Proč bylo oznámeno, že vyhrál Biden? Je třeba pochopit o co jde.

Kdo si myslel, že k tomu nedojde, byl naivní. Po celém světě má Satanova Synagoga své sluhy a ti se musí projevit oslavou a blahopřáním. Soudy v USA mají dostatek důkazů o tom, co se stalo a kdo podváděl.
Vše povede k totální občanské válce, protože to je nejenom největší volební podvod za celé období USA, ale je to také o tom, aby se Satanova synagoga odkopala, protože na ní byla vylita miska Božího hněvu:

A pátý vylil svou číši na trůn toho zvířete (USA – Deep State- Satanova synagoga), i stalo se jeho království zatmělým; i kousali se bolestí do svých jazyků a jali se pro své bolesti a pro své vředy rouhat Bohu nebe a nedali se ze svých činů na pokání.“ (Zjevení 16:10,11)

Co znamená ten vřed? Víme, že doslovný vřed stále hnisá. Je to rána, která je otevřená a nelze ji uzavřít. Jakou ránu, jaký vřed má Deep State? Je to skandál o mučení dětí a lidí, o pedofilii a o všemožné ničemnosti těchto lidí. Je to otevřená rána, kterou chtěli zfalšovanými volbami uzavřít. Dostali možnost asi tři dny před volbami, aby Biden odstoupil. to by bylo jako pokání ze svých ničemných skutků. Místo toho se dál budou vzpírat rozsudku, který byl vynesen samotným Stvořitelem, Jehovou Bohem.

Vtom jsem se jal hledět, z příčiny hlasu příliš velikých řečí (provedení NWO pod taktovkou Satanovy synagogy), jež promlouval ten roh (Deep State- USA), jal jsem se hleděti, až než to zvíře (USA a bude se týkat i VB) bylo zabito, i bylo jeho tělo zničeno (rozpad na samostatné územní celky), neboť bylo odevzdáno planutí ohně (občanské válce).“ (Daniel 7:11)

ČIŇTE POKÁNÍ, JAK VY, JENŽ JSTE NA ÚZEMÍCH USA a VELKÉ BRITÁNIE a nevměšujte se do protestů a násilí. Nechte se obrat o všechno a zachovejte si svůj život! A vy ostatní učiňte totéž, protože i na vás přichází zděšení a ztráta všeho.

A zbytek těch zvířat (ostatní království zemí) – jejich vládu odňali, ale stran jejich životů jim bylo až do času a doby dáno prodloužení.„. (Daniel 7:12)

Do roku a půl čekejte to, o čem Daniel hovoří dále:

I uviděl jsem ve viděních noci, že hle, s oblaky nebes se jal přicházet jakoby syn člověka (Jehošua Kristus), i došel až k Pradávnému dní (Otci a Bohu Jehovovi) a dali mu před něho přistoupit a byla mu dána vláda a čest a kralování, aby mu všechny národnosti, rody a jazyky sloužily; jeho vláda – vláda věčná, jež nebude odcházet, a jeho kralování, to nemůže být zrušeno.“ (Daniel 7:13,14)

A Bůh nebes v dnech oněch králů (dnešních vlád) vzbudí království (Kristovo Boží království), jež na věky nebude moci být vyvráceno, a nebude to království přenecháno jinému lidu (Kristovým a Otcovým věrným svědkům, sluhům, prorokům); rozdrtí a k zániku přivede všechna tato království a samo bude na věčné věky stát.“ (Daniel 2:44)

A uviděl jsem, a hle, na (duchovní) hoře Siónu stanul Beránek (Jehošua Kristus) a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc majících na svých čelech (čelním laloku, kde se tvoří myšlenky) napsané jeho jméno (Jehošuy Krista-stále o něm mluví a vydávají svědectví) a jméno jeho Otce (Jehovy Boha-stále o něm mluví a vydávají svědectví).“ (Zjevení 14:1)

To je duchovní Kristova manželka a s ní:

A uviděl jsem jakoby skleněné moře, smíšené s ohněm, a ty, kdo zvítězili nad tím zvířetem a nad jeho obrazem a nad číslem jeho jména, na tom skleněném moři stojící, mající Boží harfy;“ (Zjevení 15:2)

Není zde počet a jsou to ti, jenž jsou pozváni na beránkovu svatbu. A ta nevěsta, věrný lid Otce, Boha Jehovy a jeho Syna, Jehošuy Krista, stále říká ostatním:

A na konci dní (v ČASE KONCE) se stane: Hora domu Jehovova bude upevněná jako hlava hor, jež se tyčí zprostřed pahrbků, a všechny národy se k ní nahrnou, a mnohé národnosti půjdou a budou říkat: Pojďte, ať můžeme vystoupit k hoře Jehovově, k domu Boha Jákóbova, ať nás poučuje o svých cestách, ať chodíme jeho stezkami! Neboť ze Siónu bude vycházet zákon, ano, z Jeruzaléma (duchovní město, ne to fyzické, které tvoří nevěsta Kristova a přátelé nevěsty a ženicha) slovo Jehovovo; on bude rozsuzovat mezi národy a domlouvat mnoha národnostem, takže své meče překují na motyky a svá kopí na vinařské nože; národ nebude na národ pozvedat meč, aniž se ještě budou učit boji.“ (Izaiáš 2:2-4)

A stane se toto:

Vždyť hle, já, chystám se stvořit nová nebesa (novou vládu, Kristovu vládu) a novou zem (nové lidské uspořádání), a ty první nebudou připomínány, aniž budou vystupovat na srdce. Ale na věky věku se těšte a jásejte – co se já chystám stvořit! Ano, hle, já, chystám se stvořit Jeruzalém (Kristovu nevěstu a přátele nevěsty a ženicha) – jásot, a jeho lid – potěšení! (obyvatelé Země, kteří vyjdou jako velký zástup z Velkého Soužení)
A budu jásat v Jeruzalémě a těšit se ve svém lidu, aniž se v něm ještě bude slyšet hlas pláče a hlas nářku; nebude odtamtud pocházet kojenec dní ani stařec, jenž by své dni nemohl vyplnit, nýbrž stoletý, jenž bude umírat, bude mladík, a hříšníku stoletému bude zlořečeno. (ano, lid bude žít sto let a bude stále mladý) I zbudují a obývat budou domy a vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce.
Nebudou budovat, aby jiný obýval, nebudou vysazovat, aby jiný jedl, neboť dní mého lidu bude jako dní stromu a moji vyvolení budou dílo svých rukou spotřebovávat.
Nebudou se naprázdno unavovat, aniž budou rodit pro neštěstí, neboť oni jsou símě požehnaných Jehovových, a jejich potomci s nimi.“ (Izaiáš 65:17-23)

Nebude toto lepší svět, než to, co dnes musíme pro Satanovu chtivost a pýchu trpět? Není lepší jít a hledat Pravého Boha, Jehovu vojsk a být požehnaným lidem v Kristově jménu?

Že tomu nevěříte? Tak hledejte a vizte a sami volejte k Stvořiteli nebe a Země a čiňte to s úplným srdcem, se vší silou a myslí. A jistě vám odpoví a jistě i vám dá svého Ducha, abyste vyšli vítězně z tohoto VELKÉHO SOUŽENÍ!

Toto vám sděluje ten, jenž hovoří ve jménu Jehovy vojsk, ve jménu svého nebeského Otce.

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

4 thoughts on “Proč bylo oznámeno, že vyhrál Biden? Je třeba pochopit o co jde.

    1. „Stvořitelem, Jehovou Bohem.“ – ty brďo, máš to ale v hlavě pomíchané. Takže ti tři – Stvořitel, Jehova, i Bůh jsi nacpal do jednoho pytle. Stvořitel je kdo? Ten co stvořil svět? Tak dobrá, dejme tomu, pak Jehova je kdo? Pokud vím, tak Bible říká někde ve verši, že je to Ďábel, kterího židi pokládají za svého Boha, a pak říkáš „Bohem“ – jakým Bohem? Čeho, světa, lidí, židů, vždyť bohů je plno. Chlapče, vyvaruj se náboženského fanatismu,, škodí to duši i tělu!

      1. Jsem rád Jené z Trocnova, že máš svůj názor. Ano bohů je skutečně mnoho, protože význam slova bůh znamená, ten kdo má nad někým autoritu. A nebeský Otce, Jehovah Bůh má autoritu nad vším stvořením, takže i nad tvými bohy, protože z jeho vůle byl stvořen jak duchovní svět, tak ten fyzický.
        Přeji krásný zbytek večera a kéž by jsi i ty poznal, kým nebeský Bůh, Jehovah vojsk je. Ve svém čase se tak stane.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Léto se nám dostává do druhé poloviny a přichází měsíc, zajímavý měsíc. Zkusme se na něj podívat z různých stran a dát si nějaké zajímavosti do souvislosti

V čem je měsíc SRPEN, či AUGUST tak zajímavý například z dějinných záznamů? Jak vznikl název tohoto měsíce? Proč slovanské národy přijali název AUGUST, když slovo odvozené od podstatného jména SRP, který byl až do poloviny minulého století hlavním symbolem sklizně a daleko víc odpovídá povaze měsíce, co by ročního období? Mám tento měsíc rád […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Ještě jeden příspěvek, ten fakt musím napsat

Paní Jitka Zadražilová z Novinek mne fakt dostala. Ten nadpis fakt aspiruje na vtip roku. „Dejte mi vakcínu, prosí v USA na smrtelné posteli pacienti s covidem. Na to už je pozdě“ Myslím, že dnes obdrží velkou finanční odměnu. Asi už taky dostala tečku a je šťastný, na dálku ovládaný biorobot. Tak dejte paní Jitko […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Zvláštní záliba policejních složek a tajných služeb, skrýt určitou operaci pod biblický název

Když jsem se zabýval včera určitým námětem, který ve svůj čas bude zveřejněn, přišla mi na mysl tato myšlenka: „Boží mlýny, Jidáš“ a podobně, jak se jmenují některé akce slovenské policie. Je to velmi zvláštní záliba, skrýt nějakou operaci za takový název. Pro mne osobně je tou nejzajímavější tajnou operací, OPERACE GOLGOTA. Díky ní jsem […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si