TO LHÁŘ, JE TO VRAH, ZLODĚJ A KDO VÍ CO JEŠTĚ, ALE CO ROZHODNĚ NENÍ? NENÍ TO HLUPÁK.

Jeho plán se socialismem měl posloužit k jedinému. K čemu? Rozložit Rusko, aby se jeho miláčci Chazaři dostali k ruským zdrojům!!!!! Do jeho plánů byly hozeny vidle. On to ví, proto vše vede proti Rusku. Ty hloupé obskurní figurky, které si myslí, že něco znamenají. Zdravím vás pánové Babiši, Hamáčku, Kalousku, Koudelko, Prymulo, Dlouhý a mohl bych pokračovat. Jsou tak zahleděné do potištěného papíru, která je jim modlou, že netuší co demontovali pro službu Chazarské mafii. Náš nebeský Otec věděl, že bude Satan takto postupovat, takže to nechal zapsat do Zjevení.

Než si vysvětlíme co je skutečný socialismus, musíme si vysvětlit, kdy se tu objevil? Každý sociální systém má své bohy. Není tomu jinak ani u socialismu. To, že bylo v posledních sto letech k socialismu přidáno učení o ateismu a že náboženství je opium lidstva, to se stalo záměrně. Proč? Protože by někdo mohl najít souvislosti, které Satan nechtěl, aby se staly známé.

Musíme tedy hodně do minulosti a to k potomkům Magoga, kteří vytvořili védskou kulturu, kterou se podařilo Satanovi zničit až v 9. století našeho letopočtu. Do té doby na územích Slovanů bylo vše při starém. Byla tu beztřídní společnost, která měla své mocné, ale sociální charakter byl beztřídní. Knieža, jak se říkalo volenému představiteli, byl vybírán podle zkušeností a to na omezenou dobu. Lidé měli vše spolu, nebyli zde peníze, ty se získávaly za výrobky a kožešiny a nerostné bohatství. Za ty se pak kupovalo to, co nebylo v této Védské říši. Kmeny spolu jen málo kdy vedli nějaký válečný spor.

Sjednocujícím prvkem byla nejbohatší slovní zásoba s různými dialekty, ale vzájemně si rozuměli a vytvářeli společný obranný prvek. Jejich zásadou bylo, že když v nějaké válce s nasunovanými národy zajali část nájezdníků, tak je na tři roky zavřeli a převychovávali je, učili je původnímu staroslověnskému jazyku. Pak jim dali svobodu a možnost si vybrat, zda odejdou zpět do svých zemí, nebo zůstanou. A velká část zůstala.

Jediná možnost, jak toto změnit, bylo rozdělit tuto společnost cizím ideologickým prvkem. Tím bylo už velmi překroucené křesťanství hlavně to z Říma. Pro Slovany nebylo těžké porozumět Kristu, takže nebylo potřeba se táhnou s křižáky, stačilo začít vychovávat děti podle katolické a byzantské tradice. Vzít jim postupně znalosti a to tak, že se jejich písmo zjednodušilo, dnes vám Chazaři a jejich školství tvrdí, že tu žádná písemnost nebyla. COŽ JE NEJVĚTŠÍ LEŽ. To ti dva agenti cizí moci nebyli schopni se naučit používat správně všechny bukvy, jak se písmenům říkalo a tak odebrali některá tato písmena. A jakou náhodou právě ta nejvíc obrazotvorná.

Písmo se četlo zprava do leva a zároveň i z leva doprava. Text tak vytvářel mnoho vrstvená sdělení, na rozdíl od ostatních jazyků a jejich textů. Protože spojování začalo s utečenci, dnes emigranty už asi  od roku  720 př.n.l., kdy se do říše dostal Izrael, který utekl z Asýrie, tak druhá vlna nastala díky pádu Asýrie, kde se nasunuli dnešní Germáni, kteří si zachovali svou Asyrskou náturu dobrých bojovníků a lásku k disciplíně. Jak rostla jejich populace a sepjetí se starými okultními zvyky, začali se vymezovat.

Tento prvek pravděpodobně přispěl k nasunutí jižních kmenů, které vytlačily západní Slovanské kmeny do dnešních hranic. Tak se objevili Vizigóti, Keltové, Ostrogóti a Vikingové, kteří byli dlouhou dobu úzce spjati se Slovany a kteří založili Rus, aby ochránily své bratry před nájezdy Peršanů a pak vzniklých Turkistických národů rozpadlé Asýrie.

Velký vliv Véd je vidět na vznikajícím Řecku, jeho městských státech, kde se ujalo otrokářství. I zde můžeme vidět tendence řídit společnost takzvaně demokratickým způsobem, ale vše zkazilo otroctví a peníze, jako potřebná položka Babylonského obchodního systému. Takže i počátek Řecka byl určitým socialismem.

Čím se tedy socialismus skutečně vyznačuje. Vlastníky výrobních prostředků je celá společnost. Kolektivní obrana a vnitřní nezávislý ekonomický systém, který směnu s okolními zeměmi provádí tak, že si za své zboží opatří finanční prostředky dané země, či oblasti, či je směňuje přímo za zboží. Uvnitř společnosti jsou dosazováni mezi řídící elitu lidé, které kvalifikuje zkušenost a stanovený cíl. NEJVĚTŠÍ DŮRAZ JE KLADEN NA SOBĚSTAČNOST VE VŠECH OBLASTECH!!!!!

Proč tvrdím, že jedině ČESKOSLOVENSKO toho dosáhlo? Protože ani Sovětský svaz, který byl zničen druhou světovou válkou a musel více zdrojů s nižší přidanou hodnotou expedovat mimo své území a nikdy se mu nepodařilo, co Stalin plánoval a za co jej západ tak nenáviděl a nechal jej zlikvidovat, bylo úplné odstřižení se od tiskárny peněz pod kuratelou Chazarské mafie.

Československu se to povedlo měnovou reformou v roce 1953. Je pravda, že mnozí utrpěli ztrátu, ale tu převážil výsledek pro celou společnost. TOTO NECHTĚJÍ SLYŠET TI, CO MILUJÍ VLASTNÍ KAPSU, NEŽ BY SE ROZDĚLILI S DRUHÝM ČLOVĚKEM a tak vyrovnali jeho nedostatek. Nic vám tu nepatří, tu iluzi vám dal Satan, že jste něco víc, když máte dvě ledničky, čtyři auta a bazén na zahradě. NAZÍ JSTE SE NARODILI A TAKÉ NAZÍ ZEMŘTE HLUPÁCI, jinak vás bohužel nazvat nelze. Vaše jediné štěstí je to, že hromadíte a poměřujete se neužitečným smetím.

Protože člověk vládne ku škodě druhému člověku, došlo samozřejmě k mnoha nespravedlivým rozhodnutím. To bylo způsobeno lidmi, kteří se dostali do svých řídících funkcí bez morálněvolních vlastností.  Touha něco, nebo někoho řídit byla větší motivací, než dělat vždy celospolečensky správná rozhodnutí. Přesto se našim dědům a otcům podařilo za 40 let udělat z válkou zničené země místo, kde všichni měli bydlení, možnost se zrekreovat za hubičku a podobně. Ač byly platy nízké, kupní síla se zvyšovala. Stát se nezadlužoval. Naše potraviny byly nejvyšší kvality a dokázali jsme si je vypěstovat.

Poměřovat kvalitu života tím, že nebylo dostatek citrusových plodů a banánů je tak hloupé, že vždy přemýšlím, zda má dotyčný všech pět pohromadě.

Když jsem byl hloupý a kritizoval jsem vstup Varšavské smlouvy na naše území v roce 1968, protože jsem nechtěl vidět, co takzvaný skutečný západ je, ŽE NÁS TO NA DVACET LET OCHRÁNILO OD TĚCH CHAZARSKÝCH SATANOVÝCH SLOUHŮ, tak dnes děkuji, že se to stalo. Proč? protože jsme měli dětství plné dobrodružství, kdy se rodiče nemuseli bát, že nás někdo zabije pro svou touhu obětovat Satanovi.

Nemuseli jsme sedět u debilizátorů jménem televize, která dnes z lidí dělá svou vizí telata. Nemyslící slepé ovce, kterým když odborníci systému zavelí: “NASADÍŠ SI NÁHUBEK!!!!“, KTERÝ NAŠE TĚLA ZAKYSELUJE, ABY SE NÁM ROZVINULA RAKOVINA A PAK VYDAJÍ PŘIKAZ: “NECHÁŠ SI PÍCHNOUT NÁŠ JED A JEŠTĚ BUDEŠ KŘIČET SVOBODA!!!!“, protože tím nastal odstřel stáda. Fakt nevidím žádný plus bod, pro dnešní společnost.

Že se nemohlo cestovat? A dnes můžete? ZA TAKOVOU CENU? DĚKUJI NECHCI!!!! Protože Satan ví, že už ten jeho Korporátní fašismus dlouho nevydrží, bude si vás chtít koupit CELOSVĚTOVÝM SOCIALISMEM. Proto lidem nabídne to, co my už jsme tu měli. Proto se zvíře ze Zjevení 13. kapitoly promění z ubité hlavy na celé zvíře. Jaká je barva socialismu? Rudá. Jaká je barva zvířete po proměně v 17. kapitole Zjevení? Červená že?

Takže vám, jenž skutečně hledáte nejprve Spravedlnost našeho nebeského Otce, ať je vám to známo, že to divoké zvíře není Babylonský blábol náboženských domů vedených Adventisty sedmého dne v čele s Ellen White, kde už 200 let tvrdí, že se jedná o Římskokatolickou církev, ale že to je o zvířeti, které má sedm hlav, SEDM ZPŮSOBŮ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI.

Kéž vám tyto informace a shrnutí pomůže pochopit. Ne za mnou, mými vědomostmi, mým poznáním, ALE K OTCI, JeHoVaH Bohu, STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ, jej ve jménu Jehošuy Krista proste, zda je to správné porozumění!!!!

Váš a Jehošuův bratr Igi

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Budu rád za vaše názory, prosím komentujte.x
()
x