Pošli to dál, aneb DOBRÁ ZPRÁVA PRO VŠECHNY LIDI, KTEŘÍ

milují spravedlnost, dobrotu, pokoj, lásku a chtějí žít tak, aby se nejenom českému národu žilo dobře.

Díky mnoha dnešním událostem se naše životní podmínky změnily k nepoznání. To vede k tomu, že si mnozí z nás kladou otázky: „Proč se to děje?“. Dostali jsme se do situace, kdy se naplňují slova jedné písně, jejího samotného názvu STRACH SE BÁT , kde je vyjádřena tato myšlenka: „Ta demokracie, to je krásný stát, kde se každý cítí jak pán a v ní se každý cítí jak host, dokud tě holotou někdo nenazve. Svoboda slova, je též krásna věc, a můžeš křičet co se ti zlíbí, je však zatím dobro i zlo, dokud prokurátor nevysvětlí ti to. Strach se bát, normálně Strach se bát.“. Toto je realita mnoha dnešních dní. Cílem článku je pochopit, PROČ JSME SE DO TÉTO SITUACE DOSTALI a JAK Z NÍ VYTĚŽIT TO DOBRÉ a NESKONČIT JAKO TI BEZVÝZNAMNÍ V MNOHA DŘÍVĚJŠÍCH ČASECH, kteří také procházeli podobně bouřlivým obdobím lidských dějin, ale my o nich vlastně nevíme.

Už delší dobu hledám způsob, jak to vše předložit, abychom měli na konci textu lepší pocit, než před jeho přečtením. Abychom byli povzbuzeni. Věřím, že vy všichni, kdo budete tento článek číst, milujete české filmové pohádky, filmové příběhy s Tomášem Holým, stejně jako je miluji i já. Co mají všechny ty filmy společného? Je tam zachycena tužba po spokojeném životě a na konci naplnění tohoto snu. Tyto filmy nikdy nebudou zdrojem agrese a negativních myšlenek. Filmová produkce západu je i v pohádkách a romantických filmech minimálně zlehka protknuta například násilím, je totiž zrcadlem západní společnosti, kde tvůrci, na rozdíl od našich tvůrců, znali jen jediný způsob života: „Zákon džungle, zákon, že přežije jen ten nejsilnější.„. Podívejme se na kreslené pohádky. Náš Krteček a jejich Kačer Donald. Krteček vždy pomáhá, řeší nějaký problém a učí děti, jak se správně chovat. Příběhy Donalda mají v sobě strýčka Skrblíka, který učí děti být lakomým. Dospělým to přijde vtipné, oni už dokáží rozlišit nadsázku, ale malé děti se podvědomě učí, že být lakomý není vůbec špatné.

Pokud se řekne slovo pohádka, tak každého hned napadne, že příběh je jen snem, touhou, která vlastně nemůže být nikdy naplněna. Proč? Protože reálný život nedává k takové naději a jejímu uskutečnění žádný prostor. Musel by se stát zázrak, aby to vyústilo v dobrý konec. Přesto si to většina lidí přeje! Pohádky nevznikly jen z touhy po něčem lepším, dobré pohádky ukazují na konkrétní nesprávné jednání, které je potřeba odstranit, aby dobro zvítězilo nad zlem. Zlo je odhaleno  srozumitelným způsobem na fiktivním příběhu. Proto se říká, že ve skutečně dobrých pohádkách, je  obsažena velká moudrost. Problém našeho systému věcí, ve kterém nyní žijeme, byl systematicky utvářen tak, že vždy máme POCIT volby, že můžeme určité věci měnit a díky tomu máme POCIT, že věci měnit můžeme. Proč se tedy věci stále zhoršují, než zlepšují? Nebude to náhodou proto, že je to jen vnitřní iluze, tedy POCIT? Pokud se na svět kolem sebe začneme dívat jen nějakým POCITEM, ztratíme kritické myšlení.

Co je to kritické myšlení?

Být velmi opatrný v tom, co se nám snaží ti u kormidla vnutit, jako jediný a správný názor na dnešní realitu. Zda nám nevytváří ILUZI, které musíme věřit. Toto je největší zbraň, kterou mnozí nechtějí uchopit do svých rukou, ač je nic nestojí. Ten, kdo ohýbá význam slov, například slovo krádež nahrazuje slovem odklánět, tak tento člověk nemůže být nikdy vzorem. Jeho slova jasně říkají, že on tvoří pouhou iluzi, POCIT, který máme přijmout za fakt. Znáte někoho takového?

Lidé začali svým dětem vyprávět pohádky, aby je naučili rozlišovat mezi správným a nesprávným. Je v nich obsažena historická paměť, velmi reálný základ. Cílem každé dobré pohádky je, že zlo musí být pro nápravu věcí potrestáno. To je opět velmi reálný cíl. Často je zde zlo potrestáno vyšší mocí, jednou je to dobrý král a jindy samotný Bůh. Proč se to v těch pohádkách stále opakuje? Protože byli lidé dříve hloupí? Nebo je k tomu vede historická paměť jejich předků, či dokonce jejich osobní zkušenost?

Pokud je to zkušenost, pak musí být nějak zaznamenána v samotných dějinách lidstva. Zde je potřeba, abychom sami začali pátrat a to je opět návrat ke skutečnému KRITICKÉMU MYŠLENÍ. Mnoho pohádek vychází z biblických příběhů, nebo celkového pochopení bible, jako knihy, která vysvětluje původ zla, jako takového. Jsou v ní zapsány dějinné události, které lidstvo postihlo jen proto, že nevěnovalo svou pozornost původci zla. Je v ní například předpovězena událost, kterou si prožili Židé v roce 66 až 70 n.l.. Dodnes je v Řimě monument, který vystavěl Titus, jeho oblouk, jenž tuto událost připomíná. Bylo to zničení Jeruzaléma a jeho druhého chrámu Římany.

Kdo to předpověděl? Byl to chudý tesař jménem Jehošua. On svým následovníkům řekl co musí udělat, aby se zachránili, když uvidí, že je Jeruzalém obklíčen. Ti co zareagovali správně, dostali možnost z města včas uprchnout. Je to potvrzeno mnoha nebiblickými spisy z té doby. Tento Jehošua však nezůstal ve svých prohlášeních jen u této události. On totiž poukázal i na jinou dobu, ve které se lidstvo nalezne a také dal určité pokyny, aby až se to začne dít, mohli jeho následovníci vyváznout.
Ve všech pohádkách se vše točí kolem syna, budoucího krále, ten nakonec obdrží svou moc a zlo potrestá. I tento Jehošua se stane KRÁLEM králů a PÁNEM pánů v době, která naplní určitá proroctví, aby potrestal ZLO.

Žijeme v té době?

To zjistíme pouze tehdy, pokud si vysvětlíme, co vlastně Jehošua předpověděl a zda nalezneme tuto podobnost právě nyní. Kdo o takové zkoumání nestojíte, asi nemá význam, abyste četli dále. Vám ostatním chci ukázat, že podobnost, kterou já nacházím v jeho slovech s dnešní dobou je zarážející.

Co mnozí dnešním křesťanům vyčítají?

Že jejich slova nejsou Dobrou zprávou! Proč? Protože stále varují a nic se jakoby neděje. Začněme tedy s tímto argumentem. Jehošuova slova k tomuto argumentu:
Ale i příchod Syna člověka (Jehošuy Krále) bude právě takový jako za dnů Noeho –ano, jako byli ti lidé v těch dnech, jež byly před potopou, jedli a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, kdy Noe vstoupil do archy a nepoznali, až přišla potopa a všechny je smetla, právě takový bude i příchod Syna člověka.“ (Matouš 24:37-39)

Co nám Jehošua vysvětluje? Že běh života bude stále dovolovat základní lidské činnosti. Proto si mnozí nepovšimnou, jejich starost o běžné lidské záležitosti denní potřeby jim nedovolí, aby se zamysleli, co se děje. To je ztráta kritického myšlení, podlehnutí Iluzi, že se vlastně nic neděje.

Co mnozí, kteří se hlásí ke Kristovu následovnictví, nikdy nepochopili?

Zaprvé, kdy má být lidstvu předána Dobrá zpráva o království! A proč se to bude dít až v těchto dnech.
A tato blahá zvěst o království se bude kázat na celé obydlené zemi na svědectví všem národům, a tehdy přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Zadruhé neporozuměli tito lidé jednomu zásadnímu verši a také výroku, který schválně samotný Jehošua nevysvětlil. Najdeme jej ve 13. kapitole Matouše 33 verši:
Pověděl jim další přirovnání: Království nebes je podobno kvasu, jejž jedna žena vzala a skryla dovnitř tří sat (díží) mouky, až byla všechna zkvašena.

Co jsou ty díže? To jsou nádoby, neboli křesťanská hnutí, která byla během dějin lidmi utvořena. Ta první nádoba představuje Katolické a Pravoslavné náboženské organizace. Kvas jsou nauky, které tu dobrou mouku zkazily. Druhá nádoba se objevila po reformaci a patří k ní všechna protestanská hnutí a církve, charismatická uskupení. Poslední nádobou se stala organizace Svědkové Jehovovi. Na počátku každé takové nádoby byli lidé, upřímně hledající Pravdu z Božího Slova, ale jejich vedení se ujala žena, ve Zjevení, v poslední knize Písma v 17. kapitole je označena jako prostitutka, která má své dcery a ta hledá svou ochranu u politických a obchodních milenců. Žena svým kvasem zkazila mouku, tak že je zní tvárné těsto. Dokud se nenaplnila slova o poslední nádobě, nemohlo se naplnit vše o Čase konce.
Teprve z tohoto kvasu vyjdou ti, co budou součástí Království nebes (Božího Království).
Zjevení 18:4 vybízí:“Vyjděte z něj můj lide, pokud se nechcete podílet na části ran! ( kterou tu prostitutku postihnou a bude těmito ranami zasaženo i těsto, neboli ti, co se nechají jejími falešnými naukami utvářet)“.
Poslední nádoba se provinila nejvíc na svém těstě tím, že mu brání využít plně opatření, které je symbolizováno památkou na Kristovu oběť a jeho poslední večeři s učedníky a vyškrtli těsto z podílu na nové smlouvě o Království, protože těstu zakázali podíl na symbolech!

Mnozí z vás máte oprávněný pocit, že vlastně celé Jehošuovo učení křesťané pošlapali. Zdá se vám jejich víra marná a slepá. Vidíte, že mnozí co tvrdí, že znají svého Krále, jsou těmi nejodpornějšími osobami ve svých vlastních skutcích. To však není něco, co by Krista a jeho učení popřelo. Naopak. Proč?
Dobrý strom nemůže rodit špatného ovoce ani bezcenný strom rodit ovoce hodnotného. Každý strom, nerodící hodnotného ovoce, se vytíná a hází do ohně. (Zde Jehošua každého jeho následovníka přirovnává ke stromu, a protože věděl co kvas znamená, věděl, že mnozí budou špatnými stromy!) Podle jejich ovoce je tudíž jistě rozpoznáte. (Proto je zde varování)
Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vstoupí do království nebes, nýbrž ten, kdo koná vůli mého Otce, jenž je v nebesích. Mnozí mi v onen den budou říkat: Pane, Pane, neprorokovali jsme jménem tvým? A nevyháněli jsme démony jménem tvým? A nevykonali jsme mnoho mocných činů jménem tvým? A tu jim otevřeně povím: Nikdy jsem vás nepoznal – táhněte pryč ode mne vy, kteří působíte bezzákonnost. „(Matouš 7:18-23)

Pokud budeme zkoumat všechen ten kvas, zjistíme, že mnozí neznají ani Boží (Otcovo) osobní jméno. Jejich jediná starost je, aby byl Jehošua u nich doma každý večer v jejich snech a viděních. Přitom sny a porozumění nedává Jehošua, ale Otec Jehova Bůh. Oni netouží po Otcově vůli, tak jak to učil samotný Kristus, ale jsou spokojeni s naukami prostitutek. Proto mnozí z vás netouží si vyslechnout tu Pravou Dobrou zprávu o Království.

Daly tyto stromy špatné ovoce? Rozhodně ano! Co jim hrozí? Oheň. Dostanou jej? Rozhodně ano.

Co je tím ohněm myšleno?

Všichni kdo tvrdí, že následují svého Učitele ví, že přijde doba, kdy bude sloužit Bohu zakázáno. Možná si říkáte: „Už aby to bylo“. Ta doba už nastává, ale vše je trochu jinak, než to mohou zatím pochopit ti, kteří jsou součást díží. Satan je mistr podvodu. Jeho cílem útoku jsou skuteční synové a dcery Království (ti mají tvořit s Kristem novou spravedlivou vládu). Ty nechá pozavírat a mnohé zabije. Jak se to stane? Tak, že osmý král (Rusko), podnítí na celém světě, nejenom v Rusku útok na tyto syny a dcery. Bude to velká show, která skončí tím, že si mnozí, až se mu to povede, začnou vzájemně posílat dárky.
Nejlepší porozumění má poslední díže. Satan tedy skrze své spolupracovníky a svou nevěstku, takzvaný vedoucí sbor, rozpoutal v Rusku pronásledování, aby tuto díži zmátl a ona si myslela, že je jedinou schválenou organizací, vždyť to očekávali tito lidé v tomto společenství. Co jim však uniklo? Oni nerozpoznali, kdy skutečně nastal ČAS KONCE. Jejich údajně Otcem vedení bratři totiž vůbec nezareagovali na událost, která ten čas odstartovala. Co bylo tou událostí? Byl to vstup Ruska do konfliktu v Sýrii 28.9.2015.  Když už jim to došlo, jediná možnost, která je napadla, bylo vytvořit toto pronásledování, aby se měla čím organizace ohánět mezi svými ovcemi.

Kdo vás nejvíc rozčiluje se svou evangelizací? Kázáním?

Nejsou to právě Svědkové Jehovovi? Určitě ano. Tady je opět vidět, jak mistrně ovládá Satan lidskou psychiku a jak dobře rozumí lidskému smýšlení a uvažování. Těsto této poslední díže jsou ve většině velmi upřímní lidé. Problém nastal v tom, že to co se celé lidstvo má teprve dozvědět, má teprve přijít. Do dnešního dne totiž nemají být lidé povoláváni k účasti na životě pod vládou Božího Království, tak jak to toto těsto chápe, ale k tomu, co Jehošua řekl svým skutečným následovníkům, k podílu na budoucí vládě. Proto dávají smysl jeho slova:
Jest mnoho povolaných, málo však vyvolených.“ (Matouš 22:14)

Buďme prosím těmto drahým lidem shovívaví. Jsou totiž velmi podvedenými lidmi, stejně jak byla Satanem podvedena Eva. Svou službou posloužili k tomu, aby lidé Království přijmout nechtěli, ale činí a činili tak v dobré víře.
Ty ostatní díže mají sice také svůj obrovský podíl na tom, že nechcete přijmout Jehošuu, jako svého Krále, ale jejich služba veřejnosti je vyčpělá. To neznamená, že nic nedělají. Byli také podvedeni. Tlačí se někam, kde nechápou, že nestačí jenom věřit, že Jehošua je Král, ale že je potřeba rozumět, co znamená:“My máme Kristovu mysl.“ (1. dopis do Korintu 2:16)
Jehošua jasně řekl, že jeho následovníci, skutečná pšenice, bude rozptýlena po celé tváři Země. Ta nepotřebuje náboženské domy s jejich bohatstvím. Tato pšenice se nedotazuje smrtelného člověka, zda má sloužit podle nějaké nauky. Ona je vyučena samotným Otcem Jehovou Bohem, tak, jak jím byl vyučen Jehošua. To před 2600 lety předpověděl Boží muž a prorok Jeremiáš z Libny:
Hle, přicházejí dny, prohlášeno Jehovou, kdy s domem Izraelovým (pšenicí) a s domem Judovým budu uzavírat smlouvu novou; ne jako smlouvu, již jsem uzavřel s jejich praotci v den, kdy jsem je měl uchopeny za ruku k vyvedení jich ze země Egypta, kteroužto mou smlouvu oni zrušili, ač jsem já pro ně byl Manželem, prohlášeno Jehovou;
nýbrž smlouva, již s domem Izraelovým po oněch dnech budu uzavírat, bude tato – prohlášeno Jehovou -: Dám svůj zákon v jejich nitro a chci jej napsat na jejich srdce, a stanu se jim Bohem a oni mi budou lidem, ANIŽ BUDOU JEŠTĚ JEDEN DRUHÉHO A NAVZÁJEM SE VYUČOVAT VÝROKEM (myšlenkami smrtelného člověka): Poznejte Jehovu, neboť oni všichni mě budou znát, totiž od nejmenšího z nich až po největšího z nich, prohlášeno Jehovou, neboť budu odpouštět stran jejich nepravosti, aniž ještě budu vzpomínat na jejich hřích (Jejich bývalou špatnost).“ (Jeremiáš 31:28-34)

Jak byl vyučen Jehošua?

Jehošua jim tedy řekl: Až Syna člověka vyzdvihnete, tehdy poznáte, že jsem to já a že nic nekonám sám od sebe, nýbrž tyto věci mluvím podle toho, jak mě naučil Otec.“ (Jan 8:28, srovnej s Janem 12:49)

Tak jako Jehošua měl vždy na mysli jen a jen vůli svého Otce, tak také pšenice má tu jedinou touhu ve svém srdci.

Pěna dní, která nás stále zachvacuje, ukazuje na to, co Jehošua o dnešních událostech prohlásil.

Povstane národ proti národu a království proti království a MÍSTY bude hlad a mor a zemětřesení, tyto všechny věci však jsou počátek bolestí.
Tehdy vás vystaví útisku a budou vás zabíjet, i budete pro mé jméno ode všech národů nenáviděni; a tehdy budou mnozí přivedeni k pádu a budou se navzájem zrazovat a navzájem nenávidět, a povstane mnoho nepravých proroků, a mnohé svedou, a tím, že převládne bezzákonnost, láska většiny ochladne,
kdo však vytrvá do konce, TEN BUDE ZACHRÁNĚN.“ (Matouš 24:7-13)

Povstal národ proti národu? Rozhodně ano, zde je to totiž myšleno na etnické nepokoje, je to o snaze skrze návštěvu cizích kultur změnit ty, kteří návštěvu přijali na svém území.
Povstalo království proti království? Ano. Zde je totiž odkaz na Danielovo proroctví, které můžete pochopit skrze knihu, která je volně ke stažení na našich stránkách.
Co hlad a co mory? Tak pokud vidíte co se nyní děje, umělá pandemie skrze Korona virus, by všem měla otevřít oči.
Zemětřesení? Už se o nich tak často nemluví, ale pokud budete pozorní, zjistíte, že i to se plní.
Mějme na paměti, že vše bude probíhat tak, aby si mnozí pro starosti nepovšimli!!!!!
K těm dalším veršům si všimněte prosím, co Jehošua řekl úplně na závěr Písma:
Kdo křivdí, nechť ještě křivdí, a špinavý nechť se ještě zašpiní a spravedlivý nechť ještě spravedlnost provozuje a svatý nechť se ještě posvětí (očišťuje). “ (Zjevení 22:11)

Podvádí politické špičky a snaží se na krizi vydělat? Pokud to vidíme, víme, že se jejich špatnost musí naplnit. Stejně tak musí dosáhnout své plnosti špatnost, jak u takzvaných špatných stromů, tak i u ostatních obyvatel.

To však není ta Dobrá zpráva, která nás má povzbudit. Tou jsou myšlenky, které taky mnozí nechápou. Apoštol pro národy, Pavel ve svém prvním dopise do Korintu v celé 3. kapitole vysvětluje, jak špatné je říkat, že tento věřící patří tomu a jiný jinému, tedy dělit se a oblékat si dresy náboženských církví a jejich domů.
Každý kdo skutečně touží patřit Kristu, nepotřebuje takového prostředníka. Mnozí to pochopí, až přijde skutečný oheň, odstranění NEVĚSTKY, jejich babylonských domů. To nebude dříve, než osmý král bude řádit jak černá ruka a oni si pak rozešlou své dárky, mnozí budou jednat právě tímto způsobem. Za tři a půl dne se vše změní. I o tom je kniha, kterou si můžete stáhnout.
Pavel přirovnal poznání a nauky, které mnozí mají k různým materiálům, hořlavým i nehořlavým. To co shoří, neboli se ukáže jako učení smrtelného člověka, to pozbyde své hodnoty, pokud však stojí víra těchto osob na pevném základu, tedy skutečné víře v Krista Jehošuu, pak i tito lidé budou zachráněni. Nedostanou se sice tam, kde jsou nyní povoláváni, ale stanou se velkým zástupem, který nikdo nebude moci sečíst a přivítají společně Krále.

Mějme všichni užitek z této DOBRÉ ZPRÁVY a přivítejme společně Krále. I ta naše životní pohádka má skutečně dobrý konec. Král přichází!

Budu sdílet 💕 Dám like 👍🏻 Pošlu dar 💳 🍩
  •  
  •  
  •  

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít