Pro ty, kdo hledají PRAVDU a porozumění: „Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Těmito to dvěma verši je ukončen velmi důležitý první obraz ze 13. kapitoly Zjevení a je to klíč k pochopení 37. až 39. kapitoly Biblické knihy Ezekiel. Kéž hledáme moudrost u našeho Stvořitele, našeho nebeského Otce, JeHoVaH vojsk ve jménu Jehošuy Krista. Toto je určeno svatým, tedy těm, jenž s Kristem zvítězí nad Gogem ze země Magog, nad samotným Ďáblem.

Opět jsem veden Duchem k tomu, aby se brodil Písmem sem a tam, abych nalezl porozumění pro dnešní dny, ale také abych přinesl povzbuzení těm, pro něž jsou slova Písma určena hlavně těm Otcovým synům a dcerám, jenž se nachází v ČASE KONCE. Mnozí z nás očekávají pozdní déšť, tedy dobu, kdy bude na všechno tělo vylit Otcův Duch, aby mohl dny tohoto světa sečíst a ukončit podle VĚRNÉHO SLIBU, KTERÝ VZEŠEL Z ÚST DVOU SVĚDKŮ PŘED MNOHA LETY. Byla to ústa apoštola Pavla a ústa samotného Jehošuy Krista, která obrací pozornost k výroku samotného JeHoVaH vojsk prostřednictvím Izaiáše, že budou ty dny zkráceny a ukončeny. (Srovnej s Římanům 9:28; Matoušem 24:22; Markem 13:20)

Ozeáš pak k tomu říká:

Oživí nás po dvou dnech. Třetí den nás přiměje vstát a my před ním budeme žít.“ (Ozeáš 6:2)

Aby samotný apoštol Petr vysvětlil:

Ať však neuniká vaší pozornosti jedna skutečnost, milovaní, že jeden den je u Jehovy jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2. dopis Petrův 3:8)

Jsou-li tedy ty dny zkracovány, pak musí přijít čas, kdy jsou pochopena proroctví, která se na tento čas vztahují. Nahlédněme tedy společně do Ezekiele 37. kapitoly a rozumějme jeho slovům s moudrostí.:

Spočinula na mně ruka Jehovy, takže mě v Jehovově duchu vyvedl a spustil mě uprostřed údolní pláně, a ta byla plná kostí. A nechal mě, abych je obešel kolem dokola, a pohleďme, bylo jich na povrchu údolní pláně velmi mnoho, a pohleďme, byly velmi suché. A začal mi říkat: Synu člověka, mohou tyto kosti ožít? Na to jsem řekl: Svrchovaný Pane Jehovo, ty dobře víš. A řekl mi dále: Prorokuj nad těmi kostmi, a řekneš jim: Suché kosti, slyšte Jehovovo slovo: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova těmto kostem: Hle, přivádím do vás dech a ožijete. A chci vás obléknout šlachami a způsobit, že na vás vyvstane maso, a chci vás potáhnout kůží a vpustit do vás dech a ožijete; a budete muset poznat, že já jsem Jehova.“ (Ezekiel 37:1-6)

Kdo bude muset poznat, že je to JeHoVaH vojsk? Jsou to národy země, aby se poklonily a vzdaly úctu samotnému Stvořiteli nebe a Země, jehož národy zavrhly a zavrhly též jeho Syna, prostředek pro jejich záchranu. Co se tedy děje, když nad těmito kostmi Ezekiel prorokuje ve svém vidění?:

A prorokoval jsem právě tak, jak mi bylo přikázáno. A jakmile jsem prorokoval, začal se ozývat zvuk a hle, byl chřestot a kosti se začaly přibližovat, kost ke své kosti. A viděl jsem, a pohleďme, vyvstaly na nich šlachy a maso a shora je začala potahovat kůže. Ale dech, ten v nich nebyl. A dále mi řekl: Prorokuj k větru. Prorokuj, synu člověka, a řekneš větru: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Vejdi, větře, od čtyř větrů, a zafoukej na ty zabité, ať ožijí. A prorokoval jsem právě tak, jak mi přikázal, a vstoupil do nich dech a ožili a postavili se na nohy, velmi, velmi veliká vojenská síla. A dále mi řekl: Synu člověka, tyto kosti, to je celý izraelský dům. Pohleď, říkají: Naše kosti vyschly a zanikla naše naděje. Byli jsme odděleni sami pro sebe. Proto prorokuj, a řekneš jim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, otevírám vaše pohřebiště a chci vás vyvést z vašeho pohřebiště, můj lide, a zavést vás na izraelskou půdu. A budete muset poznat, že já jsem Jehova, až otevřu vaše pohřebiště a až vás vyvedu z vašeho pohřebiště, můj lide .A chci do vás vložit svého ducha a ožijete, a chci vás usídlit na vaší půdě; a budete muset poznat, že já, Jehova, jsem mluvil a učinil jsem to, je Jehovův výrok.“ (Ezekiel 37:7-14)

Kdo je ten lid a co je ta izraelská půda a odkud se bere jejich dech a jsou oživeni? Nečetli jsme ve Zjevení, že Jan viděl toto?:

Potom jsem viděl čtyři anděly, jak stojí na čtyřech rozích země a drží pevně čtyři zemské větry, aby nevál žádný vítr na zem ani na moře ani na žádný strom.„(Zjevení 7:1)

O jaké době se tedy zde hovoří? Není to o ČASU KONCE? Kdy jsou vybíráni ti, jenž jsou zapečetěni? Je to 2000 let od Kristovy smrti, nebo je to až v samotném ČASE KONCE?:

A viděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečeť živého Boha; a volal silným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři, a říkal: Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech. A slyšel jsem počet těch, kteří byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce zapečetěných z každého kmene izraelských synů:“ (Zjevení 7:2-4)

Takže milovaní a svatí nejvýše postaveného, ať je vám to známo a ať se můžete radovat, vy jenž jste zapečetění vy SVATÍ, JENŽ ZNÁTE SVÉHO OTCE A ZNÁTE SVÉHO BRATRA JEHOŠUU A TA PEČEŤ JE VÁM DÁNA SKRZE JEJICH JMÉNA, KTERÁ JSOU STÁLE NA VAŠICH ČELECH, VE VAŠICH MYSLÍCH A VE VAŠEM SRDCI. (Srovnej s Malachiášem 3:16) Kéž jsme v tomto čase, než budou uvolněny ty čtyři větry, které způsobí vylití Božího Ducha na všechno tělo, ten pozdní déšť, kéž je skrze nás oslaven náš nebeský Otec, JeHoVaH vojsk. Nám je určen meč, který je v nadpisu článku, abychom v den hněvu osmého krále padli a zůstali na ulicích, kde budeme čekat 3,5 dne, abychom se připojili k těm Ezekielovým mrtvým kostem, jenž leží v šeolu už 2000 let. (Zjevení 11:7-15; 13:7)

Mezitím proběhnou dvě bědy, dvě misky Otcova hněvu, které nacházíme v 16. kapitola knihy Zjevení a celý svět se stane mrtvou krví. Tehdy zazní sedmá trubka a splní se to, o čem prorokuje apoštol Pavel ve svém 1. dopisu do Tesaloniky ve 4. kapitole veršů 7 až 18. TEHDY BUDE DOKONČENO POSVÁTNÉ TAJEMSTVÍ A TEHDY VSTOUPÍ DO CHRÁMU TEN, JENŽ SE SÁM VYVÝŠÍ DO POSTAVENÍ BOHA, ABY NA 3,5 DNE USEDL NA TRŮN!!!! Nebude to chrám udělaný rukama, který se snaží postavit na místě dnešního Izraele SATANOVA SYNAGOGA, Židé, kteří nejsou Židy. Každý kdo vložil ve stát Izrael svou důvěru, který zřídil Satan, aby tak svedl slabé a nemocné ovce a tak je odvedl od TOHO, KDO JE POVOLAL, aby se staly tyto ovce, ovcemi jeho pastvy. AŤ JE SÁM NEBESKÝ OTEC PŘÍSNĚ NAPOMENE, protože ony samé znevážily, ano tyto ovce, Kristovo panství a nemají podíl na Beránkově svatbě.

My nepředejdeme ty, jenž padli a umřeli ve smrti před námi, protože těch 24 starších je jejich symbolický úplný počet a jim patří stejný podíl jako zapečetěným, jenž má pevný počet pro ČAS KONCE. Proto půjdou před námi a my půjdeme za nimi, až naplníme ZNAMENÍ JONÁŠOVO, PODOBNĚ JAKO JEJ NAPLNIL NÁŠ PÁN A BRATR JEHOŠUA KRISTUS, aby naše vzkříšení bylo viditelné všem!!!!

Tehdy budou uvolněni čtyři andělé, jenž zadržují ty čtyři větry, aby se dokončila slova ve Zjevení 16. kapitoly. Vylití misek znamená UKONČENÍ PROCESŮ, KTERÉ NYNÍ PROBÍHAJÍ. Nejprve nastal pád duchovní, jak můžeme číst zde a pak dojde k dokončení fyzické likvidace. Proto třetí miska na na prameny vod, jenž je vedení všech Babylonských domů. A dokončeno zničení bude učiněno na podporovatelích, tedy vodami Eufratu, jenž jsou těmi svedenými ovcemi, které zůstanou součástí VELKÉHO BABYLONU I PO DNI VZKŘÍŠENÍ A NEBUDOU NASLOUCHAT DOBRÉ ZPRÁVĚ O KRALOVSTVÍ BĚHEM 40 DENNÍHO KÁZÁNÍ PO CELÉ OBYDLENÉ ZEMI, JENŽ PROBĚHNE NA SVĚDECTVÍ VŠEM NÁRODŮM A PAK BUDE CESTA KRÁLŮ OD VÝCHODU SLUNCE PLNĚ PŘIPRAVENA , což jsou ti, jenž přichází s Kristem v jeho MOCI A SLÁVĚ, aby se s ním ujali panství nad národy Země a nad Velkým zástupem. A pak přijde konec. Proto ta šestá miska.

Mezitím je na slunce vylita čtvrtá miska Otcova hněvu a to slunce jsou všechna ta FALEŠNÁ UČENÍ A NAUKY, KTERÝCH SE DRŽÍ TI, JENŽ PODLEHLI PRAMENŮM VOD JENŽ SE STALI KRVÍ. Což vám to to nebylo oznámeno apoštolem Pavlem? Nečetli jste vy, kdo stále zůstáváte v Babylonu, který už padl?:

Žádný člověk totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, jenž je Jehošua Kristus. A jestliže však někdo staví na ten základ zlato, stříbro, drahokamy, dříví, seno, slámu ze strniště, dílo každého vyjde najevo, neboť den je ukáže, protože bude zjeveno prostřednictvím ohně; a ohněm se prokáže, jakého druhu je dílo každého. Jestliže něčí dílo, které na něm vystavěl, zůstane, obdrží odměnu; jestliže něčí dílo shoří, utrpí ztrátu, ale sám bude zachráněn; a přece, jestliže ano, bude to jako skrze oheň. Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch? Jestliže někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho, neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. Ať nikdo nesvádí sám sebe: Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je moudrý v tomto systému věcí, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. Vždyť moudrost tohoto světa je u Boha pošetilostí, neboť je napsáno: Chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti. A opět: Jehova ví, že uvažování moudrých jsou nicotná. Ať se tudíž nikdo nechlubí lidmi; vždyť všechno patří vám, ať Pavel nebo Apollos nebo Kéfas nebo svět nebo život nebo smrt nebo věci nynější nebo věci budoucí, všechno patří vám; vy zase patříte Kristu; Kristus zase patří Bohu.“ (1. Korintským 3:11-23)

Proč stále nerozumíte vy moudří tohoto světa, jenž jste byli povoláni k věčnému životu, že vše v tomto VELKÉM BABYLONU, je právě tou moudrostí, proč se nechcete stát blázny pro tento svět A STÁLE ZŮSTÁVÁTE V DOMECH, JENŽ BUDOU NA VŽDY STRŽENY TŘETÍ, ŠESTOU A SEDMOU MISKOU HNĚVU? Což jste nečetli?:

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták! Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy za oběť a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu. A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:1-4)

Což není jasné, že vám je dán čas se evakuovat? Nebudete se hryzat do jazyka, když bude na slunce vylita čtvrtá miska hněvu, čtvrtá běda? UŽ JE ČAS, JENOM TO BOLÍ PŘIJMOUT, ŽE MNE OBELHALI, ALE BUDE TO DNES BOLET MÍŇ, NEŽ ZA PÁR MĚSÍCŮ! Proč sami nejdete na kolena a neprosíte: „Otče, dovol nám posvětit tvé Svaté jméno tím, že nás vyvedeš, abychom se stali tvým lidem v Kristově jménu. Prosíme Tě náš Otče, kterého známe jen podle babylonských nauk, dej nám svou moudrost a své vlastní vedení, aby jsi nás přivedl ke Kristu.„. Vy však raději budete moudří světa, aby vás svět vašich slepých vůdců chválil za vaši věrnost jejich plných břich.

Proč stále říkáte: „Hle, jak nádherné stavby byly učiněny?“. COŽ NEBYL SKUTEČNÝ BABYLON STEJNĚ NÁDHERNÝM MĚSTEM PLNÝ VÝSTAVNÍCH DOMŮ? Co z něj zbylo vy milovníci model?

A pátý anděl vylil svou misku na trůn divokého zvířete. Kdo to je, vy moudří světa? Není to jeho poslední část? Nemá být nejprve odstraněna třetina jeho moci? Což není psáno, že při čtvrtém troubení toto nastane? ŽE MUSÍ NEJPRVE PADNOU SATANOVA SYNAGOGA ŽIDŮ, KTEŘÍ ŽIDY NEJSOU A JE TO CHAZARSKÁ MAFIE? TI, CO BUDUJÍ STÁT IZRAEL?

Vám milovaní, jenž stále myslíte na svého Stvořitele, ať je vám dáno porozumění o Gogovi ze Země Magog a o kapitolách 38. a 39. z knihy Ezekiel, že jak jsem již uvedl v jiném článku, proč Satan dostal háky, že to co popisují tyto kapitoly, že jsou o těch, jenž jsou velkým zástupem, který zůstává na zemi. Ti musí odejít do vězení, aby se nad nimi zavřely dveře a byli skryti V DEN OTCOVA HNĚVU, JENŽ ZPŮSOBÍ OTEVŘENÉ ODSOUZENÍ. TO, CO GOG PLÁNUJE, ŽE VÁS ZNIČÍ, TO SE ZMĚNÍ VE VAŠE VYSVOBOZENÍ!!! Chvalte Jah, mírní země, protože jistě bezpečně vyváznete v den JeHoVaH hněvu!!!!

Pak jistě pochováte ty mrtvé a jejich těla spočinou na místě, jenž se bude na věky připomínat, protože bude vytvořena GEHENNA, symbolické jezero věčného ohně. A atomové zbraně vám budou sloužit jako palivo, tak jak o tom mluví Ezekiel. A celé proroctví se naplní.

A Jehovovo slovo ke mně přicházelo dál a říkalo: A ty, synu člověka, ty si vezmi hůl a napiš na ni: Pro Judu a pro izraelské syny, jeho společníky. A vezmi jinou hůl a napiš na ni: Pro Josefa, hůl Efraimova, a pro celý izraelský dům, jeho společníky. A způsob, ať se přiblíží jedna ke druhé v jednu hůl pro tebe, a skutečně se v tvé ruce stanou jen jednou holí. A až ti synové tvého lidu začnou říkat: Nepovíš nám, co ty věci pro tebe znamenají? ,mluv k nim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, beru Josefovu hůl, která je v Efraimově ruce, a izraelské kmeny, jeho společníky, a chci je vložit na ni, totiž na Judovu hůl, a skutečně z nich udělám jednu hůl a stanou se v mé ruce jednou holí. A hole, na které píšeš, budeš mít v ruce před jejich očima. A mluv k nim: Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: Hle, beru izraelské syny z národů, do nichž odešli, a chci je sebrat z okolí a přivést je na jejich půdu. A skutečně z nich udělám jeden národ v zemi, na izraelských horách, a za krále budou mít všichni jednoho krále, a nebudou již nadále dvěma národy ani již nebudou rozděleni do dvou království. A již se nebudou poskvrňovat svými hnojnými modlami a svými ohavnostmi a všemi svými přestupky; a jistě je zachráním ze všech jejich obydlí, kde hřešili, a chci je očistit a stanou se mým lidem a sám se stanu jejich Bohem. A králem nad nimi bude můj sluha David a budou mít všichni jednoho pastýře; a budou chodit v mých soudcovských rozhodnutích a budou dodržovat má ustanovení a jistě je budou provádět. Budou skutečně bydlet v zemi, kterou jsem dal svému sluhovi, Jákobovi, v níž bydleli vaši praotcové, a skutečně v ní budou bydlet, oni a jejich synové a synové jejich synů na neurčitý čas, a můj sluha David bude jejich náčelníkem na neurčitý čas. A chci s nimi uzavřít smlouvu pokoje; bude s nimi smlouva trvající na neurčito. A chci je umístit a rozmnožit a svou svatyni umístit v jejich středu na neurčitý čas. A skutečně se prokáže, že můj svatostánek je nad nimi, a jistě se stanu jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A národy budou muset poznat, že já, Jehova, posvěcuji Izrael, až bude má svatyně v jejich středu na neurčitý čas.“ (Ezekiel 37:15-28)

Proč Ezekiel mluví o půdě, když vyvolení patří do nebe? Protože je to svaté královské kněžstvo, nad nímž je svatostánek a jsou skutečnými duchovními levity! A hůl na niž je napsáno jméno Judy, to jsou ti, jenž patří k nevěstě a Eraim jsou ti, jenž jsou pozváni na Beránkovu svatbu a stanou se jedním stádem jednoho pastýře, přesně podle Kristova slibu.

Kdo bude poučovat národy, ten Velký zástup, jenž vyjde z Velkého soužení? Není snad pro ně připravena cesta od východu slunce, aby to mohli učinit? Což nesestoupí mezi své bratry a sestry, kteří zůstanou na Zemi, aby je poučili o Otcově cestě? Je a jejich děti? Copak by nás milovaní, jenž jsme se stali vyvoleným národem ne podle těla, ale podle Ducha Otec okradl o možnost se radovat uprostřed lidu Země? Kdo jiný by je lépe poučil, než ti, jenž uvidí samotného nebeského Otce, kdo rozumí lidem a jejich potřebám víc, než samotní andělé?

To jsou ta tajemství, která mají být odhalena v ČASE KONCE, o kterých se zmiňuje Pavel. AŤ JE TO OTEC, KDO VÁS V TĚCHTO ZÁLEŽITOSTECH POUČÍ SVÝM DUCHEM, skrze modlitbu, abys se ve vás rozhojnila radost ve všech utrpeních, jenž musíme vytrpět, která přichází s úlevou od utrpení jenž přijde na celou obydlenou Zemi. Jen malou chvíli ještě musíme zůstat v soužení a pak se staneme jedním stádem jednoho pastýře a jednou holí. Chvalme Jah, že nám připravil cestu! Ještě jednou opakuji: „CHVALME JAH!!!„, NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE.

A při vylití sedmé misky je celé tajemství přivedeno ke konci, aby byl VELKÝ BABYLON NAVŽDY UVRŽEN JAKO PRVNÍ DO OHNIVÉHO JEZERA A JAKO PRVNÍ ZAKUSIL DRUHOU SMRT, kde skončí i falešný prorok a divoké zvíře, osmý způsob ovládání světa.

Kéž máte pokoj bratři a sestry, protože dny byly sečteny a jsou zkráceny k vůli vyvoleným, aby bylo zachráněno tělo.

Váš a Kristův bratr Igi.

Toto říká Duch: „Dejte to na vědomí všem bratrům po celé obydlené tváři země.

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

6 thoughts on “Pro ty, kdo hledají PRAVDU a porozumění: „Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

 1. Ako prosím Vás vysvetlite krst vo vode ktorý je písaný VBiblii. Musí ho absolvovať každý kresťan a ak áno tak kde Ďakujem za odpoveď. Vašej teórii že sme na konci verím

  1. Děkuji Violo za dotaz. Protože to bude zajímat víc čtenářů, vysvětlím to detailně v některém z článků.

   Určitě je odpověď možno najít i v některém ze starších příspěvků. Křest je základ naší cesty ke Kristu. Cílem této cesty je text v 1. dopisu do Korintu, kde Pavel říká:
   „Kdo poznal Otcovu mysl, my máme Kristovu mysl.“ (1.Kor. 2:16)
   Než na tuto cestu nastoupíme, máme učinit to, co vysvětluje Jakub, když říká:
   „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ Toto jste už učinila, je to vidět z otázky, kterou kladete. Kristus hned na počátku své služby vysvětluje další krok. „Nikdo nemůže ke mne přijít, pokud jej nepřivede samotný Otec a já jej pak vzkřísím v posledním dnu.“ (Jan 6:44) Toto mnozí nepochopili. On totiž hned v dalším verši vysvětluje, že prorok Jeremiáš napsal výrok samotného JeHoVaH vojsk, kde se praví:
   „Vždyť to je ta smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech, je Jehovův výrok. Chci vložit svůj zákon do nich, a napíši jim jej do srdce. A chci se stát jejich Bohem a oni se stanou mým lidem. A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:33,34)
   Nenechte se zmást výrokem Izraelský dům. Dnes je Izrael každý, kdo hledá nebeského Otce. To vysvětlím až v článku.
   Hledat Otce znamená, dovolit mu, aby nás vedl a poučoval. Pokud není člověk pokřtěn, Otec slyší modlitbu ztrápeného, ale odpovědi musí přijít skrze člověka. Takže vás Otec nasměroval ke mne. Po křtu, který musí být uskutečněn ve vodě, se člověk veřejně vzdává svého dnešního života, který je zaměřen na potřebu zajistit si jídlo, budovat si obydlí s tím, že po jeho smrti VŠE obdrží jeho potomci, ale nehledá takový člověk nejprve Otcovu SPRAVEDLNOST, ALE TU VLASTNÍ.

   Když je člověk z vody pozvednut, dává okolí najevo, že už nechce žít pro tento svět, kde se umírá a vše je jenom marnost a honba za větrem, ALE ŽE SI OBLÉKÁ NEVIDITELNÉ DUCHOVNÍ TĚLO, KTERÉ MU DOVOLUJE PŘISTUPOVAT V MODLITBĚ PŘÍMO K OTCI a to v Jehošuově jménu. Proč právě takto? Protože to opatření, abychom k Otci mohli přistupovat zajistil Jehošua Kristus svou obětí. Dále je nám dovoleno, aby byl do nás vložen věčný život, který bude nastartován až po skutečném vzkříšení, pokud vytrváme na cestě Života až do dne své fyzické smrti.

   V knize Zjevení je sedm dopisů, které napsal skrze apoštola Jana samotný Jehošua Kristus. A hned v tom první mnohým vytýká, že ztratili svou první Lásku (Agape). Agape je opět vysvětlena v jednom z nedávných článků. Co se tedy stalo? Většina z nás, když se začne přibližovat k Otci a zjišťuje základ toho, co se skutečně stalo a proč Jehošua přišel na Zem, tak si velmi zamiluje Otce i Krista. Vidí tam smysl pro PRÁVO, SPRAVEDLNOST A MILOSRDENSTVÍ, tedy Agape. Nechají se pokřtít, ale ne s plným porozuměním. Místo aby se dál nechali poučovat přímo Otcem, protože to už nyní mohou, dál nechají na svou víru působit lidské vlivy, NAUKY A POZNÁNÍ NÁBOŽENSKÝCH DOMŮ. Ty tu Agape zničí.

   Náboženské domy to činí záměrně, protože ti co vedou tyto domy, ti žijí z příspěvků svých ovcí. Satan, kterému ty domy patří, si pak mne ruce, protože se mu podařilo lidi dostat k modlářství, kdy ty své vůdce uctívají. Některé domy jdou dál a klaní se kříži a takzvaným svatým a jejich ikonám. Satan tyto ovce poplácává po ramenou, jak dobrými jsou křesťany a oni přitom sešly z cesty.

   Takže ihned po křtu se musíme v modlitbách obracet k Otci o jeho vedení Duchem a také prosit, aby i Duch nás pokřtil, stejně, jako se to stalo našemu VZORU, Jehošuovi Kristu. O křest Duchem můžeme usilovat už těsně před křtem ve vodě. VŠEMU PŘEDCHÁZÍ MODLITBA K OTCI SKRZE JEHOŠUU KRISTA, kdy vyznáme své životní pochybení a že si plně přejeme následovat náš VZOR. Tehdy můžeme poprosit i o naplnění Duchem. Zda to učiní Otec už tehdy, tak to je jenom na něm, protože On zkoumá srdce a ledviny člověka. Proč ledviny? Protože na ledvinách se usazuje tuk a v něm všechny špatné látky, které tělo přijímá, ale neumí je vyloučit. Ledviny obětovaných zvířat v době, kdy se předkládaly oběti, než přišel na zem Kristus, se umístily na oheň a ten tuk se začal pálit. A tím že se spaloval, odcházela symbolicky ničemnost od toho, kdo svou oběť předložil.

   Takže Otec zkoumá, zda jsme vše vyznali. Pokud zjistí, že ještě tento proces nenastal, křest Duchem nemůže přijít. Mnohým se stává, je to běžné u Letničních hnutí, že ihned po křtu cítí, že je něco naplnilo. Myslí si, že je to Otcův Duch, ale je to nějaký démon, který se prokazuje, jako anděl světla. Ten sice koná zázraky, ale nejsou to zázraky, které činil Jehošua. Ani to tak být nemůže, protože se nenechali vyučit samotným Otcem. Jim je jedno, že má Otec své jméno, které je SVATÉ a že je Kristus nezná. Proč? Protože nepokračovali nejprve k Otci a až je sám plně poučí, pak je přivede ke Kristu. Ne dříve, ne později.

   Kdo vás může pokřtít. Nejlépe ten, kdo skutečně byl ke Kristu přiveden. Jak to poznáte? Tak, že bude učit, vše si ověřuj. Kde? U Otce skrze modlitbu a v Písmu. Napište mi do emailu izbible@seznam.cz místo kde žijete a já se skrze modlitbu zeptám Otce, kdo je vám blízko, kdo má toto schválení a zprostředkuji kontakt, popřípadě to nějak dohodneme, aby to bylo skutečně v souladu s Písmem.

   Víc tedy v článku. Přeji vám Violo, abyste se stala plnohodnotnou duchovní sestrou mou a mého bratra Jehošuy Krista a stala jste se podobnou Šulamitce z biblické knihy Píseň písní.

   S Agape Igi

 2. Zde se můžeš Kurte už konečně podívat, jaké je Otcovo jméno podle Pravdy a Jehošua není lhář, aby svým učedníkům lhal, na tož v modlitbě ke svému Otci, JeHoVaH, která je zaznamenaná v 17. kapitole Janova evangelia.

 3. Milý bratře, od dob Pána Ježíše, každý kdo věří ve jméno jeho, dal jim moc syny a dcerami Božími být. Takže nikoliv otroky. Synové a dcery Boží jsou svobodní. A druhá otázka pro tebe je, proč Pán Ježíš ani jednou nenazývá svého Otce JEHOVA. On je Božím synem a našim bratrem. Proč to svým učedníkům nepřipomněl? Nejsou to jen úlety učení Svědků Jehovových?

  1. Protože jsou evangelia řeckým překladem a už ti to bylo Kurte vysvětlováno tolikrát a to co píšeš jen ukazuje, že slovu otrok, tak jak je slovo myšleno v hebrejštině a Septuaginta jej překládá slovem služebník, je jiný otrok, než kterého znáš například z dob Egypta, nebo Americké kolonizace.

   Všiml jsem si, že ty jsi tak svobodný, že ti nevadí, když Otci říkáš že je Odin, jednooký obr ze Skandinávie, potomek Anakim. Sám Otec rozhodne, zda jsi mu takto mohl říkat, protože jsi přece svobodný, že? Asi tak nějak bych to ukončil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá: „HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.“ Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Zdroj Facebook
Důležité

Proč dnes mají „laici“ větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.

V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si