Velmoci, proroctví a jejich splňování - 1. díl 1

Velmoci, proroctví a jejich splňování – 1. díl

Kniha DANIEL

Daniel [můj soudce je Bůh] byl v mládí odveden do Babylónu spolu s jinými potomky šlechticů a králů, pravděpodobně jeden z nich. V tomto období vládl judský král Jehojakim (který se stal vazalským králem Nebukanecara) a po jeho smrti nastoupil jeho syn, který byl poslušnější. Daniel měl díky Bohu možnost s ohledem na svoji ryzost, aby tyto informace předával lidem dál a On jej velmi rád v tomto ohledu vedl a použil (Dan 1:17)

Stalo se to na přelomu 6/7 stol. př.n.l. v období Babylónské a Médo-Perské říše. Jako jeden z nejvyšších úředníků dostal vidění od Boha, která začala být aktuální právě od této doby včetně snu o soše. Spojil jsem je se zvířaty.

 1. Egypt – ? (nebyl součástí Danielova proroctví o soše)

 2. Asýrie – ? (nebyla součástí Danielova proroctví o soše)

 3. Babylónská říše – zlatá hlava – první zvíře – lev (měl ze začátku křídla, a pak už ne, protože dostal ‚srdce člověka‘)

 4. Médo-Persie – prsa a paže ze stříbra – druhé zvíře – medvěd (‚vstaň a sežer hodně masa‘ – a sežral/a bohatou Babylónskou říši)

 5. Řecko – břicho a stehna z mědi – třetí zvíře – levhart se 4 hlavami a 4 křídly (říše vznikla v relativně krátkém časovém období, a pak se rozpadla na čtyři, z nichž potom zůstaly dvě a ty byly časem postupně podrobeny čtvrtým zvířetem)

 6. Řím – holeně ze železa – čtvrté zvíře – ‚strašlivé a děsivé a neobyčejně silné. A mělo zuby ze železa, veliké. Hltalo a drtilo, a co zbylo, to zašlapávalo nohama. A bylo odlišné od všech [ostatních] zvířat, která byla před ním, a mělo deset rohů…‘ (historii známe z dějepisu ZŠ či z historie na SŠ/VŠ příp. samostudiem)

 7. Chodidla byla ‚z části ze železa a z části z tvarované hlíny‘. Každá dominantní vláda ve svém čase je vždy na soše znázorněna nějakým kovem. Jak je vidět z verše, tak zde na konci časů se vykrystalizovaly dvě skupiny lidí. Jedna z nich není z kovu.

  Železo‘ → zde všeobecně znázorňuje ty, kteří nechtějí mít nic společného s těmi druhými. Považují se za „lepší lidi“, třídu předurčenou k vládnutí – vládnoucí třídu, a dle toho se tak k ostatním i chovají. Řekl bych, že pragmaticky, tvrdě … bezcitně. Umí se mistrně přetvařovat, takže na mnohé lidi působí i ten největší darebák jako člověk „který by ani mouše neublížil“, ale opak je mnohem blíže skutečnosti. Takových smutných příkladů máme v historii mnoho.

  Tvarovaná hlína‘ → zde všeobecně znázorňuje ty, kteří nechtějí mít nic společného s politickým a podobným stylem života, který praktikují takoví lidé, neboť vidí, jak je to velmi škodlivé a kam to vede. Takovým lidem je to více/méně nepříjemné, a tak se každý snaží hledat jinou cestu/způsob života, a pokouší se na tyto problémy poukazovat, a bojovat proti očividným nespravedlnostem s různorodou úspěšností. Jejich entuziasmus je chvályhodný, hodný obdivu. Říkám to, ač nerad, ale mnozí z nich budou v budoucnu zklamáni. Podotýkám, že každý se změní pouze s Otcovou pomocí. Pokud bojují, bojují bez Boha, i když si myslí, že s Jeho pomocí. V Danielovi se o takových lidech hovoří jako o ‚potomstvu lidstva‘. Mnozí z těchto lidí naslouchalo ve své době Ježíši Kristu a byli velmi rádi v jeho přítomnosti. Jakmile však došlo k nějakému zlepšení v jejich životech, ať přímo či nepřímo díky Bohu nebo Ježíši Kristu, tak dříve či později se většina z nich vrátila ke starému způsobu života.

  I v dnešní době existuje mnoho takových upřímně zanícených, že jsou Někým vedeni či nasměřováni. Aktivně pronikají do různých zájmových skupin a snaží se bojovat proti nešvarům nepřeberného množství a ovlivňovat tak společnost, aby ostatní také zaujali tento postoj a začali okolní problémy proaktivně řešit. Což znamená doslova – ne na základě vlastního vědomého rozhodnutí měnit a předělávat okolí, aniž bych přitom začal/a sám u sebe. Nejenom, že se tak mnozí zviditelňují …

  a zdůrazňuji, že se jedná o hlínu, která sama sobě řekla „Proč jsi mně tak udělal?“. Proč ta zbytečná kritika směrem k Bohu? (Řím 9:20-21).

  Obě dvě strany ‚železo a tvarovaná hlína‘ mají své následovníky. Žijí spolu vedle sebe, ale nejsou schopni splynout, a spojit se dohromady. A tak proti sobě bojují. Ti ‚zlí‘ proti těm ‚dobrým‘ (jing/jang, dobro/zlo atd. atp.). Každý má tu svou „pravdu“.

  A o třetí skupině se nehovoří, a ani nemůže, protože není částí ničeho z výše uvedeného, i když je ‚solí a světlem světa‘ (Mat 5:13a, 14a; Kol 4:6). Jsou ta hlína, která nechala svého Stvořitele na sobě pracovat (Řím 9:23b), aby prostřednictvím nich dal JHVH na vědomí všem bohatství své slávy. Jak řekl náš Pán ‚já jsem ta Cesta, Pravda a Život‘, ‚mé království není částí tohoto světa. Kdyby mé království bylo částí tohoto světa, moji sloužící by byli bojovali, abych nebyl vydán [Židům]. Mé království však není z tohoto zdroje‘ (Jan 18:36), a všechny vládnoucí moci jsou pouze a jen s Božím připuštěním a dovolením (Jan 19:9-11; Řím 13:1b).

  Zvažme tedy bedlivě s modlitbou a pokorou na čí že straně to vlastně stojíme, protože …

  nakonec do toho všeho udeří velký kámen ‚ne vytesaný rukama‘ a celou sochu zničí.

… ‚a ještě jiný roh, na němž se objevily oči a ústa mluvící velikášské věci‘, co je vlastně ‚ten roh‘? Je již na současné politické scéně v činnosti … v knize Zjevení je také znázorněn, ale jinak.

A ty ‘velikášské věci’? Např. že zastupují Boha na Zemi apod. řeči. Většinou se to týká vůdců různých náboženství, politiků a obchodníků, kteří jsou s nimi ve spojení (např. „Bůh s námi“ [němečtí vojáci na opascích] nebo „spoléháme na Boha“ [na U$ dolaru])  … 😒 ☹

Co je to tedy ten „roh s očima, který mluví velikášské věci“ a díky kterému „byli vytrženy 3 jiné rohy“?

Zcela konkrétní proroctví:

 • ‘semeno hada’ – lidé, kteří následují ‘toho zlého’ či min. stojí na jeho straně
 • ‘semeno ženy’ – lidé stojící na straně Boha, ti jsou označení/zapečetění samotným Otcem
 • Médo-Persie jako beran a Řecko jako kozel v soupeření mezi sebou.

 

 

Kniha ZJEVENÍ

Apoštol Jan žil za období Římské říše a knihu Zjevení psal v cca 98 n.l.

dozvíte se, co znamená a jak se projevuje:

 • divoké zvíře – s deseti rohy a sedmi hlavami, na jehož rozích je deset diadémů

 • šarlatové divoké zvíře nebo obraz divokého zvířete

 • zvíře se dvěma rohy jako beránek mluvící jako drak

 • falešný prorok

 • osmý král

 • Velký Babylón

 

 • divoké zvíře – s deseti rohy a sedmi hlavami, na jehož rozích je deset diadémů

  Politické zvíře zahrnující všechny bývalé velmoci světa (hlavní charakterové vlastnosti divokého zvířete, diadémy jsou královské korunky – znaky moci (někde i dva – buď dvě spolu vládnoucí velmoci nebo dva spolu vládnoucí králové), tlama jako tlama lví – Babylónská říše, nohy jako medvědí – Médo-Persie, podoba levharta – Řecko).

  Těch sedm hlav znázorňuje všech 7 politických velmocí, které KDY měly CO společného s Božím vyvoleným lidem včetně té sedmé a poslední dvojité velmoci (UK-USA, která je samostatně popsána jako ‘zvíře se dvěma rohy jako beránek, ale mluvící jako drak’) a ‘jeho číslo je 666’ a ‘je to číslo člověka’ – člověk [my lidé] jsme nedokonalí, a tak všechny [naše] lidské vlády a snahy ztroskotaly, právě proto, že byly lidsky nedokonalé, a hlavně – bez Boha to nejde – a nehledě na to … tak hlavně ‘za trůnem divokého zvířete sedí drak se sedmi hlavami (je veřejným tajemstvím, že mnozí političtí vůdci přímo, vědomě a aktivně uctívají satana ďábla), na kterých je 10 rohů a 10 diadémů’ (ten zlý osobně ‘ten prahad’).

  Není náhodou divoké zvíře v něčem podobné tomu drakovi se sedmi hlavami? Hádejte v čem … ?!

 

 • šarlatové divoké zvíře & obraz divokého zvířete

Mnozí jej popisovali jako SN [Společnost Národů] založenou po 1. světové válce (WW1), tedy mezi oběma velkými válkami. V období těsně před 2. světovou válkou (WW2) a během ní byla SN v „nečinnosti“ a po WW2 byla založena jako jako zcela nová OSN (Organizace Spojených Národů). Hádejte kým? Subjekt vznikl na podnět ‘zvířete se dvěma rohy jako beránek, které mluví jako drak’ (UK-USA). Co myslíte, je to faktická informace?

Všimněte si jedné zvláštnosti, že ‘šarlatové divoké zvíře’ nemá na žádné z hlav diadémy, autority moci. A od koho dostává ‘dech’? Hlavní „dechová“ finanční podpora proudí přímo od divokého zvířete, které mluví jako drak, na jehož podnět vzniklo. Spíše bych řekl, že OSN je takový štít tohoto divokého zvířete se dvěma rohy jako beránek. Takové to “křoví” – habaďůra na lidi, které poslouží svému účelu, ke kterému bylo stvořeno.

Skutečnost je taková, že teprve v brzké budoucnosti dojde k situaci, že toto ‚šarlatové divoké zvíře‘ bude v nečinnosti. Jak se to projeví? Přestane dostávat „dechovou“ podporu. Dech tedy znamená život a existenci, a v tomto případě život a existenci organizace. A jaký k tomu budou mít důvod? Přestává sedmé velmoci a jejím zakladatelům sloužit podle jejich přestav. Bylo totiž proti jejich vůli umožněno představitelům jiných velmocí v ní otevřeně a veřejně vyjádřit svůj názor. To by ani tak nevadilo, neboť se to dělo roky. Ale nebylo to medializováno takovým způsobem, jako v případě pana Vladimíra Putina zastupujícímu Rusko a nejeden ze zástupců jiných států vskutku aktivně naslouchal se zájmem a pochopením. A to je pro UK-USA špatně. Předpokládám, že odstoupí na čas od jeho podpory a na nějakou dobu, než přijde jeho čas, což bude velmi brzy.

Toto šarlatové divoké zvíře, ten obraz, svrhne prostitutku, ten Velký Babylón.

Ten „roh s očima podobnými lidem a mluvícím velikášské věci, kvůli kterému byly ‚vytrženy‘ tři jiné rohy“? – Dan 7:7-8; Zj 13:5-8. Není splňování tohoto proroctví již v činnosti? Který z králů byl svržen? Bylo jich víc? Tedy, kterých se to týká?  … a jejich zájmy tak přebírá 8 král do své pravomoci, ano, “ten, který pochází z těch sedmi a bude vládnout krátkou chvíli”, a pak přijde ta nevyhnutelná situace. O ostatních nepíši, neboť jsou více/méně v pozadí a pod vlivem.

 • zvíře se dvěma rohy jako beránek, ale mluví jako drak

  Zcela konkrétní zvíře (viz. např. Médo-Persie [beran] a Řecko [kozel] z knihy Daniel), je docela podobné čtvrtému zvířeti z knihy Daniel, původně jsem si myslel, že se jedná ‘roh s očima a ústy mluvícími velikášské věci’, ale je pravdou, že ‘uplatňuje autoritu [toho prvního] divokého zvířete’, a na jeho podnět lidé vytvořili ‘obraz divokého zvířete’ → což je ‘šarlatové divoké zvíře’. ‘A tito lidé nejsou zapsáni v knize života’, protože poslouchají draka (satana ďábla), a pletou se a/nebo jsou aktivní v politických apod. záležitostech tohoto světa a dosti často se přidávají na stranu těch silnějších (říkám tomu „pasivně aktivní“).

  Jak řekl Ježíš ‘mé Království není částí tohoto světa’. Sice jsme ‘solí země’ (lidstva), ale nejsme jeho součástí (ani hlíny a ani železa z chodidel sochy z Nebukadnecarova snu).

 

 • falešný prorok

  Může jím být jeden člověk nebo menší či větší skupina lidí. Objevuje se. Všechny charakterové vlastnosti falešného proroka tomu nasvědčují (5Moj 18:20-22; 2Par 18:4-27; Jer 28:16-20, 28:1-14; Ez 13:1-16; Luk 6:26 → symbolika prorockého mluvení, nebo-li vytváření dojmu, že je skutečný Boží prorok [lež = falešný prorok]) je zde. Celé lidstvo je rozděleno napříč všemi směry. Individuálně či společensky na základě záměrně ukazovaných rozdílů, ať skutečných či uměle vyvolaných. Tento ‚falešný prorok‘ tak vlastně ukazuje, že lidé jsou si konec konců schopni sami vládnout bez Boha, i když se k Bohu jakoby obracejí. Cílem je vytvořit dojem/pocit, že to lidé skutečně zvládli a podaří se jim tedy společnými silami konečně/nakonec vytvořit něco pozitivního [i bez Boha], což je ta největší lež. Kdo to tedy je?

 

“Proč zde nejsou zahrnuty i jiné velmoci?”

Já bych řekl, že je to právě kvůli situacím přímo návazným na příchod Božího Syna sem na Zemi a s národy “motajícími” se kolem Bohem vyvoleného národa v daném místě a čase. My víme, že existovaly a Stvořitel samozřejmě také. Souvisí to [i] s proroctvím ‘ty mu zhmoždíš patu, ale on ti zhmoždí hlavu’. Čekáme na splnění druhé části proroctví …

Tehdy se to týkalo konkrétního fyzického národa a linii potomků směrem k jistému konkrétnímu člověku s ohledem na splnění Božích posvátných prohlášení (proroctví), a jakmile došlo k jejich splnění, tak opona spadla (obrazně i doslovně, Mat 27:51-54; Luk 23:45; Hebr 10:19-22 [verš 20]) a již se to nevztahuje na tento tehdejší fyzický národ, ale na duchem posvěcený a se srdcem obřezaným od Božího ducha – národ lidí [Kristovo tělo] rozptýlených po celé planetě patřící přímo Ježíši Kristu [ovce z malého a velkého stáda, které jsou jedním velkým stádem jednoho Pastýře]. A protože se jedná o národ rozptýlený všude po celém světě, tak stejně již neexistuje žádná konkrétní pronásledující velmoc, ale s ohledem na křesťany jsou popsány, buď jako ‚železo‘ a-nebo jako ‚hlína‘. Každý sám za sebe už rozezná, kdo mu panuje. Díky Bohu, že nám to odhaluje 🙂

 • osmý král

  A co/kdo je vlastně ten ‘osmý král’ zač? Víme, že ‘pochází z těch sedmi’ [hlav – hlavních politických velmocí majících co do činění s Božím lidem] – (viz. ‘jiný roh, na němž se objevily oči a ústa mluvící velikášské věci’ na divokém zvířeti z knihy Dan 7:7-8). Má kralovat ‘krátkou chvíli’ a ‘odejde do zničení’.

  Ve skutečnosti se jedná o vykrystalizovanou celosvětovou velmoc z divokého [politického] zvířete – o výběr elity lidí toho nejlepšího, co se nabízí v národech ‘těch sedmi hlav’ (Egypt, Asýrie, Médo-Persie, Řecko, Řím a UK-USA → u již neexistujících velmocí jsou platné nástupnické státy vzniklé z nich na jejich území [Persie = Írán]). Sledujte dění na politické scéně. Je to vlastně NWO – New World Order – česky, Nový Světový Řád, na kterém se “pracuje” již delší dobu. Napodobenina Kristova království (Dan 11:31, 12:11; Mat 24:15; Mar 13:14; Luk 16:14-15; Zj 21:22-27 [viz. verš 27]) a ‘mnozí lidé budou svedeni’. Proč? Oni budou vlastně říkat, ‘‚Je mír! Je mír!‘, když žádný mír není.’ (Jer 6:14) … a ani ve skutečnosti nebude, protože se pořád někde bude válčit/bojovat, a protože je a bude spousta věcí pod neustálou a stále větší kontrolou, a bude striktně [tvrdým způsobem] vymáháno [jejich] právo. Spravedlnost?! Některým to tak bude vyhovovat s plným vědomím skutečnosti, že jiní lidé někde trpí a umírají. A právě proto mnoho těchto lidí tak přijme zcela dobrovolně a v zájmu vlastního fyzického přežití/žití ‘označení na čelo nebo na ruku, aby mohli nakupovat a prodávat‘ (Zj 13:16-18, 14:9-12, 20:4-6). Satan má své „značení“ a Bůh také (Ez 9 kap), nenechme se uvést v omyl na základě manipulace a pletich. Dokáži [sám za sebe] rozlišit „druh“ označení, které se mne týká?!

  [Celý] tento ‘osmý král’ (NWO) se obrátí proti prostitutce (Velký Babylón), která na něm “rajcuje” (využívá a zneužívá jej jako profesionální šlapka – mno, co si budeme povídat … je to oboustranný koexistenciální vztah stylem “něco za něco”) a sežere její masité části [ohlodá ji na kost] a pak ji ‘spálí ohněm’. Co znamená ‘sežere její masité části’? … odpovězte si prosím sami s malou nápovědou, když vlastně ‘dech’ znamená finanční podporu, tak co tedy znamenají ty ‘masité části’?

 

 • Velký Babylón

  Vylučovací metodou jsme tedy zjistili, že se jedná o náboženské organizace stojící na straně ‘toho zlého’. V každém národě nebo území existuje určitý způsob „uctívání“ boha/bohů a styl/ů života. Také se tomu říká „kultura“ (je potřeba samozřejmě používat rozlišovací schopnost, protože ne všechno je od ‘toho zlého’). Chovají se velmi podobně jako ‘tento svět’. „Schovávají“ se za Boha a vlastně si Otce a Syna berou jako rukojmí resp. jeho Boží Slovo (Bibli) a zaštiťují se jí příp. vydávají nová proroctví andělů [démonů], kteří se spojili s určitými lidmi za nové informace/světlo/vedení od Boha (Gal 1:6-12; Př 30:5-6; Zj 22:19-19) a také se mnohdy vydávají za mluvčího Boha nebo zprostředkovatele záchrany, čímž vzniká množství různých skupin, sekt a náboženství [zmatek] (tím není ve skutečnosti nikdo jiný, než náš Pán a Král Ježíš Kristus) a hodně lidí tak bylo odvedeno z té správné cesty [od Boha].

  Využívají lidi, podvádějí je, manipulují s nimi a lžou jim, a když někteří něco z toho a-nebo všechno [i díky Bohu] odhalí (prozří, otevřou se jim oči), tak se snaží situaci zlehčovat, omlouvat či obhajovat, a když nic z toho nepomáhá, tak jejich snahou je potencionálního „odpůrce“ a nositele daných informací zdiskreditovat (pomluvy), z/ničit psychicky i fyzicky (vyloučením z komunity, obtěžováním, pronásledováním nebo zabitím), také finančně a ekonomicky (Jan 8:42-47; Tit 1:15-16).

Je VŽDY potřeba brát v úvahu všechna proroctví v celém Božím slovu – Bibli, o králi severu, králi jihu, o chodidlech ze železa a hlíny, o osmém králi, což je výběr z celého divokého zvířete/šelmy … tato … a nejen tato proroctví … a po/skládat je v úplný obraz.

A v tomto období době dojde k bitvě v nebi, kdy budou svrženy jako ‚padající hvězdy‘ Drakovi andělé (Zj 6:13a, 12:7-9). Ne, ještě se to nestalo, ba právě naopak.

Ze celého světa se objeví (a je již zde) zvláštní a zajímavý národ posbíraný z různorodých skupin ‚všech končin země‘ – Gog z Magogu (ten 8 král), který bude Bohem použit, aby se na něm posvětil a zviditelnil → např. ke zničení Velkého Babylónu, a mnoho jiného… Až Gog z Magogu udělá svoji službu, tak je(j) Bůh nakonec úplně zničí (Ez 38 kap). Nenechte se zmást jinými, kteří tuto situaci posunují na konec tisíciletého království Ježíše Krista, kdy bude satan ďábel uvolněn ‚pouze na malou chvíli‘ (Zj 20:3), zde se jedná o naprosto něco jiného.

V té době Bůh JHVH zkrátí čas, protože ‚kdyby JHVH vskutku ty dny nezkrátil, nezachránilo by se žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny. Neboť ty dny budou [dny] soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které Bůh stvořil, až do té doby a jaké již [nikdy] nenastane.‘ (Mar 13:19-20).

Je to hledání toho skutečného pokladu.

Boleslav Křišťál

email.tyrtai@gmail.com

PŘIDAT NOVÝ NÁZOR

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít