První test na restart společnosti a zavedení zlatého standartu?

Dnes jsou po celém světě hlášeny kratší a delší výpadky sociálních sítí. Nefunguje hlavně Facebook, Instagram a Whatsapp, někteří uživatele hlásí i nemožnost se už dva dny přihlásit do internetového bankovnictví. Například v Brně nešel Facebook asi 15 minut.

Jak Nejvíc-info informovalo, byl 29.3.2019 spuštěn v Basileji program, který má navrátit světové bankovnictví ke zlatému standardu. Toto je zásadní změna a jak můžeme čekat, mainstream mlčí. Zajímavé je, že o tom mlčí i takzvaný volný radikál, který je tou údajně jedinou alternativou.

Jsem velice zvědavý, s čím nás seznámí, asi až zítra, až obdrží notičky mainstreamové zpravodajství. Vůbec bych se nedivil, kdyby se to vše svedlo na nějaký ten hackerský útok, třeba skupiny Anonymus, s dovětkem, že si nemáme dělat starosti, pokud se to opět stane.
V čem vidím test? V tom, že si hybatelé potřebovali ověřit, jak rychle jsou uživatelé, bez sociálních platforem, vyměnit informace a navázat kontakt. Je to úvaha. Takže to berte jako možnost. Ústava totiž stále dovoluje mít vlastní názor a šířit jej.

Co je pro mne zajímavější, že se to stalo pár dnů, před největší připomínkou, kterou by měli lidé učinit. Co že to je? Ve čtvrtek 18.4.2019, po západu slunce, začíná židovský 14. nisan, svátek Paschy, jak jej světí Židé. Pro nás, tedy ty, co se hlásí ke Kristu, je to připomínka Pánovy večeře, kde byla uzavřena smlouva mezi Otcem JHVH, skrze Syna, s učedníky o království. Co je obsahem? Je to to, že Otec JHVH pověří ve svůj stanovený čas, svého Syna, aby zřídil na celé Zemi, království Práva a Pokoje. Než se tak stane, vysvětlil Kristus svým učedníkům, co se na Zemi bude v těch dnech, před jeho druhým příchodem dít.

Vše je připraveno a v mých článcích se ty informace dozvíte. Zajímavé je to, že mnozí nebibličtí komentátoři mají velmi silný pocit, že rok 2019, je zlomovým rokem. Kde vidí nebezpečí? Tak například v tom, že svět je vtahován do stále většího chaosu. Pak je tady všudy přítomné nebezpečí finančního kolapsu. Na spadnutí jsou různé nepokoje obyvatelstva, protože už mají dost svévole, která prostupuje vládnoucími elitami. Tento mix napětí je každý týden přiživován dalším přilíváním oleje do vařícího kotle. To vše připomíná rok 1914, kdy si nikdo nepřál válku a ta přesto vypukla.

Dnes jsem obdržel zprávu, jak se na Slovensku zavádí gender politika pro žáky 5. tříd základní školy. Ten satanismus jede tak rychle, že jsme se ještě nevzpamatovali z neústavní volby dámy Čaputové a už je tu další Jobova zvěst.

Abych byl věrný svým článkům, tak jedna důležitá věc se odehrává letos výjimečně. Je tím to, že dny se opakují jako v době Kristova usmrcení. Zda to bude jenom náhoda, nebo Otec připustí, aby se vše spustilo podle proroctví ze 24. kapitoly knihy Matouše, to brzy uvidíme. Pokud nám vypnou během čtyř dnů svátků internet, tak můžeme očekávat, že úterý po velikonocích bude dnem, kdy svět bude úplně jiný.

Všem čtenářům, kteří se hlásí ke Kristu věnuji další řádky. Prosím studujte s největší pozorností:

Drazí přítomní, bratři a sestry,

věnujte prosím pozornost těmto pár řádkům, abychom správně rozuměli významu Otcova jména יהוה (JHVH).
Stále se mnozí odvolávají na text z Exodu 3:14, kde je na Mojžíšovu otázku : „Kdo mne posílá?“, odpovězeno doslovně:
„Na to Bůh řekl Mojžíšovi: „PROKÁŽI SE BÝT TÍM, ČÍM SE PROKÁŽI BÝT.“ A dodal: „Tak máš říci izraelským synům: ‚PROKÁŽI SE BÝT mě k vám poslal.‘“ .
V jiných překladech se často používá tento slovní obrat:
„Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

Mnoho badatelů Písma tedy usoudilo, že tento slovní obrat odhaluje zároveň význam Otcova jména do zjednodušené formy „JÁ JSEM“. Zkusme tedy společně nahlédnout do pozadí celé situace a odhalit, proč to bylo takto zaznamenáno do Písma. Správné pochopení totiž rozbijí všechny lživé nauky a nesprávná pochopení jiných míst Písma a dává nám celé Boží slovo do úplného kontextu, jak určitých událostí kolem samotného Pána, tak i pochopení, proč a v jakém vztahu je Syn k Otci JHVH.
Syn říká:“JSEM cesta, Pravda a život.“, farizeům zase říká:“Dříve než Abraham byl, JÁ JSEM.“. Pro učitele trojice může být toto důkazem, že je Syn součást Otce, tak jak to tato nauka vyučuje.
Málokdo se zamýšlí nad tím, proč bylo potřeba, aby vyjádření slovního obratu z 14 verše 3. kapitoly Exodu vyznělo do obratu JÁ JSEM.
Zákonictví a farizejství se pozná u člověka tak, že nerozumí Duchu psaného textu, proto mnozí, bez hlubších souvislostí mlátí texty a opomíjejí kontext, který musí být v souladu s celým SLOVEM. Bratr Pavel napsal:
„Celé Písmo je inspirováno Bohem a [je] prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“.
Drazí, vzpomeňme si na to, za co chtěli Pána kamenovat? Bylo to za výrok:“JÁ JSEM“. V očích farizeů to bylo o tom, že se postavil na roveň Otci. Pán to neřekl jenom tak, z plezíru. Nikdy se v něm nenašla lež, takže tím výrokem něco důležitého odhalil. Co to bylo? Že to byl Pán Jehošua, kdo rozmlouval s Mojžíšem v hořícím keři!!! Jak z Písma víme, člověk nemůže vidět a setkat se s Otcem, jedině, že by okamžitě zemřel. Otec pro svou SVATOST (ČISTOTU), nemůže přímo hovořit se smrtelným člověkem. Buď musí být v přítomnosti tohoto člověka někdo, kdo je POSVĚCEN (očištěn), například Mojžíš, a nebo samotný Syn, ale fyzicky musí být tato osoba přítomna u nečistých lidí. Přesně o tom Písmo vydává svědectví, kdy byl skutečně slyšet Otcův hlas. V jiném případě, zastupuje v komunikaci Otce někdo jiný. Tím je nějaký anděl (posel) a nebo, tak jak to bylo v Abrahamově případě ten nejstarší, prvorozený a jednosplozený Syn Jehošua. Všimněme si, že u Mamre se mu fyzicky zjevil podle Písma Otec JHVH. Najděte si celou 18. kapitolu knihy Genesis. Jak to, že Abraham okamžitě nezemřel? Asi to musí mít vysvětlení. Buď je zápis lživý a potom nemá celé Písmo hodnotu, a nebo začneme chápat Duchem. Abraham viděl, že ten, který se mu zjevil byl jiný, než byli andělé, které už viděl, proto také předpokládal, že mluví se samotným Otcem JHVH. Kdo jediný může vzít na sebe toto Otcovo jméno? Jen ten, kdo má dědičné právo, to vyučuje celý starý Zákon. Je tam tak velký důraz na dědictví, jeho svatost v Božích očích, protože dědic je ten, kdo zachovává na Zemi jméno svého otce!!!!
Takže z této události jasně vyplývá, s kým měl Abraham tu čest. Setkal se svým budoucím potomkem. Přesto mu to nebylo odhaleno, tak jak to nebylo odhaleno i jeho potomkům, až do doby, kdy přišel ve skutečném těle člověka.
Stejnou událost zažil Mojžíš, když s ním mluvil v hořícím keři. Aby v budoucím čase bylo možné z tělesného vnímání farizeů a znalců zákona, obvinit Pána z rouhání, když prohlásil :“JÁ JSEM“, bylo potřeba nejprve celou situaci připravit. K tomu sloužily slova, která Pán v hořícím keři pronesl. Jinak by se skutečně rouhal Otci a to by byl hřích!!!.
Pokud se podíváme do 15 verše, celá událost se tím objasňuje, protože tam Pán říká a co je Pravda:
„Potom Bůh ještě jednou řekl Mojžíšovi: „Tak máš říci izraelským synům: ‚JHVH, BŮH vašich praotců, BŮH Abrahamův, BŮH Izákův a BŮH Jákobův, mě k vám poslal.‘ To je mé jméno na neurčitý čas a to je má památka pro generaci za generací.“. Než začnete spekulovat nad Bůh, tak už si konečně zapamatujte, že význam je Mocný, tím je i náš Pán.
Proč tu je jiné JMÉNO, to které Otec dal ve známost? Je tam dokonce jasně řečeno, že je to JHVH, ne JÁ JSEM!!!!

Boží Otcovo jméno je kauzativní tvar hebrejského slova הוה ha-vah, což znamená STÁT SE. v imperfektu tedy Otcovo jméno znamená: „PŮSOBÍ, ABY SE STALO“ nebo také „PŮSOBÍ, ŽE SE STANE“. V tomto SVATÉM JMÉNU je zakomponován slib, že vše co prohlásí, se skutečně stane!!!!
Proto je PRAVÁ VÍRA v Hebrejcům (Židům) v 11. kapitole v 1 verši popsána, jako něco absolutně jistého, protože dal slib ten, kdo to způsobí!!!!!!
Proto Otec náš milovaný tolikrát přísahá při svém jménu, při jeho významu!!!! Nebo jsme nečetli co nám zapsal Izaiáš v 55. kapitole 11 verši:
„Takové se prokáže být mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal. „? Nevysvětluje náhodou v předchozích verších, že je to výrok toho, kdo PŮSOBÍ, ABY SE TO STALO, PROTOŽE TO ŘÍKÁ TEN, KTERÝ MÁ JMÉNO JHVH? Otevřete si prosím Izaiáše v té 55 . kapitole a čtěte celý kontext v tomto pochopení!!!!

Pokud chápete, už nikdy našeho OTCE NENAZVEME TÍM ODPORNÝM, HNUSNÝM POJMENOVÁNÍM, KTERÉ NÁM SATAN VNUCUJE SKRZE ODPORNOU TRADICI VŠEOBECNÉ CÍRKVE- Hospodin !!!!

Začněme prosím chápat, že nám jde o život. Jsme na počátku VELKÉHO SOUŽENÍ!!!! Drazí, nejsme před, jsme už v něm!!!! Začněme rozumět tomu, co znamená posvětit OTCOVO JMÉNO, že je nutné rozumět, že SATAN VÁS SVÁDÍ, ABYSTE NECHÁPALI VÝZNAM, PROTOŽE ON TVRDÍ, ŽE OTEC NENÍ SCHOPEN NAPLNIT SLIB, KTERÝ NESE JEHO JMÉNO!!!!!!
Tak znesvětil (znečistil) toto SVATÉ JMÉNO. Víte proč jedné své náboženské organizaci vnutil označení Otcovým jménem? Ač z nich udělal ty největší modláře, kteří po této Zemi chodí? Protože mu není nic, ale nic svaté !!!!! Ale oni, pokud z toho Babylonského domu nevyjdou, už mají svou odměnu, protože PRÁVO, SPRAVEDLNOST, LÁSKU A MILOSRDENSTVÍ TATÍNKA MILOVANÉHO VYMĚNILY ZA UCTÍVÁNÍ TAKZVANÉHO VĚRNÉHO A ROZVÁŽNÉHO OTROKA, KTERÝ JE STEJNĚ JAKO JINÍ FALEŠNÍ UČITELÉ, FALEŠNÍ KRISTOVÉ, VEDOU JAKO OVCE NA PORÁŽKU!!!!

Drazí bratři a sestry v této organizaci, vy skutečně neslyšíte :
„VYJDĚTE Z NĚJ MŮJ LIDE!!!!!!“. Vy přece víte, co znamená Otcovo jméno.
Volejte prosím všichni k Otci, ať vám dá porozumění !!!! Tento týden, který přichází, je týdnem připomínky dnů, kdy byl Syn za nás vydán v náš prospěch!!!! Dny v tomto roce kopírují přesně dny, které máme zapsány v Písmu. 14. nisana začíná ve čtvrtek po západu slunce!!!! Vidíte všude kolem sebe, jak se situace zhoršuje. Už nebude odklad!!!!

Tobě Otče patří chvála za vše co jsi pro nás vykonal a vykonáš, protože ty jsi Věrný a Pravdivý, protože PŮSOBÍŠ, ABY SE STALO, skrze Syna, kterému jsi dal stejné jméno PŮSOBÍ, ABY SE STALO JE ZÁCHRANA.
Ať se tak stane Otče milovaný . Amen.

2
Komentujte

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
ZarathustraOdorik Recent comment authors

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Odorik
Admin

Ten náš nejchytřejší „volný radikál“ má dnes opět plné ruce práce ohledně dalšího článku proti SPD a na Assange a výpadky FB atd již směřuje tamní admin. JJ to nevymyslíš. Pěkný nedělní večer přeji z našeho podzemního bunkru.

Zarathustra
Editor

rozcilovat se nad ae news a vk to skodi zdravi. Aeronet predvadi takove veci ktere se jinde nikdo nedozvi. Lidumil VK schovany kdesi aby se na neho nemohlo. Boji se ze by na neho poslal Rotchild nejakeho terminatora.
Ustav pro chore mozky by o nej mel take zajem po precteni jeho pozorovani co vsechno videl v projektoru o jakemsi syndikatu. Jeho fanousci jsou velmi originalni . Mam schovano jako perlicku kde jakasi Jaris pise o tom ze atheismus vymysleli zidi aby mohli bojovat proti gojimum.
jak rika VK TO NEVYMYSLIS tomu ja rikam dobre proplachnuty mozek.