Igor Zemánek: Problémy s rozumem

Vážení čtenáři,

včera jsem obdržel nabídku pana Zukala a tohoto serveru, abych mohl publikovat své články zde, které až dosud vycházely na Aeronetu. Můj poslední příspěvek byl na AE-news nejprve publikován a poté stažen, následně publikován znova. Důvodem této reakce ze strany AE-news bylo, že jsem údajně sebral naději, kterou vkládali předplatitelé tohoto media, ve Vladimíra Putina. Dovoluji si tedy otisknout tyto mé články zde, časem k nim budu přidávat mé další analýzy.

Proč jsem začal psát tyto úvahy a analýzy?

Depositphotos_11923658_m-2015
FOTO: depositphotos.com

Důvod byl prostý. Ať se nám to líbí, či ne, vede se dnes informační vojna. Ta vytváří kouřové clony pro skutečné hybatele tohoto světa. Mnoho otázek u čtenářů vyvolává, kdo je tím skutečným řídícím orgánem celé společnosti, celého světa. Věci, které dnes zažíváme, byly popsány v různých knihách mnohem dříve, než k nim došlo. Z toho důvodu si musíme položit otázku? Je možné vést tento svět stovky let předem a směřovat jeho vývoj k vytčenému cíli? Může mít smrtelný člověk takovou moc, aby jeho potomci drželi lajnu, kterou sám naplánoval? Na tyto otázky nabízí odpověď mé příspěvky. Jsou založeny na mém 25-ti letém studiu Bible. Prosím laskavého čtenáře, zvláště tu skupinu, která Bibli zkoumá podle šablon svých náboženských organizací, aby ve svých komentářích dávala pozor, zda Dobré zprávě, kterou Bible obsahuje, spíše neškodí. Můj pohled a analýza je mým pohledem a mým poznáním. Mnohé, co mi bylo sděleno v diskuzích na AE-news, jsem s vašimi zástupci církví mnohokráte rozebíral. Děkuji za vaše pochopení. Těm, kteří jsou Biblí nepolíbeni nabízím, trochu jiný pohled na tuto knihu. Budu vždy rozumět vašemu nesouhlasu, protože já osobně, jsem Boha nejprve zavrhl v 5-ti letech, aby to byl právě on, kdo mne o jeho existenci přesvědčil .

Problémy s rozumem

Já jsem teď prozkoumal, ty novodobé říše, zda všechno pravda je, co se o nich píše.

V mainstreamu já nehledal, ty polopravd jsou plny, bulvár to neřeší, ten zajímaj jen blumy.

Pozornost odvádí od důležitých věcí.

Abys snad nehledal, kdo skutečně tu léčí.

Kdo jedů zášť dává v plných hrstích, za lék to vydává v všelijakých chutích.

Tak jsem se zamyslel, kde najít lepší příklad?

Máš mozek v hlavě své, na to měl bys zvykat.

Hledal jsem v análech, historických knihách.

Co učí dějiny? K poznání to výtah.

A tak jsem odhalil, línii tak jasnou, kdo hvězdy rozzářil, které rychle zhasnou?

Tyranů dějiny, najdeš v knihách všechny, jedno maj společný, dav jim cestu klestí.

A tak já poznal jsem Manasseho, Nera.

Stalina, Lenina – všechny po Hitlera.

A co pak dnes, dnes už žádný není?

Zločiny bývají do smrti zahaleny.

Halí je svatozář, těch kteří nám dnes vládnou, ať je to Walker Bush, Obama či Arnold.

Maj sbírku nohsledů, všude v tomto světě i oni jsou vedeni. Kým? To neuhodnete.

V kostelích zpívají, tváři se vždy zbožně.

Dávno se však oddali, Šelmě té zákeřné.

Složili přísahu na prestižních školách, s pravicí vztyčenou, jako za Hitlera.

Museli podstoupit ponížení mnohá.

Aby je přijal řád, pro který se oddá.

Někteří masturbují, jiní zas krev pijí, pod dozorem Bratrstva, jedovatých zmijí.

A tak já zkoumal jsem bankovku one dolar.

Je plná symbolů, která zednář dodal.

Mystická třináctka, vševědoucí oko, nápisy v latině, kdo bude jeho otrok?

Až dolar odpadne, už nebude kam utéct, okovy na rukou, bude velký smutek.

Je možné zabránit těmto temným silám?

Moc šancí nezbývá, začni používat mozek.

Kdo je tu mocnější, než všichni tito zmetci?

Odpověď našel jsem v sedmatřicátém Žalmu, v jeho verších.


Můj první článek

Kde se nacházíme v proudu času?

Je důležité vědět, v jaké historické době dnes žijeme? Na tuto otázku se pokusím odpovědět v tomto pojednání. Je 16.9.2015, den, kdy mnoho lidí v Evropě přemýšlí nad obrovskou vlnou uprchlíků, která se k nim valí ze všech stran Afriky, blízkého východu, Afganistanu a podobně. Proč se to děje?

Propaganda nám říká, že je to z důvodu válečného utrpení, které v oblastech domoviny uprchlíků probíhá. Je zde ale jedna zvláštnost. Proč tak neučinily tito lidé už před třemi čtyřmi lety, kdy u nich válečný konflikt vznikl? Je také zvláštní, jak je většina z nich oblečena, co mají v rukách, kolik mají finančních prostředků. Logika rozumu tedy předkládá pouze dvě možná vysvětlení.:

Zaprvé, čekali tito lidé na dobu, až nashromáždí dostatečné množství finančních prostředků v uprchlických táborech, kde se po celou dobu většinou skrývali, protože mohli v těchto uprchlických táborech čile obchodovat. A pak mohli vyrazit na cestu.

Zadruhé, našel se nějaký velmi bohatý sponzor, který je na takovou cestu vybavil.

První možnost je, z mého pohledu nepravděpodobná, protože proč bych utíkal z místa, kde se mi tak dobře ekonomicky daří? U druhé možnosti, mne musí napadnout, kdo a proč má takový zájem na přemístění, tak velkého množství lidí na Evropský kontinent. Vím, že je na internetu mnoho komentátorů, které tyto události vysvětlují. Jejich pohled se také opírá o mnoho událostí, které nastaly daleko dříve, než k těmto migračním vlnám začalo docházet.

Zatím nikdo, kdo doposud tyto události komentoval,( já jsem alespoň žádný podobný komentář nečetl, či neviděl ), je nespojil s proroctvím, které by bylo zapsáno v Bibli. Dovolte mi tedy, abych takovou analýzu provedl, a čas velmi brzy ukáže, jestli jsem se zmýlil.

Prosím, aby si čtenář pořídil nějaký výtisk Bible, a přečetl si 11. kapitolu knihy Daniel verše 40 až 45. Je zde popsán závěrečný střet mezi Králem Severu a Králem Jihu. Než se na tyto verše podíváme, dovolím si udělat malou odbočku.

V osmdesátých letech minulého století jsem sloužil u chemického vojska a tyto jednotky měli za úkol provádět analýzu bojiště, zda zde nejsou použity chemické, biologické či radioaktivní zbraně a pokud ano, zajistit očistu zasažených oblastí, techniky, vojska i civilistů. Byl zde ještě jeden úkol. Pomocí speciálních nástaveb na vojenských vozidlech vytvořit kouřovou clonu, aby nepřítel neviděl, co se na bojišti děje. Co je tedy dnes kouřovou clonou?

Zaměstnat mysl lidí řízenou migrací od skutečnosti, která má brzy nastat. Je pravda, že vše se připravuje na závěrečný konflikt, ale podle Bible jím není 3. světová válka, jak by se mohlo zdát, ale jak Bible sama odhaluje, na skutečný armagedon. Předpokládám, že právě teď jste se v dalším čtení rozhodli přestat. Prosím, aby jste to nedělali, ale vydrželi, až do samotného konce. Proč?

Dovolte mi, abych na tuto otázku nechal odpovědět samotného Boha, tak jak tuto odpověď nechal zapsal do Bible prostřednictvím jednoho z jeho proroků, Izajášem:

8 Pamatujte si to, abyste sebrali odvahu. Vezměte si to k srdci, přestupníci. 9 Vzpomeňte si na první věci z dávného času, že jsem Božský a není jiný Bůh, ani nikdo jako Já. 10 Ten, kdo odpočátku sděluje ukončení a odedávna věci, které ještě nejsou učiněny. Ten, kdo říká: „ Má vlastní rada obstojí a udělám všechno, co je mým potěšením“. (Izajáš 46. kapitola) Žádná jiná kniha na světě neobsahuje takový výrok.

Celá Bible je totiž plná proroctví, které se stala historickým faktem a je archeologií potvrzeno, že byly vyřčeny dávno před tím, než došlo k jejich splnění. Právě i kniha Daniel obsahuje tolik historických událostí, že se o ni někteří lidé vyjadřovali, jako o knize dějin zapsaných předem. Nejstarší svitky této knihy se dochovaly z druhého století před našim letopočtem. A co tato kniha dopředu například sdělila?

Byla napsána okolo roku 539 – 536 př. n. l. a popisuje například co se stane s Alexandrovou říší po jeho smrti, že samotný Alexandr Makedonský zemře krátce po jeho vítězstvích, ale že nebude zavražděn. Jeho říše, že se rozpadne na čtyři celky a z těchto celků vzniknou dva, které budou, až do konce ovlivňovat celosvětové dění, že vznikne tvz. Král Severu, a Král Jihu. ( Politická, ne náboženská jednotka)

Josefus Flávius, židovský historik z prvního století, ve svých knihách „Židovská válka a Židovské starožitnosti“ popisuje, jak Alexandra Makedonského židé vítali, když přitáhl k Jeruzalému, a protože se tomu velmi divil, ukázali mu právě, Danielovu knihu. Díky tomu si Alexandr vybral do svého vojska Židy, kteří dostali na starost chránit Alexandrii. Proto se Bible začala překládat do řečtiny.

Daniel také přesně předpověděl, ve kterém roce se objeví Ježíš Kristus (neplést si prosím s narozením). Byl to podzim roku 29 n.l., že zemře na jaře roku 33 n.l. a že do nově vzniklého křesťanství budou připuštěni neizraelité, vše mělo nastat od podzimu roku 36 n.l. .

Nechci zacházet do dalších podrobností, protože by to bylo na celou knihu, ale raději se zaměřím na to, co je před námi. Všichni, kteří se zabývají podrobněji dnešními událostmi, ví, že se blíží vrcholné valné shromáždění OSN a že bude na něm, z největší pravděpodobností, odhalena nová celosvětová doktrína. O čem se však ví jen velmi málo, je to, že stejné valné shromáždění, přijalo v roce 1985 tajný plán, který má odstranit náboženské organizace, tedy i samotného Papeže. Má o takovém plánu nějaké informace Bible?

Má a najdete je v 17. a 18. kapitole knihy Zjevení. Zkuste prosím, na chvíli připustit, že ta temná osobnost v pozadí je skutečně Satan, tak, jak nám ho Bible popisuje. Velmi inteligentní bytost, která ví, že má před sebou velmi krátké období. (Zjevení 12. kapitola 12. verš)

Dlouho jsem přemýšlel, proč se najednou tak rozšířily informace o pozadí všech těch tajných společností. Proč? Vždyť se jim ty věci dařilo tak dlouho tajit. To nedává smysl. Jenže dává a svědčí to o inteligenci bytosti v pozadí. On totiž ví o všech proroctvích, která se mají ještě splnit, a samozřejmě musí postupovat tak, aby vše vypadalo jinak.

Podívejme se teď na Danielovo proroctví, tak jak je to zapsáno ve verších 40 až 45:

40 A v čase konce se s ním bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a jezdci na koních a s mnoha loděmi, a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde. 41 Skutečně také vstoupí do země Okrasy a bude mnoho (zemí), jež budou přivedeny ke klopýtnutí. Ale tihle uniknou z jeho ruky, Edom a Moab a hlavní část synů Ammona. 42 A bude napřahovat ruku proti zemím, a pokud jde o egyptskou zemi, ta neunikne. 43 A opravdu bude panovat nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci a Etiopové.

44 Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé zasvětil zničení. 45 A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy, a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.

Dlouho jsem si myslel, že pokud chci správně porozumět tomu, co nám Daniel sděluje, odděloval jsem oba odstavce od sebe, a očekával jejich naplnění, jako dvě rozdílné události. Teprve před pár dny mi svitlo, že je to vlastně popis jedné, a té samé události. První část, ta totiž zaprvé popisuje,  kterým směrem bude útok veden, a druhý odstavec, hovoří o důvodech, proč se to stane. Abychom pochopili, koho představuje král severu a koho král jihu, musíme něco vědět o historii těchto dvou králů.

Některá náboženství přisuzují totožnost krále severu katolické církvi. Já si to nemyslím a mám pro toto vysvětlení mnoho důvodů. Prvním je to, že na samém počátku jeho existence, to bylo postavení skutečného království a nebyl žádný důvod, proč by tento rys měl být změněn. Druhým argumentem je pro mne to, že jeho součástí byla vždy silná armáda, která plnila důležitou úlohu při střetech s králem jihu. Tak jak to začalo?

Po smrti Alexandra Velikého (323 př.n.l.) v letech 322 – 301 př.n.l. se jeho království rozděluje mezi jeho čtyři generály. Ptolemaios I získal oblast Egypta, Seleukos I Nikátor získal pod svou vládu část přední Asie, až k Indii na severu. A na jihu byla jeho hranice v Gaze na blízkém východě, Lysimáchos vládl nad zbytkem přední Asie a ovládl Trácii. Posledním generálem byl Kassandros, který začal vládnout nad oblastí dnešního Řecka a Makedonie. Během dalších let si Selekuova dynastie podrobila, jak Kassandrovu dynastii, tak i Lysimáchovu dynastii. ( Daniel 11. kapitola 3-4 verš)

Povšimněme si, že poloha Ptolemaiovy říše vůči Izraeli byla na jihu. Ta na severu, ta byla Seleukova. Tak že tu máme první krále jihu a severu. Od pátého verše se dozvídáme, že mezi oběma králi, bude probíhat vzájemné soupeření. Časem, na západě, okolo roku 180 př.n.l. začíná získávat moc Řím, ten si podrobí nejprve Seleukovu dynastii, nasadí si na hlavu korunu krále severu, a podrobí si i krále jihu. Nechává však na Egyptském území dále vládnou Ptolemaiovu dynastii. Její pád nastane až v době Kleopatry. (Daniel 11. kapitola 5 – 19 verš) Vypadá to, že král jihu se v dějinách ztratil, ale tak to nebylo.

V jiné části Danielovy knihy, v sedmé kapitole, vidí Daniel čtyři zvířata, to poslední má deset rohů a vzešel mezi nimi malý roh, před tímto malým rohem jsou tři velké rohy vytrženy. Zkoumáním kontextu zjistíme, že rohy znamenají království. Také víme, že čtvrté zvíře, tvoří římskou říši. Z jeho území má vzniknout zprvu velmi malé, bezvýznamné království. Která oblast římské říše byla považována za bezcennou?

Byly to Britské ostrovy, nejzápadnější část této říše. Trvalo 10. století nového věku, než začala hrát tato bezvýznamná kolonie nějakou důležitější roli. Ty tři rohy, které byly před ním vytrženy, byly Španělsko, Holandsko a Portugalsko. Proč?

Protože před tím ovládaly moře, ale nakonec válku o nadvládu nad mořem vyhrála Británie. Tady se musíme vrátit zpátky ke králi jihu. Ačkoliv byl Egypt římskou kolonii, udržoval si po celou dobu určitou autonomii. Koruna tedy dále zůstává na tomto území. Toto se mění ve chvíli, kdy se Egypt dostane pod Britskou správu. V té době je již Británie říší, nad kterou nezapadá slunce, a tak si nasazuje korunu krále jihu, na svou hlavu.

Víme taky, že Římská říše se má rozdělit na deset království. Jedním z těchto království je i Německo, které se k Římské říši hlásí. Co má nastat podle Danielova proroctví? Tady se musíme podívat do 29 až 30 verše 11. kapitoly:

29 V ustanoveném čase se vrátí a opravdu přijde proti jihu, ale naposledy se to neprokáže být stejné jako poprvé. 30 A jistě proti němu přijedou lodě z Kittim a bude se muset stát skleslým. A opravdu se vrátí a bude vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě a jednat účinně, a bude se muset vrátit a bude brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu.

V této části se dozvídáme, že dojde k válečnému konfliktu dokonce ke dvěma. Kdy se to stalo?

V roce 1914 byla rozpoutána první světová válka. Na jedné straně bylo Německo, Habsburská říše a Itálie a na straně druhé Británie, Francie a Rusko. Itálie později přešla na stranu Britského uskupení. Všimněte si, že zde Daniel obrací pozornost k lodím z Kittim. Co to je? Lodě z Kittim byli lodě, které připlouvaly z nejvzdálenějších západních končin. Která země poskytla podporu Britské koalici?

Byly to Spojené státy, které až do roku 1915, byly s Británii ve válečném stavu. Díky mírové dohodě a úmyslně potopenému parníku Lusitania, 7.5.1915, vstoupily USA v roce 1917 do války. Díky této pomoci se stalo Německo skleslé a to díky Versailleské smlouvě. A proč to nebylo stejné jako poprvé?

Protože král jihu, pádem Ptolemaiovské dynastie, byl severem poražen. Teď to bylo přesně naopak. Král severu, Německo, se však měl vrátit. A to se přesně stalo. Mělo dokonce vrhat otevřená odsouzení proti svaté smlouvě. Co je to za smlouvu?

Když Ježíš naposledy večeřel se svými učedníky, uzavřel s nimi „Smlouvu o Království“. Po celou dobu historie, se k této smlouvě hlásí všechny tvz. křesťanské organizace. Do čela se staví katolická církev. Co udělal Pius XI? Uzavřel konkordát s Hitlerem, tak se stalo, že král severu, musel brát v úvahu ty, kdo opouštějí svatou smlouvu. Jak se vrátil?

Tím, že rozpoutal druhou světovou válku. Můžete namítat, že byl zneužit k tomuto rozpoutání, což je pravda, ale není to důležité. Vše se opět splnilo jak mělo. Vítězem druhé světové války, se stala koalice USA, Británie a SSSR. Kdo však dobyl Berlín?

Byla to vojska SSSR a tak si SSSR mohlo nasadit korunu krále severu, na svou symbolickou hlavu. Koruna krále jihu, také udělala určitý pohyb. Bylo to ve chvíli, kdy uzavřely Spojené státy mírovou smlouvu s Britskou korunou. Od té doby můžeme vidět, že co chtějí Spojené státy, chce i Británie. Ve Zjevení, ve 13. kapitole, 11. verši, pak můžeme tuto koalici vidět, jako beránka, který má dva rohy. Jsou to tedy dvě země, protože v Danielovi se říká, že rohy představují království, tedy státy.

Ve třicátém šestém až třicátém devátém verši, pak můžeme číst, že král severu začne uctívat boha, kterého nikdo neznal, a že veškerou důvěru vloží v boha tvrzí. Kdo jsou tito bohové? Prvním je Lenin, ten byl věčně živý. Bůh tvrzí, je jeho armáda. Je zde zmíněno také veřejné odsouzení, co toto znamená?

V 90 letech minulého století byl nucen vzdát se svého prvního boha. Je tam mnoho dalších podrobností, které jasně ukazují, že králem severu je SSSR. Následníkem SSSR se stává Ruská federace, která je ve svých začátcích určitým vazalem USA. To se má ale brzy změnit!

Rozeberme si prvně verše 44 a 45. Hovoří se zde o zprávách, ty mají krále severu, Rusko, rozrušit. Co je to za zprávy? To pochopíme, až zjistíme co je myšleno slovy, z východu slunce a ze severu. Danielovi bylo záměrně řečeno toto vyjádření, aby byl čtenář zmaten. Zde jsou totiž někteří komentátoři přesvědčeni, že to mají být nějaké zprávy přímo od Boha. Zamyslíme-li se, ale pořádně, zjistíme, že na východ od Ruska leží Spojené státy a ty leží na severní polokouli naší planety. Co tak strašně Rusko rozrušuje?

Jsou to přece plány Spojených států na rozpoutání třetí světové války. Je to také od 90 let, stálé porušování vzájemných dohod, které měli Rusku zajistit, že se východoevropské země nestanou členy NATA. Je to rozpoutání občanské války na Ukrajině. Vznik tvz. ISILu, který vytvořila americká CIA. Putin, ačkoliv se snaží být mírotvůrcem, bude stejně donucen, aby se králi jihu postavil.

Zde se dostáváme k veršům 40 až 43. Co Putin udělal v posledních dnech? Začal budovat vojenské základny v Sýrii a je dohodnut s Řeckem (rozmístí své palácové stany mezi velkým mořem (Středozemní moře) a svatou horou okrasy (chrámová hora)), aby zbavil svět Islámského státu. Tady se bude muset střetnout s králem jihu, protože víme, že ISIL je vyzbrojován a podporován USA. To je to strkání, o kterém Daniel hovoří.

Bude muset projít všemi zeměmi, které jsou zapojeny nějak do teroristických akcí. Egypt, Etiopie, Libyjci se přidají na jeho stranu, protože vstoupí i na území Izraele (země Okrasa). Ti, kdo mají uniknout, jsou Saudové (Moab, Edom, Ammon). Proč? Protože už teď můžeme vidět, že probíhají velmi čilá diplomatická jednání. Jak dlouho to má trvat? Až do úplného konce, tedy do armagedonu. Proč jsem se výše zmínil o valném shromáždění?

Papež Jan Pavel II byl informován o připravované akci na likvidaci náboženství, kterou OSN připravuje, a je jisté, že tyto informace předal svým nástupcům. Proto se také dnešní papež František snaží zachránit a proto také předal Putinovi Andělskou medaili, aby ho ochránil. Je však rozhodnuto jinak, a ani toto mu nepomůže. Ústupky na veškerá dogmata mu nepomohou, protože bankovní klika má zálusk na Vatikánskou banku, je tam totiž největší peněžní hotovost z celého světa. Proč myslíte, že František při svém uvedení do úřadu vyzval církev k tomu, aby se dobrovolně vzdala svého majetku? Čas ukáže, jestli jsou mé informace správné. Pokud ano, měli bychom o nich vědět.

Před čtyřista léty

Před čtyřista léty, squadra mužů klečí, uctívajíc při tom Satana.

Vůbec nikdo neví, co ta činnost zjeví.

Vypadá dost zmatená.

Rodiny se sešly, aby plány přešly, od slibů k jejich splnění: „Až skončíme s lůzou, budou se třást hrůzou, není nad tajemné vědění!“.

Illuminati, Illuminati, tajné tváře na trůnech.

Illuminati, Illuminati, vládne nám dnes Bilderberg.

„Už nám prošlo věcí, tak ať vidí všeci, co Nový řád znamená!

11.září, to se nám to vraždí.

Už je vláda vztyčená.

Zatím není vidět, ten samozvaný výkvět.

Těm, kterým jsme již podlehli.

Přesto vládnou spolu, od jednoho stolu.

Nikdo tomu nevěří!

Illuminati, Illuminati, tajné tváře na trůnech.

 Illuminati, Illuminati, vládne nám dnes Bilderberg.

IGOR ZEMÁNEK

Pro více informací pište na izbible@seznam.cz

1
Komentujte

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Anonymní
Host
Anonymní

Komu je Shůry dáno,satan nevezme ! Kdo miluje Otce,má i Syna a ten mu dá,co ví od Otce. „Co k tomu dodat?Je-li Bůh s námi,kdo proti nám?

Díky bratře ! Miri M.