Maršál Koněv, co se skutečně děje. Všem pražanům k zamyšlení. 1

Maršál Koněv, co se skutečně děje. Všem pražanům k zamyšlení.

67 / 100 SEO Score

Vážení čtenáři, dlouhou dobu jsem na tyto stránky nevložil žádný příspěvek. Ti, jenž posuzují dění světa jenom z roviny, která patří materialismu, to kvitovala asi s povděkem. Největšími atheisty v této zemi, bývají pražané. Zvláštní to skupina obyvatelstva této republiky.

Je zajímavé, že devadesát procent těch, co z politického pohledu ovlivňují myšlení tohoto “výjimečného” davu, jsou takzvané náplavy. Tedy lidé, kteří nikdy nebyli rodilými Pražáky. Udělejte si průzkum sami. Co zjistíte? Například pan Kalousek, pochází odkud? Narodil se v Táboře. V Praze se nám uhnízdil mnohem, mnohem později. Miloš Zeman, významná persona, se narodil v Kolíně. Jeho pražská anabáze začala v Praze až v osmdesátých letech. To jsou jen dva příklady. Zkuste si prosím udělat průzkum ve svých volebních obvodech Prahy, kolik těch takzvaných “Pražáků” naleznete v zastupitelských úřadech, na vašich radnicích. Toto lze samozřejmě vidět po celém světě, kde určité město, se stane hlavní metropolí dané země.

Kouzlo těchto procesů je v tom, že tato skupina lidí dokáže opustit svůj původní domov, zpřetrhat své kořeny a jít jinam, aby se v novém prostředí etablovala do pozice papeže, který se stane papežtější, než sám papež. Ty dva pány jsem použil skutečně jen za příklad. Ale pokud se podíváme na dnešního primátora slavné Prahy, tak jim je opět, asi náhodou, nějaký Mudr Zdeněk Hřib, bodrý ogar ze Slavičína.

Otázka tedy zní: “Proč jsou dosazovány do těchto funkcí právě tito lidé?“. Odpověď může být v tom, tak jak si všímám řídících procesů, které pozoruji nejenom v ČR, že hybatelé, co skutečně ovládají celosvětový proces řízení, si rádi vybírají takové lidi, kteří nemají problém zpřetrhat své kořeny. Díky pohybům po mapě světa, pak mohou nastat takzvaná bílá okénka v jejich životopisech, kde pak mohou nastoupit ti, co je připraví na jejich budoucí politické role. Je jenom na svědomí těchto lidí, zda vůbec si jsou ochotni připustit, že byli zmanipulováni a podvedeni pro mrzký peníz, aby plnily role jejich chlebodárců.

Přesně obráceně je to u našich takzvaných celebrit show byznysu. Ještě před sto lety, byly všechny tyto umělecké osobnosti brány na společenském žebříčku, mezi spodinu, která nic, krom zábavy, společnosti nepřinášela. Teprve v druhé polovině minulého století, na západ od našich hranic a hlavně v USA, to bylo asi od roku 1920, začala být tato skupina dna společnosti, začala být vyzdvihována, aby svými volnomyšlenkářskými názory, mohla ovládat davy. Těm, co skutečně řídí svět, se podařilo nevídané. Co tím nevídaným je? Mnoho obyčejných lidí, po první části velkého světového válečného konfliktu, totiž opustilo ve velkém, modlářský systém náboženství, které skoro 1600 let vytvářela katolická církev. Musela být tedy vytvořena nová modla, která bude štědře odměňována a svou okázalostí věcí, které bude vlastnit, svede k uctívání tento, v očích vůdců, jenž skutečně tahají za nitky, lid země, posměšně jimi nazývaný gojímové (překlad tohoto slova je lidský dobytek), nebo také, am harec, slušnější výraz, právě jenž se překládá právě slovy: “lidé země”. Proto zde máme nejenom zpívající a hrající celebrity, ale i sportovní hvězdy, co by jednotlivce, či významné sportovní kluby, kde ti nejprimitivnější fanoušci (modláři), jdou válčit s druhými fanoušky (modláři) a pobijí se vzájemně tak, že je vlastní okolí mnohdy nepozná. Oni si pak myslí, že jsou vlastně hrdiny.
Největšími křiklouny za jedinou jejich pravdu v takzvaném uměleckém světě jsou naopak narodivší se v Praze. Samozřejmě to platí i v ostatních zemích. Prosím, píši o těch umělcích, co se rádi pletou do politických aktivit.
Tento výtečný koktail politických náplav a rodilých celebrit, umožní rozložit společnost přesně tím způsobem, kam má být celý proces směřován.

Abychom se dostali k nadpisu, proč je vlastně dnes maršál Koněv vytažen do boje a proč se s touto kartou hraje? Musíme pochopit více, než je jenom to, co se prezentuje v různých analýzách, které vlastně vedou slepé davy směrem, kterým je vést mají. Vážení čtenáři z Prahy, ale i pro vás mimo pražské, tímto divadelním představením se připravuje půda, kterou bude vytvořen Nový světový řád, ale ne tak, jak vám jej předkládá takzvaná alternativa, která je ve svých mluvčích pevně napojena na esoterické výklady a která vás láká do sítí, jenž mají tuto změnu podpořit, abyste si mysleli, že konečně nastane MÍR a BEZPEČÍ!
Selský rozum nám říká, že pokud někdo se svou armádou osvobodil víc jak 80% území Československa, kdy tato vojska vedl maršál Koněv se svými divizemi, že by měl mít jasně své místo v dějinách této země.

Vážení, jsou však dějiny, které ovlivňují lid této země, ale jsou tady dějinné procesy, které ovlivňují směřování celé planety Země!!!!!!!!!

Pokud nebudeme rozumět těmto procesům, jenž nejsou náhodné události, ale předem připravený plán, který strůjce tohoto plánu promyslel do mnoha detailů, nebudeme se stačit divit, až nastane cíl celého procesu a jeho odhalení nahoty, a co to mnoha lidem způsobí.
Jako lidé, máme dar svobodné volby. S tím bude každý čtenář souhlasit. Rozhodovat se nestranně, tedy svobodně, můžeme jenom tehdy, pokud jsou nám vyloženy všechny karty na stůl. Doufám, že i v tomto se mnou souhlasíte. V mnoha článcích jsem naznačoval, jak se vlastně celá ta hra hraje a také jsem upozornil na cíl této hry. Své úvahy a analýzy nepíši proto, že jsem v něčem moudřejší, než jste vy ostatní. Neříkám a rozhodně ani nechci, aby jste vše přijali, jako jediné pravdivé slovo, jenom proto, že je píše nějaký Zemánek! Ne prosím, zkoumejte, rozsuzujte sami! Buďte však poctiví a dovolte vše vidět i očima z duchovního, neesoterického pohledu.

Co je tedy cílem?

Dokončení akce GOLGOTA, o které píši hned ve svém třetím článku, na tomto serveru. Ve své první úvaze, kde jsem se zaměřil o dvanáct dní dříve, než nastala událost, která otočila kormidlem dějin k naplnění jednoho z nejvýznamnějších proroctví, jenž Písmo nazývá časem konce, jsem vložil tento biblický text, který zapsal Izaiáš, jeden z nejpřednějších proroků Izraelského národa, a který tento národ upozorňoval nato, že svým jednáním se vzdálil od svého Stvořitele, nebeského Otce Jehovy Boha.

8 Pamatujte si to, abyste sebrali odvahu. Vezměte si to k srdci, přestupníci. 9 Vzpomeňte si na první věci z dávného času, že jsem Božský a není jiný Bůh, ani nikdo jako Já. 10 Ten, kdo odpočátku sděluje ukončení a odedávna věci, které ještě nejsou učiněny. Ten, kdo říká: „ Má vlastní rada obstojí a udělám všechno, co je mým potěšením“. (Izajáš 46. kapitola)

Žádná jiná kniha na světě neobsahuje takový výrok!!!!!!

Když jsem před nějakou dobou zjistil, že jsem toto prohlášení dal, úplně jsem nato zapomněl. Tehdy jsem začal plakat, protože mi bylo právě odhalováno celé Danielovo proroctví a vím, že již není zapečetěno (Srovnej s Danielem 12:4), aby se splnilo to, co je zapsáno v jiné části Písma.

“Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům.”(Ámos 3:7)

Taškařice, nebo také divadélko kolem maršála Koněva, má popíchnout Rusko a také ty, co ještě něco ví o dějinách druhé světové války, aby zatoužili v dalších dnech po tom, aby Rusko na celosvětové scéně udělalo pořádek.
Mohu všechny ujistit, že se tak stane, ale procitnutí, které nastane, až všem dojde, co vlastně Satan hybatel, skrze své ovečky, jenž mu slouží a obětují, připravil, že nebude příjemným probuzením pro ty, kdo s ním tu hru hrají podle jeho pravidel. Nestůjte prosím na žádné straně. Ten boj není proti krvi a tělu, ale proti duchovním mocnostem, jenž ovládají tento svět.
Pokud jsme ve svém uvažování soudní, tak jasně vidíme, že tento svět nemá budoucnost. Přesto jsou zde tato slova:

“A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sion a v Jeruzalémě se prokážou být ti, kdo unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.” (podle rozšířeného českého číslování Joel 3:5, nebo anglického 2:32)
Apoštol Pavel k tomu dodává v Římanům 10:11-15 toto:

“Písmo totiž říká: „Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán.“ !!!!!

Pro ty, jenž touží rozumět více Danielovi, jeho knize a také dnům, jenž přichází, vkládám porozumění a výklad tří kapitol knihy Zjevení, jsou to 16.-18. kapitola, které jsou vysvětleny právě na pochopení Danielova proroctví, protože věřím, že je pravdivé, co řekl prorok Daniel králi Nebukadnecarovi, když mu vysvětloval, co viděl král ve snu, jenž nikomu král nesdělil:

” V nebesích však existuje Bůh, který je Zjevovatelem tajemství, a ten dal králi Nebukadnecarovi na vědomí, co se má stát v konečné části dnů. Tvůj sen a vidění tvé hlavy na tvém lůžku jsou takové:” (Daniel 2:28)

Výklad k 16. kapitole Zjevení, co nám sděluje a kdy budou tato slova naplněna.
(1) I zaslechl jsem z chrámu silný hlas, pravící těm sedmi andělům: Jděte a vylijte těch sedm číší Božího popuzení k zemi. (2) I odešel první a vylil svou číši na zem i přišla na lidi, kteří měli značku toho zvířete a kteří se klaněli jeho obrazu, zlá a bolestivá vředovitost.
Tyto dva verše ukazují, že události souvisí s dobou, která je zapsána v Danielovi 7:11,12. Tento Boží soud začíná krátce před zničením toho rohu, který je odstraněn o čas dříve než ostatní. Kdo je tím rohem?
Mnozí komentátoři byli přesvědčeni, že se jedná o stejný roh, jako jej popisuje Daniel i v 8.kapitole. Také jsem si to dlouho myslel, ale minulý rok, asi v červenci jsem tu pasáž znova studoval a pořád jsem věděl, že něco není správně. Tehdy mi bylo duchem zjeveno, že v 8. kapitole se hovoří ve 21-23 verši o Putinovi a v sedmé mi bylo ukázáno, že jsou to Spojené státy. Jel jsem tehdy autem a poslouchal Písmo na audiu. Když jsem se pak večer k tomu vrátil, protože jsem při tom poslechu to jasně chápal, zjistil jsem, že mi to porozumění z dopoledne nesedí. Zaměnil jsem totožnost těch rohů obráceně a co mi nesedělo, bylo to zničení před ostatními zvířaty. Nechtěl jsem tedy psát ve svých článcích něco, čemu jsem nerozuměl. Teprve časem mi Otec dal správné porozumění, kdo je kdo a dnes skrze rozhovor s bratrem Bolkem nám bylo dáno pochopit, jak Jih, ten roh ze sedmé kapitoly pokořil tři krále (Daniel 7:8 “Jal jsem se stran těch rohů uvažovat, a hle, mezi nimi vzešel další, malý, a tři z předchozích byly před ním vyvráceny, a hle, na tomto rohu oči jako oči člověka a ústa mluvící příliš veliké věci.”). Bylo to způsobeno tím, že mi zatím nebylo umožněno pochopit, co je pokoření tří rohů, které ten malý roh pokořil. Tradiční pohled totiž vysvětluje, že je to Velká Británie, která se stala královstvím, nad kterým nezapadá slunce a to tehdy, když porazila v námořních válkách Holandsko, Španělsko a Portugalsko.
Jenže k tomu pokoření mělo dojít současně, jedním aktem. Až teprve teď jsem pochopil, kdy se to stalo. Vše je tak obdivuhodně spojeno se Zjevením, že bez odhalení tohoto propojení nemůžeme rozumět správně. Pokud ty dílky do sebe přesně nezapadnou, vidíme obraz jen v mlhavých obrysech. Proč se to nepodařilo rozkličovat nikomu dříve? Na to dává odpověď Daniel 12:4 “Ty však, Danieli, ukryj tato slova, ano, zapečeť tuto knihu až do času konce; mnozí budou sem-tam probíhat (V PÍSMU) a vědění se bude množit.”.
Od roku 2010 jsem byl stále více Duchem přiváděn k tomu, abych porozuměl, kdo je král Severu v dnešní době. Byly mi připomenuty postupně věci, kterých jsem si všímal ještě v dobách, kdy jsem Písmo nezkoumal, a nebo z dob počátku mého zkoumání Písma, a také proroctví z knihy Daniel.

Byl jsem ujištěn Duchem, že králem Severu je Rusko.

V roce 2015 na jaře, jsem byl stále více Duchem veden k tomu, že Rusko vstoupí do konfliktu v Sýrii. Od jara 2015, na takzvané alternativě započalo velké zpochybňování Písma a bylo prohlašováno, že je to koncept řízení, takzvaný biblický projekt sionistických skupin k ovládnutí světa. To mne velmi zarmucovalo a tak jsem na základě toho napsal dotaz jednomu ruskému analytikovi, jenž je brán za člověka, který tomu skutečně rozumí. Položil jsem mu otázku, zda ví, že Písmo říká o tom, že Rusko do tohoto konfliktu zasáhne. Má otázka nebyla zodpovězena a ani nezazněla v jeho pořadu, ale o týden později, bez toho, aby mu moderátor tu otázku položil, řekl, že to Putin neudělá a že bible je konceptuální projekt tajemného GP. Tímto analytikem je V.V.Pjakin a odpověď zazněla někdy na přelomu července a srpna t.r., takže když se podíváte na jeho týdenní reporty z té doby, tak tam ty myšlenky najdete. Tlak na Písmo se zvyšoval a já jsem byl Duchem veden k tomu, abych napsal svůj první článek, první analýzu toho, kde se nacházíme v proudu času.

Napsal jsem jej 16.9.2015 a vložil do toho článku následující text z Izaiáše 46:8-10 : “Pamatujte si to, abyste sebrali odvahu. Vezměte si to k srdci, přestupníci. Vzpomeňte si na první věci z dávného času, že jsem Božský a není jiný Bůh ani nikdo jako já; Ten, kdo od počátku sděluje ukončení a odedávna věci, které ještě nejsou učiněny; Ten, kdo říká: ‚Má vlastní rada obstojí a udělám všechno, co je mým potěšením‘;”

Dne 28.9.2015, poslední den Svátku Izraelova, svátku stánků, vstoupilo Rusko do konfliktu v Sýrii.
Začal se plnit text s Daniele 11. kapitoly 40 verše, kde je řečeno, že v čase konce se král severu bude strkat, neboli popichovat s králem Jihu. Tím králem Jihu jsou Spojené státy a jejich druhá polovina, Velká Británie. Postavení hlavy se prohodilo, zvláště po roce 1945, předtím byla hlava VB. Proč tyto dva státy? Protože formálně jsou stále jedním celkem, i když se USA prohlásily za samostatný stát. Svůj manželský svazek stvrdily tyto státy v dohodě o ukončení občanské války v roce 1915, kdy byl krátce předtím potopen Německem parník Lusitania. USA vstoupily poté do války na straně tehdejšího krále Jihu, Velké Británie a splnilo se tak proroctví z Daniele, že v ustanoveném čase (pozor, ne v čase konce) připlují na pomoc králi Jihu lodě z nejvzdálenějších západních končin. Králem Severu bylo až do pádu Berlína Německo, pak se této role ujímá SSSR od roku 1945 do roku 1991 a poté přechází tato úloha na Ruskou federaci. Všimněme si jednoho důležitého vodítka. Tím je informace, že sever bude mít v čele boha, kterého nikdo neznal.
(V.I.Lenin- věčně živý -nikdo nikdy takový titul neměl, krom bohů národů, kde národy své bohy považovaly za věčné. To bylo v dobách starověku a posledním byl římský císař.) Pak je tady ještě jeden aspekt, a tím je to, že tento král bude vkládat svou důvěru v boha tvrzí. Co to je? Je to silná armáda pevně a silně opevněna na svých vojenských základnách. Toto králi Severu zůstává až do dnes. Svou armádu buduje, jako nezničitelnou tvrz. Srovnej s Danielem 11:29-39.
Kteří tři králové byli pokořeni? Jsou to tyto země – Německo, Japonsko a Itálie, které byly poraženy hlavně vojsky Washingtonu a Londýna. Japonsko a Německo jsou stále pod Kancléřským aktem, který dohlíží na to, kdo bude u těchto dvou zemí u moci a musí schválit tuto vládu. Král Jihu je zároveň beránkem, co mluví jako drak, a který vytvořil v roce 1945 obraz divokému zvířeti (OSN), které vystupuje z moře ve 13. kapitole knihy Zjevení. Beránek má dva rohy, tedy je to zároveň dvojvelmoc. Tak jako jím byla ve starověku Medo-perská říše. Srovnej prosím s Danielem 7:1-3 a 17-18
“Tato převeliká zvířata, ona, jež jsou čtyři, jsou čtyři králové (Říše, Babylon, Médo-Persie, Řecko a Řím, a zajímavé je, že první kontury těchto říší vznikají těsně před rokem 600 př.n.l.; to je důležité pochopení. Vysvětlím, až se budeme zabývat Zjevením 13. kapitolou a také pátou miskou, která má být vylita na trůn); budou povstávat ze země, ale kralování budou muset převzít svatí Nejvýšše postaveného a budou kralování zaujímat až do neurčitého času neurčitých časů (na věky či navždy, na věčnost, ano, až po věčnost věčnosti”).
Co je na obou kapitolách Daniele 7. a 8. zajímavé, že anděl mu sděluje věci, které je těžké časově rozlišit, když nechápeme, proč se může vše odhalit až v čase konce. Jak Daniel potvrzuje, že máme chápat tím rohem USA a pravděpodobně i VB, čeká ji pravděpodobně stejný osud ve stejném čase.
Roh se má proměnit ve Velkého bratra, který vše sleduje. Díky odhalením Snowdena, bývalého pracovníka NSA, jenž má k 11.9.2019 vydat svou knihu, která se stane prý velmi výbušnou a má odhalovat sledování všeho a všech. Daniel 7:20 nejenom hovoří o očích, ale také mluví, že se bude velmi vyvyšovat a otvírat si ústa na všechny. Nedělají to USA velmi aktivně? Nevyvrcholilo to všev dnešní době, kdy jsou USA ve válce proti všem ústy Trumpa?

Proč tak dlouhé antré? Protože, bez těchto informací nemůžeme pochopit. To je to ‘probíhání’, jak překládá Miloš Pavlík slovo שוט šůt. Doslovně chodit, procházet se, brodit. Ano musíme se brodit Písmem a hledat vedení u našeho milovaného nebeského Otce JHVH Boha. Abychom toto brodění zvládly, musíme opustit až dosud přijatá dogmata a opustit Velký Babylon, poslechnout tak výzvu, která nyní zaznívá od Otce JHVH “VYJDĚTE Z NĚJ MŮJ LIDE, ABYSTE NEOBDRŽELI ČÁST JEHO RAN!” (Zjevení 18:4.)
Jak jsem napsal celý popis začíná krátce před událostí, kdy budou USA a asi i VB zničeny. O zvláštním vztahu VB a USA najdete informace zde:

https://plus.rozhlas.cz/zvlastni-vztah-usa-a-velke-britanie-nebyl-vzdy-idylicky-6523946

Jak dlouhý je ten čas? To nelze s jistotou říci, protože jak nás anděl informuje ve Zjevení 17:12, že jako králové mají přijmout autoritu na jednu hodinu. Čas je zkrácen, takže by to nemělo trvat dlouho. Zde je také ještě nejisté, zda Trump bude počítán k těm deseti králům, protože když jsem dělal rozbor Zjevení 17. kapitoly, tak jsem nerozuměl plně, že USA budou odstraněny.
Co tedy musí nastat krátce před tím, než bude vylita první miska? Zde musíme jít do Zjevení 13. kapitoly a pochopit, kdy se vidění začíná splňovat. K tomu nám pomáhá právě Daniel 7:3, když si uvědomíme, že moře je synonymem pro lidskou společnost. Jak jsem uvedl, kontury těch 4 zvířat se vytváří okolo roku 600 př.n.l.. Někdo však může namítnout, že Babylonská říše pochází z dob Nimroda. To není úplně pravda, protože svou moc a vliv vůči Božímu lidu uplatňovaly tyto říše až díky základům právě z tohoto období. Díky tomuto pochopení můžeme rozumět právě tomu, že hledaným rokem, je rok 1945. Tak jako Daniel popisuje velmi zkráceně, kde hledat počátek a charakteristiku, jak správně roh identifikovat, tak je to vlastně i v této 13. kapitole. Daniel 11:29-39 nás upozorňuje na ustanovený čas. Ten je rozdělen velmi přesně na čas, kdy dochází k formování toho moře, tedy lidské společnosti a začíná odkazem na první, a následně druhou světovou válku. Na konci druhé světové války dochází za prvé, k přechodu královských korun králů Jihu a Severu.
VB předává svou úlohu na USA a Německo předává svou korunu SSSR porážkou Berlína, proto se Otec postaral, aby ostatní spojenci se na porážce konkrétně Berlína nepodíleli. Je to období od 23. prosince roku 1913, kdy Satan skrze své poskoky zřídil FED, který vytvořil ten potřebný základ, aby se USA staly hlavním hráčem na světovém hřišti, skrze svou rezervní měnu-dolar. Na bankovce jedno dolarovky je proto nápis “Novo ordo seclorum”, česky Nový světový řád. Abychom pochopili, jak vše je předem připraveno, musím se u tohoto oznámení zastavit. Formování moře, ze kterého to zvíře vychází, končí v roce 1945, změnou, nebo-li korunovací USA a SSSR.
Otec JHVH mne už od 5-ti let vede k tomu, abych si všímal věcí, které unikají pozornosti. Tím se často dostávám, bez jakýchkoliv souvislostí k informacím, jenž jsou posouvány mnohými do oblastí konspirace. Slovo konspirace bylo úmyslně dehonestováno a přitom znamená utajené jednání. Což dělá celou dobu Satan tím, že skrývá se před veřejností. Jak později vysvětlím, a toto mějte na paměti. Dolar nebyl vytvořen k tomu, že jím bude zajištěno fungování Nového světového řádu.
Bude to přesně opačně, bude to zajištěno jeho zničením!!!
Co se tím spustí? Proces, který vyvrcholí zřízením toho skutečného Nového světového řádu. Té poslední hodiny, kdy jsou vylévány misky Božího hněvu.

Všimněme si, že anděl mluví o zvířeti, které vychází z moře a popisuje jej, jako něco co má na hlavách rouhavá jména. To ostatně pak popisuje i na jeho těle. (srovnej Zjevení 13:1 a 17:3). Co to jsou ta rouhavá jména? Než si to objasníme, musíme rozumět významu Otcova jména JHVH. Toto jméno nese v sobě slib, tím slibem je, že “Působí, aby se stalo”. To je význam Otcova jména a prosím, neplést si to s tím, co je zapsáno v Exodu 3:14, Jsem, který jsem. Základ Otcova jména je sloveso vah, STÁT SE. Otec na několika místech řekl v Genesis, že to co učinil, je dobré!!! Pročtěte si prosím první dvě kapitoly a spočítejte si, kolikrát to řekl. Řekl to také o první lidské dvojici.
Světlonoš, který chtěl ukrást Otcovo postavení, toto jméno pošpinil, protože svedením první dvojice mohl říci, že slib, který nese Otcovo jméno, se tak nenaplnil. Že to, že vytvořil člověka nebylo dobré. Vlastně mu tím říká, že Otcovo jméno je Lež. Přesně toto měl náš Král Jehošua na mysli, když kladl nám, jeho následovníkům na srdce, abychom se modlili za očištění Otcova jména (srovnej s Matoušem 6:9). Proč je to tak důležité? Protože tehdy, kdy už bude toto jméno očištěno bude platit, že i vytvoření člověka bylo dobré. Kdy se to stane? Tehdy, když Kristus vrátí Otci vládu zpět (srovnej 1.Kor. 15:28).
Rouhavá jména jsou sliby, které ty hlavy předkládají svým občanům. Ty sliby říkají, že daná společenská zřízením zajistí, že vše bude dobré pro člověka pod jejich vlivem. Rouhají se tak Otci. Proto je to zvíře ve 13. kapitole produktem moře, lidstva, sedmi vládnoucích směrů, kterými jsou otrokářství, feudální neboli královský systém, fašismus, socialismus, kapitalismus, kastovní systém a theokratické vlády. Na světové scéně se tyto systémy vyskytují společně teprve v ustanoveném čase, jehož první fáze je zakončena rokem 1945. Co to potvrzuje? Jsou to popsané události v této 13. kapitole Zjevení. Obraz divokého zvířete, OSN, má ve svém vedení deset stálých členů, tak jako je těch korunek na hlavách toho podivného tvora. Cílem OSN je socha s vyobrazením biblického verše z Izaiáše 2:4:

On bude rozsuzovat mezi národy a domlouvat mnoha národnostem, takže své meče překují na motyky a svá kopí na vinařské nože; národ nebude na národ pozvedat meč, aniž se ještě budou učit boji.

O tomto slibu tvrdí OSN, že jej naplní. Druhý důkaz je, že falešný beránek dokáže působit, aby sestupoval oheň z nebe (Zjevení 13:13). Kdy a jak se to stalo? Svržením bomb na Nagasaki a Hirošimu. Dokonce vede všechny k tomu, aby ta ubitá hlava získala hlavní postavení. Jak se to děje? Tak, že se s tou hlavní vládou, která nese společenský systém označený jako socialismus, dohodne na jeho likvidaci a že do 30 let jej vzkřísí pro celý svět. Tato akce je známá pod kódovým označením “Golgota“. Jaká náhoda? Plán
byl připraven v roce 1983 Juriem Andropovem ve spolupráci KGB a CIA. Usmrcení zajistil M.S.Gorbačov. V té době byl pro úlohu vzkříšení vybrán mladý a velmi schopný člen KGB pracující pro SSSR, současný prezident Ruska, V.V.Putin, jenž se v té době seznamuje s budoucí Německou kancléřkou Angelou Merkel. Obě jména těchto politiků nesou v sobě skrytý vzkaz. “Angela” znamená anděl, “Merk” pamatovat a “el” bůh, význam jejího jména je – Pamatuj na andělského boha. Kdo jím je? Satan, to asi chápeme všichni. Samotní Němci překládají význam podle germánských
tradic, ale Angela Merkel není Němkou, ale jak dokládají konspirační zdroje, tak je dcerou Adolfa Hitlera, který byl chazarským židem. Vladimír Vladimírovič je dvakrát potvrzený slib vlády světa a zároveň míru a “Put” je v ruštině pouto, “in” pak znamená zkráceně instituci. Význam je “Spoutaný s institucí světové vlády míru“. Náhoda? Jistě, že ne!
Zjevení 13:4-8 říká “(4) I jali se klanět drakovi (Satanovi), protože tomu zvířeti dal pravomoc, a jali se klanět tomu zvířeti, říkajíce: Kdo je tomu zvířeti podoben a kdo s ním může válčit? (Bůh tvrzí, nové zbraňové systémy, podle včerejší informace, jsou o 30 let před zbraněmi USA) (5) I byla mu dána ústa mluvící veliké věci a rouhání; a byla mu dána pravomoc působit po dvaačtyřicet měsíců (Doba, kterou máme před sebou. Srovnej se Zjevením 11:1-7). (6) I otevřelo svá ústa k rouháním vůči Bohu, (Podle akce Golgota bude nastolen celosvětový ruský svět, Stalinského typu, který se představí, jako boží království na zemi a to nabídne, MÍR a BEZPEČÍ ), aby se rouhalo jeho jménu (falešný slib) a jeho stanu a těm, kteří svůj stan mají v nebi; (7) a bylo mu dáno vést válku se svatými a zvítězit nad nimi (Zjevení 11:7). A byla mu dána pravomoc nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem; (8) a budou se mu klanět všichni, kdo sídlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.”.
Tehdy, až se ujme Rusko svého postavení a bude pošlapávat nádvoří svatého města po 42 měsíců, se začnou naplňovat Boží soudy a misky budou vylity. Takže jsme se dostali k tomu, co souvisí se splněním. Důležitá informace ve Zjevení 16:2 je to označení, na které toto první vylití přijde. Je řečeno, že přijde na všechny, kdo přijali označení 666, tímto označením je lidská TRADICE. Je to jediné slovo v řeckých textech, které dává součet 666. Komu toto označení patří? Jsou to ti, kdo se zastávají svým konáním, skutky (ruka), čelo (mysl, uvažování), na TRADICÍCH VELKÉHO BABYLONU. Zjevení 13:8 odhaluje, že nejsou zapsáni v knize života zabitého Beránka. Proto vás prosím, vy kdo čtete tato slova a máte uši k slyšení OKAMŽITĚ VYJDĚTE Z VELKÉHO BABYLONU!!! (srovnej Zjevení 18:4)

Jehošua náš Král ve 13. kapitole před vysvětlením svého podobenství o rozsévači říká toto: Matouš 13:10-15 “(10) I přistoupili učedníci a řekli mu: Proč k nim mluvíš v přirovnáních? (11) A on jim v odpověď řekl: Protože vám je dáno poznat tajemství království nebes, oněm však dáno není. (12) Kdokoli totiž má, bude mu dáno a bude obdařen hojností, kdokoli však nemá, bude od něho vzato i to, co má. (13) Pro tuto příčinu k nim mluvím v přirovnáních, protože vidouce nevidí a slyšíce neslyší, aniž chápou (14) a doplňuje se v nich proroctví Izaiášovo, jež praví: Slyšením budete slyšet a nikterak nepochopíte, a hledíce budete hledět a nikterak neuzříte, (15) neboť srdce tohoto lidu ztučnělo a sluch jejich uší otupěl a zamhouřili své oči, aby se snad nestalo, že by očima uzřeli a ušima uslyšeli a srdcem chápali a byli obráceni ke mně a že bych je vyléčil.”. Všimněme si, co tam Král u rozsévače vysvětluje:
“(24) Předložil jim další přirovnání, pravě: Království nebes se stalo podobným člověku
rozsévajícímu na svém poli dobré símě. (25) Zatímco však lidé spali, přišel jeho nepřítel a rozsel mezi pšenici jílek, i odešel. (26) A když vypučelo osení a nasadilo plod, tu se objevil i jílek. (27) I přistoupili nevolníci toho hospodáře domu a řekli mu: Pane, nerozsel jsi na svém vlastním poli dobré símě? Odkud tedy má jílek? (28) A on jim děl: To učinil člověk, jenž je nepřítel. A nevolníci mu řekli: Přeješ si tedy, bychom odešli a sesbírali jej? (29) On však děl: Ne; abyste snad, sbírajíce jílek, nevykořenili zároveň s ním i pšenici. (30) Nechejte oboje spolu růst až do žně, a v době žně žencům řeknu: Sesbírejte nejprve jílek a svažte jej do svazků k jeho spálení, pšenici však skliďte do
mé sýpky.” Ve 30 verši jasně vysvětluje, že plevel bude spálen. Jak se to stane? Tento plevel musí být viditelně nějak označen. To vysvětluje druhý verš Zjevení 16:2, kdy se na těchto lidech objeví vředy. Vředy v době Izraele byly označením, pro vyvedení těchto osob do karantény. Když si uvědomíme, jakou dobou bude počátek Velkého soužení, protože se zhroutí finanční systém založený na dolaru a má se to stát nejpozději v příštím roce (2020), pak to způsobí mnoho nemocí, než bude obnoven pořádek. Ti lidé budou muset být dáni do karantény a mnohé systém popraví.
Teď to srovnejte se Zjevením 13:9, 10 “(9) Má-li kdo ucho, poslyš. (10) [Odvádí]-li kdo do zajetí, jde do zajetí; bude-li kdo mečem zabíjet, musí být mečem zabit. Zde je trpělivost a víra svatých.”
Splnění se může projevit tak, že plevel odchází do zajetí, někteří se začnou fyzicky bránit a budou zabiti mečem. Pokud srovnáme i to, co říká Jehošua v Matouši ve 24:9-13 verši, pak to zrazování a podobné věci může jasně znamenat, že plevel se odhalí a bude spálen, aby pšenice mohla kázat Dobrou zprávu, jak na to poukazuje 14 verš. Dnes se nekáže dobrá zpráva, ale povolávají se ti, kteří by měli být pšenicí. Proto Kristus říká:

Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.” (Matouš 22:14)

Zjevení 16:3″A druhý vylil svou číši do moře, i stalo se krví jakoby mrtvého a každá živá duše v moři umřela.”
Zde musíme pochopit, že se jedná o lidskou společnost, která následuje divoké zvíře. (srovnej se Zjevením 13. kapitolou a 17. kapitolou) Stejně jako Adam umřel v den, kdy pojedl z ovoce stromu v očích našeho Otce JHVH Boha a ztratil k němu přístup, tak i tito zasažení lidé, kteří jsou mořem, jenž umírá v očích Otce. Bude to doba bojů a občanských válek, protože jak říká Matouš 24:7,8 povstane národ proti národu (občanské války), tak také království proti království, tedy ten konečný konflikt, který přispěje ke zničení USA.
Srovnej Daniele 11:44,45. Je tam také řečeno, že bude nedostatek potravy. Proč Zhroucený finanční systém a chaos nedovolí, aby se k potravinám dostali všichni. My však máme tento slib, který Jehošua řekl v kázání na hoře:

“” (24) Nikdo nemůže být nevolníkem dvěma pánům; buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se jednoho přidrží a druhým pohrdne. Nemůžete být nevolníky Bohu i mamonu. (25) Pro tuto příčinu vám pravím: Nestarejte se o své žití, čeho se najíte a čeho se napijete, ani o své tělo, čím se odějete; není žití více než strava a tělo než oděv?(26) Zahleďte se na ptáky nebes, že nesejí, aniž žnou, aniž sklízejí do sýpek, a váš nebeský Otec je živí; nejste vy mnohem výtečnější než oni? (27) A kdo z vás může svou starostlivostí přidat k svému vzrůstu jeden loket? (28) A co se staráte o oděv? Všimněte si pozorně lilií na poli, jak rostou: nelopotí se, aniž předou, (29) pravím vám však, že se ani Šalomoun ve vší své slávě tak neoblékal jako jedna z nich. (30) Jestliže však Bůh takto přistrojuje trávu na poli, jež dnes je a zítra se hází do kamen, nepřistrojí mnohem spíše vás, malověrní?(31) Nestarejte se tedy a neříkejte: Čeho se máme najíst? nebo: Čeho se máme napít? nebo: Co si máme obléci? (32) Vždyť po všech těchto věcech se
pídí národy; váš nebeský Otec přece ví, že veškeré tyto věci potřebujete. (33) Usilujte však nejprve o Boží království a jeho spravedlnost a tyto všechny věci vám budou přidány. (34) Nestarejte se tedy o zítřek, neboť zítřek se bude o sebe starat sám; den má dost na svém zlu.” (Matouš 6:24-34)
Otec JHVH je pánem této Země a má vše pod kontrolou a zajistí naši obživu i ošacení. Neživil skrze krkavce Eliáše? Nedal svému lidu manu? Obnosilo se jejich ošacení a zničila jejich obuv, když putovali pustinou? Víra je jisté očekávání naděje, zřejmý důkaz skutečnosti ačkoli ji nelze spatřit. (Hebrejcům 11. kapitola)  Zkrátila se snad Otcova ruka? “(1) Takto řekl Jehova: Kde je toto – listina rozluky vaší matky, jíž jsem ji odeslal? Nebo kdo z mých věřitelů je ten, komu jsem vás prodal? Hle, prodali jste se svými nepravostmi a pro vaše přestoupení byla vaše matka odeslána! (2) Proč, když jsem přišel, nebylo nikoho, volal jsem a nebylo odpovídajícího? Zda je vskutku má ruka příliš krátká na osvobození, a není-li ve mně síly k vyproštění? Hle, svým pokáráním působím vysychání moře, řeky činím pustinou, jejich ryby páchnou z nedostatku vody a mrou žízní, (3) nebesa oblékám v černotu a jejich přikrývkou činím pytlovinu.” (Izaiáš 50:1-3)
Zjevení 16:4-7 ” (4) A třetí vylil svou číši do řek a [do] pramenů vod, i staly se krví; (5) i zaslechl jsem anděla vod, jak praví: Spravedlivý jsi ty, jenž jsi a jenž jsi byl, Svatý, že jsi tyto věci usoudil, (6) protože krev svatých a proroků vylévali, i dal jsi jim krev pít; jsou toho hodni. (7) A zaslechl jsem oltář, jak praví: Ano, PANE, Bože, Všemocný, důvěryhodné a spravedlivé jsou tvé soudy.”.
Zde je třeba chápat řeky a prameny z kterých vzniká moře. To jsou ti, co v honbě za
nespravedlivým ziskem usedli do čela. Různí náboženští vůdci, lid proti nim povstane a tak se stanou krví. Všimněte si, že mají na rukách krev proroků. Ti co organizovali náboženskou nenávist. Je to soud. Vše se vyplní spolu s 18. kapitolou Zjevení.
Zjevení 16:8,9 ” (8) A čtvrtý vylil svou číši na slunce, i bylo mu dáno pálit lidi ohněm; (9) i byli lidé páleni velikým pálením a jali se rouhat jménu Boha, jenž měl nad těmito pohromami moc, a nedali se na pokání, by mu vzdali slávu.“.

Slunce skutečně zvyšuje svou aktivitu, dokonce začali hořet lesy na Sibiři, Balkáně, Jižní Americe a Africe. Toto oteplování se lživě svádí na aktivitu člověka. Až nastane tato běda, budou tvrdit, že Otec neexistuje, protože by to přece nedovolil. Místo toho, aby si už nyní všímali, že je potřeba činit pokání. Nereagují. Drží se spíš TRADIC, než by vzdali chválu svému Stvořiteli.
Přesně jako za dnů Noema. Srovnej s Matoušem 24:36-39 “(26) O onom dni a hodině však nikdo neví, ani andělé nebes, leč jediný [můj] Otec. (37) Ale i příchod Syna člověka bude právě takový jako dni Nóeho – (38) ano, jako byli v dnech, jež byly před potopou, jedouce a pijíce, ženíce se a vdávajíce, až do toho dne, kdy Nóe vstoupil do schrány, (39) a nezvěděli, až přišla potopa a všechny smetla, právě takový bude i příchod Syna člověka.”. Ano nezvěděli, neboli, nepovšimli si až do doby než začalo pršet. Také oni nevidí a neslyší.
Zjevení 16:10,11 “(10) A pátý vylil svou číši na trůn toho zvířete, i stalo se jeho království zatmělým; i kousali se bolestí do svých jazyků (11) a jali se pro své bolesti a pro své vředy rouhat Bohu nebe[s] a nedali se ze svých činů na pokání.

Které zvíře je myšleno? Je to ten beránek, co mluví jako drak. (Zjevení 13:11-15; Daniel 7:11,12) Jedenáctý verš vysvětluje, že všechny pohromy nastanou jakoby v jednom okamžiku.
Zjevení 16:12-14 “(12) A šestý vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat, i vyschla její voda, aby byla připravena cesta králů od východu slunce.(13) A uviděl jsem z úst toho draka a z úst toho zvířete a z úst toho nepravého proroka tři nečisté duchy, jako žáby; (14) to totiž jsou duchové démonů, konající znamení, kteří se vypravují ke králům celého obydleného světa, shromáždit je k válce [onoho] velikého dne Boha, Všemocného.

Zde je opět obrácená pozornost k závěrečnému konfliktu. Eufrat protéká nejen Irákem, ale i Sýrii. Králové od východu slunce budou Rusko a Čína, vysušení nastane tím, že USA přestanou existovat a už nepovedou své teroristické války skrze nastrčené žoldnéry jako je ISIL, Daeš a podobné spolky. Izrael bude obsazen v rámci míru a bezpečnosti, tak jak o tom hovoří Pavel 1. dopise Tesalonickým 5:3.

Prostudujte si první kapitolu 2. dopisu do Tesalonickým “(1) Pavel a Silvanus a Timotheos shromáždění Thessaloničanů v Bohu, našem Otci, a Pánu Jehošuovi Kristu: (2) Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista. (3) Jsme povinni za vás, bratři, vždy Bohu děkovat tak, jak je důstojno, protože vaše víra nadmíru roste a vzájemná láska každého jednotlivce z vás se množí,(4) takže my sami se vámi v Božích shromážděních chlubíme pro vaši vytrvalost a víru ve všech vašich pronásledováních a tísních, jež snášíte – (5) zřejmá známka spravedlivého Božího soudu, abyste vy byli plně uznáni za hodny Božího království, pro něž i trpíte, (6) je-li aspoň před Bohem spravedlivé těm, kteří vás tísní, odplatit tísní, (7) a vám, kteří jste tísněni, odpočinkem s námi při zjevení Pána Jehošuy z nebe s anděly jeho moci (Tento verš je jasným důkazem toho, kdy bude vychvácení, že vyvolení budou na Zemi až do viditelného příchodu!!!) (8) v planoucím ohni, jenž bude vykonávat pomstu nad těmi, kteří neznají Boha, a těmi, kteří nejsou poslušni blahé zvěsti o našem Pánu Jehošuovi Kristu; (9) ti budou pykat pokutou věčné zhouby od přítomnosti Páně a od slávy jeho síly,(10) až přijde, by byl oslaven v svých svatých a stal se předmětem obdivu ve všech, kteří uvěřili, (protože našemu svědectví vůči vám uvěřeno bylo) v onen den. (11) K tomuto cíli se také za vás vždy modlíme, aby vás náš Bůh uznal za hodny toho povolání a dovršil veškeroublahou libost své dobroty a dílo víry s mocí, (12) tak aby jméno našeho Pána Jehošuy [Krista] bylo oslaveno ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Jehošuu Krista.”
Zjevení 16:15,16 “(15) (Hle, přicházím jako zloděj; blažen, kdo bdí a dbá na své šatstvo, aby nechodil nahý a aby neviděli jeho hanbu.) (16) I shromáždil je na místo, jež se hebrejsky nazývá Armagedón.”(Srovnej s listem do Laocidei ve 3. kapitole Zjevení od 14. verše)

Zde není co vysvětlovat. Je to povzbuzení.
Zjevení 16:17-21 “(17) A sedmý vylil svou číši na ovzduší, i vyšel od chrámu nebe, od trůnu, silný hlas, pravící: Stalo se. (18) I nastaly blesky a hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, jaké nenastalo od té doby, co na zemi povstali lidé – takové zemětřesení, tak veliké. (19) A to veliké město se rozpadlo na tři části a města národů padla; a před Bohem bylo vzpomenuto na Veliký Babylón, by mu byl dán kalich vína popuzení jeho hněvu. (20) A každý ostrov prchl a hory se nenašly; (21) a z nebe na lidi sestupuje veliké krupobití, ztíží asi talentu. A lidé se pro pohromu toho krupobití jali rouhat Bohu, protože ta pohroma od něho je nesmírně veliká.“.

Toto nastane až skončí vydávání svědectví a soudů těch dvou svědků jenž jsou zabiti. (dále viz. Zjevení 11:7-13)
Zkoumejme prosím tato slova s modlitbou a díkůvzdáním našemu nebeskému Otci, protože je jenom jeden, (hebrejsky ECHAD), kdo bydlí v nebeských místech a jen On odhaluje skrytá tajemství a věci jenž se teprve stanou. (Daniel 2:26-28).

Kniha Zjevení 17. a 18. kapitola

Drazí a milí, bratři a sestry,

dovolte mi prosím, abych předložil výklad Božího slova, který mi byl dán skrze modlitbu, prostřednictvím Božího Ducha, skrze informace, ke kterým jsem byl několik desetiletí přiváděn, abych je zapomínal a sami mi opět vytanuly v mysli, jako jeden celek a pochopení celkového obrazu.

Nechť mne ochraňuje Otec JHVH, skrze Božího Ducha, prostřednictvím Pána Ježíše Krista, abych nic neubral a táké nic nepřidal ke slovům, které jsou zapsány v knize Zjevení 17. a 18. kapitoly. Uvědomuji plnou zodpovědnost před vámi, Otcem i Králem. Ať je to Boží Duch, kdo ve vašem srdci odhalí toto tajemství, abychom mohli společně říci: „Abba, Hallelu Jah“!

Stejně jako prorok Daniel a jeho tři přátelé věřím, že v nebi je pouze jediná autorita, která může dát na vědomí, co se stane v konečné části dnů, jenž jsme jejich součástí. Nikdo jiný, tento výklad není schopen předložit, prostřednictvím vlastní vůle a vlastního porozumění. Ať je vám to prosím známo, tak jak se to stalo známo, samotnému králi Nebukadnecarovi.

Pro výklad tohoto proroctví jsem úmyslně zvolil text z PNS, protože je předložen srozumiteným způsobem:

„A přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek, mluvil se mnou a řekl: „Pojď, ukážu ti soud nad velkou nevěstkou, která sedí na mnohých vodách, s níž smilnili králové země, zatímco ti, kdo obývají zemi, byli zpiti vínem jejího smilstva.“. (Zjevení 17:1,2)

Jak mnozí vědí, jsou v tomto proroctví použity určité výrazové prvky, které slouží v celém Písmu k pochopení a správné identifikaci daných slovních obratů. Vody, jsou  předkládány stejně jako písek k pochopení, že se jedná o velkou lidskou společnost. Nevěstka pak bývá označována jako někdo, kdo představuje určité duchovní společenství, jenž se postavilo proti samotnému Bohu JHVH, a přesto o sobě tvrdí, že zastupuje Boha nebes. Krály země jsou pak myšleny politické struktury. Smilstvo je zde používáno ve smyslu vzájemně výhodných vazeb.

„A odnesl mě v [síle] ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů.“ (Zjevení 17:3)

Jan zde mluví o síle ducha, znamená to tedy, že to co se odehrává v jeho popisu není doslovné, ale obrazné vyjádření událostí, které musí teprve nastat. Tím, že je celý obraz popisován, jakoby právě probíhal, dává čtenáři a posluchači na vědomí, že to budou události, které nebude moci nikdo změnit, aby se Boží slovo prokázalo jako pravé a neměnné.

Žena je zde předobrazem všech duchovních společenství a protože sedí na šarlatově zbarveném zvířeti, nám ukazuje, že svým vlivem působí na ty, kdo se odívají do šarlatu, tedy opět jsou to politické prvky lidské společnosti. Jména, která jsou po tomto zvířeti rozseta, jsou programy těchto politických prvků, které jsou falešnými sliby a které nikdy nebudou schopny zajistit všem lidem takovou spravedlivou vládu, jakou dokáže poskytnout jen samotný Otec JHVH, skutečný Bůh. Má toto zvíře sedm hlav a deset rohů, jak bude dále vysvětleno, je zde poukázano na to, že celý vývoj lidských dějin byl vždy řízen určitým politickým managmentem, který měl v dané chvíli vůdčí dominanci. Vše vysvětluje anděl v další části.

„A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva.“ (Zjevení17:4)

Duchovenstvo, které tato žena symbolizuje, je velmi bohaté, díky příspěvkům svých oveček a dávají své bohatství okázale najevo. Nejsou to jenom doslovná roucha, ale třeba  předměty denní potřeby, jako jsou hodinky, auta, rezidence a podobně, aby svým ovcím okázalo toto duchovenstvo, jak velké je bohatství těchto organizací, že je to důkazem „Boží“ přízně a jedinečnosti. Zlatý pohár symbolizuje různé dohody a intriky, kterými získává svůj vliv jak směrem ven, tak dovnitř svých organizací a společenstev.

„A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: „Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.““ (Zjevení 17:5)

Tady se dostáváme k důležitému pochopení. Tím pochopením je jméno, které má napsáno na čele. Je to záhada. Proč? Protože je tato žena spojována s Katolickou církví, tedy s Římem. Toto je ten největší omyl, který Satan skrze náboženské organizace předložil. Jediná nevěstka dostala pochopení, ale jenom proto, že nesla na svém čele zároveň i jméno Pravého Boha. Proč je tedy řečeno, že je její jméno záhadou? Protože všechny náboženské domy, které tvoří to Velké duchovní město, je jedním Velkým Babylonem. Proto se tam dále hovoří o dalších nevěstkách, které se zrodily z jedné a té samé Matky. Každá organizace, sekta, či jiná duchovní společnost má v sobě prvky, které byly součástí Babylonského učení. Kdo tedy patří a z čeho se skládají tyto babylonské domy? Patří tam jak budhismus, šintoismus, islám, křesťanstvo, hinduismus a tak dále, až po tu nejposlednější sektu. Někde jsou projevy Babylona na první pohled zjevné, jinde jsou ukryty tak, že ovce netuší, kdo je vlastně zotročuje. Kristus je nahrazen v těchto domech složkou, které se bezpodmínečně musí poddat každá ovce a která pak nutí tyto ovce k sebeobětování na oltář slepé víry. Co jsou ohavnosti? Je to modlářství, které ovce svou falešnou vírou prokazují řídícím složkám organizací. Ne Pán Ježíš Kristus, jako vůdce, ale jednou je to papež, jindy „věrný a rozvážný správce“, jindy nějaká prorokyně a její spisky. Je to ta skupina vlků v beránčím rouše, která si vytvořila monopol na neomylnost!!!!!!!

Může skutečně Bohem vedený otrok lhát? Říkat, že jemu má být vzdávána úcta a modloslužba? Ať se to nikdy nestane!!!!! Pokud nalézáte tato učení, víte čeho jste součástí!!!

Náboženské stavby jsou budovami Velkého Babylonu!!!!

„A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků. Když jsem ji tedy zahlédl, divil jsem se velkým divením.“ (Zjevení 17:6)

Jak se opila krví svatých a krví Ježíšových svědků? Tím, že tyto lidi utiskovala, vytvářela krvavá pronásledování, organizovala války, kde proti sobě štvala lidi stejné víry, jiné nutila umírat v nemocnicích, kryla pedofilii a další věci. Vše naleznete v různých historických záznamech o náboženských institucích.

„A tak mi anděl řekl: „Proč ses divil? Povím ti záhadu té ženy a divokého zvířete, které ji nese a které má sedm hlav a deset rohů: Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kdo bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“(Zjevení 17:7,8)

Zde se nachází jedna z nejdůležitějších informací, které musíme pochopit, abychom nebyli zavedeni na scestí falešných učení církví křesťanstva a těch věrně neomylných, kteří nás úmyslně vedou k nesprávnému chápání celého proroctví. Jedni učí, že to je Římskokatolická církev, jiní OSN. Abychom rozuměli, koho máme vlastně hledat, musíme svou pozornost obrátit do 13. kapitoly knihy Zjevení, kde je jasně vysvětleno, že se nemůže jednat o náboženskou instituci, která je, není a bude a že to není ani OSN, která je vytvořena jako obraz divokého zvířete, kterou vytvořil falešný beránek, jenž mluví jako drak.:

1 A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména. 2 A divoké zvíře, které jsem viděl, bylo podobné levhartovi, ale jeho nohy byly jako medvědí a jeho tlama byla jako tlama lví. A drak dal [zvířeti] svou moc a svůj trůn a velkou autoritu. 3 A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře. 4 A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: „Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“

Všimněte si prosím, že to zvíře je trochu jiné, než to, o kterém je řeč v 17. kapitole Zjevení. Nemá kontinuitu v celých dějinách, ale jen v určité části. Zde je totiž popsáno to, co můžeme vidět, jakoby na počátku druhé poloviny minulého století. Proč až tehdy? Protože zde toto zvíře má všechny hlavy, neboli všechny způsoby vlády, která byla v lidských dějinách uplatňována v jediném časovém úseku. Je jich sedm.:

1, feudalismus – země, kde forma vlády plynula z královských rodů (Japonsko, Velká Británie atd.)

2, kapitalismus – USA

3, otrokářství – Africké země

4, fašismus – Italie, Německo

5, socialismus – SSSR a jeho satelity

6, kastovní systém – Indie

7, theokracie – islámské země

Tyto hlavy mají na svých čelech rouhavá jména. Tvrdí o sobě, že jsou tím nejlepším lékem pro lidské uspořádání a zaštiťují se tyto vlády ideologií, která společnost zotročuje. Mnohé tvrdí, že je to Boží vůle, aby tato uspořádání fungovala. Jedno dokonce tvrdí, že Boha nepotřebuje, ale vytváří si svého boha, kterého dosud nikdo neznal. Srovnej s Danielem 11: 36-38.

Dále je zde zmíňka o deseti rozích, neboli vládách, které budou mít hlavní slovo v zastupování těchto vládnoucích systémů. Má jich být deset, tak je na mapě musíme najít. Hlavním představitelem otrokářství je JAR, za fašistický režim je to Německo a Itálie.  Theokratická diktatura je zastoupená zvláště Saudskou Arábií, kapitalismus zastupuje Francie, Izrael. Socialismus SSSR a Čína, která následně opuští toto uspořádání a aplikuje do sebe kapitalistické prvky, je to spíše přechod k fašismu. Kastovní systém zastupuje Indie a feudální, neboli královský systém Japonsko. Musíme pochopit, že to není statický proces, ale dynamický.

Někdo nám tady chybí. Jsou to Spojené státy a Velká británie. Ty staty mají svou specifickou úlohu a proto jsou viděny jako někdo další? Protože, skrze tyto země se vytváří rozdělení světa. Tento beránek, který mluví jako drak, má dva rohy, čili jsou to dvě země. USA a Velká Británie, kdy Spojené státy mají větší prim. To dokazuje ten oheň z nebe, který byl vytvořen v létě 1945 nad Hirošimou a Nagasaki. Viz Zjevení 13:11-18. Vytváří také obraz divokému zvířeti a tím je OSN.

Co však hledáme, abychom mohli pochopit, kdo je tou ubitou hlavou? Musíme se zamyslet, použít inteligenci a rozlišovací schopnost. Víme, že celý proces tohoto zvířete musí fungovat až do samého konce. Která hlava nyní není a přesto bude?

V toce 1983 a 84 byla naplánována tajná operace Golgota. Usmrcení socialismu a jeho opětovné vzkříšení během tří dnů. Počítáme-li symbolicky jedno desetiletí za jeden den, pak víme, že by mělo ke vzkříšení dojít nejpozději do roku 2021. Rusko, jako jediný nástupce bývalého SSSR, vzkřísí pro celý svět myšlenku socialismu a lidé ji přijmou tak jak je to popsáno ve Zjevení 13:3-8.

Vraťme se tedy zpět do Zjevení 17. kapitoly.

„Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo, ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti a má odejít do zničení. A až ti, kdo bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života od založení světa.“

Tento celosvětový socialistický systém Stalinského typu bude tím, co máme očekávat.

„Zde dochází na inteligenci, která má moudrost: Sedm hlav znamená sedm hor, kde na vrcholku sedí žena.“ (Zjevení 17:9)

Anděl nás jasně upozorňuje, že toto pochopení musí být odkryto samotným Otcem JHVH, aby čtenář a posluchač správně porozuměl. Inteligence je jedna věc, ale moudrost a poznání dává samotný Bůh JHVH, náš nebeský Otec.

„A je sedm králů: pět padlo, jeden je, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli.“ (Zjevení 17:10)

Tady je ta moudrost drazí bratři a sestry. Pět králů, kteří byli a dotýkali se Božího lidu podle víry Abrahama, je poznání, že Otec JHVH je tím, kdo způsobí, aby se stalo, protože je to význam jeho svatého jména. Egypt, Asyrie, Babylon, Medo-Persie, Řecko, ti už za Jana padli. Je tady šestý král, který za Jana působí až do roku okolo roku 1945, je jím říše Římská a posledním zástupcem se stalo nacistické Německo a sedmý král, který má jenom krátkou chvíli, je to divoké zvíře ze 13. kapitoly knihy Zjevení. Daniel o něm mluví jako o chodidlech z části z hlíny a z části ze železa a následují jej prsty těchto chodidel (osmý král) srovnej s Danielem 2:41-43.

„A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým [králem], ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.“ (Zjevení 17:11)

Jak již bylo ukázáno a odhaleno výše, zástupce socialismu SSSR, je nahrazeno Ruskem a to se stane osmým králem. To vám odhaluje i obálka časopisu The Economist na rok 2019, ke které jsem předložil výklad. Od 8.12.2018 je spuštěno poslední přeformátování světa, tak jak je popsáno v Matouši 24:7-13. Dva dny před tímto datem mi bylo zjeveno, že už nebude odklad!

„A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem.“ (Zjevení 17:12)

Kdo jsou tito králové? A proč jenom na jednu hodinu? Jsou to ti, které lze již nyní vidět na scéně? Je to zatím Donald Trump, V.V.Putin, R. Erdogan, Si Ťin-pching a další budou zástupci Německa, Saudské Arábie, Iránu, Japonska, Velké Británie a Francie.

Ptáte se kde je Izrael? Tak se podívejte do Daniele 11:40-45 a 12:1.

„Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.“ (Zjevení 17:13)

Které divoké zvíře je myšleno? To co bylo, není a zase je, pod vedením Ruska.

Proč se to má takto stát? Protože mají tu jednu myšlenku, ke které se teprve dostaneme.

„Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní [to učiní] s ním.“ (Zjevení 17:14) srovnej s Danielem 12:1.

„A říká mi: „Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a jazyky.“ (Zjevení 17:15)

Ano, Velký Babylon se chlubí kolik má ovcí na své straně, všechny ty své podporovatele!!!!

„A těch deset rohů, které jsi viděl, a divoké zvíře, ty budou nenávidět nevěstku a zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části a úplně ji spálí ohněm.“ (Zjevení 17:16)

Tady snad rozumí každý, co nastane.

Proč se to stane?

„Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku, ano aby uskutečnily [svou] jednu myšlenku tím, že dají své království divokému zvířeti, dokud nebudou dovršena Boží slova.“ (Zjevení 17:17)

Ano, to je ta myšlenka samotného nebeského Boha JHVH, aby byli ze země odstraněni všichni ti, co jsou plevelem (Matouš 24:9-13 a ) a všechny náboženské Babylonské stavby, které učí o něm a Kristu, jeho Synu, jiné učení, než přinesli apoštolové!!!!!!

„A žena, kterou jsi viděl, znamená velké město, jež má království nad králi země.“ (Zjevení 17:18)

A opět nás anděl nenechává v nejistotě, abychom poznali, že žena se skládá z budov, neboli domů Bohu Otci JHVH odporných a jemu nesloužících!!!!!!!

 

  1. kapitola

 

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou.“ (Zjevení 18:1)

Ač je text překladateli rozdělen, přesto je to pokračování stále stejných událostí. Anděl, který dává svou slávu jako světlo. Kdo to může být? K pochopení si musíme pomoci jinými částmi Písma, kde víme, že tuto velkou autoritu má v Písmu po Otci JHVH jen jediná bytost, tou je sám Pán Ježíš Kristus. Mnozí jste učeni, že Pán Ježíš je Bůh, to je samozřejmě Pravda, ale musíme chápat, že je to titul, jenž ponese pojmenování, neboli jména, Bůh tedy znamená Mocný. „Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; a na rameni bude mít knížecí panství. „A jeho jméno bude nazváno Podivuhodný rádce, Silný bůh, Věčný otec, Kníže pokoje.“ (Izaiáš 9:6) Specifikum dnešní doby je rozlišování malých a velkých písmen. To v době Izraelitů nebylo, pouze překladaté polužili následovně tato rozlišení. V moci a slávě setsupuje jen Pán Ježíš Kristus, proto o sobě sám vydává svědectví, že je pravý a věrný svědek, počátek stvoření. (Zjevení 3:14). Všimněte si sami, že pokud budeme rozumět Kristovu božství jinak, začneme jej dávat na stejnou rovinu, jako Otce Stvořitele, pak už nemá atributy Syna a skutečného dědice, který vše dostává od svého Otce JHVH, ale stává se někým jiným. Toto je Satanova indoktrinace. Aby ji zdůvodnil, učinil z Pána Ježíše součást Trojedinečnosti, ač takto toto do smrti apoštolů nikdo nechápal. Pokud by to, tak bylo, bylo by Písmo v tomto ohledu otevřené a minimálně ústy dvou svědků podpořené. Otec JHVH není Bohem nepořádku a tuto záležitost by rozhodně nezamlčel. Pokorná modlitba o správné pochopení, a prosba o mast do našich očí, nám zjeví zda je to správné porozumění. (Zjevení 3:14-18) Podívejme se dále, co se tedy děje:

A zvolal silným hlasem a řekl: „Padl! Velký Babylón padl a stal se bydlištěm démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!“ (Zjevení 18:2). Tento verš také ukazuje na soud. Ten může konat pouze „Pán, pánů a Král, králů“. Proč se stává to místo pro nečistý výpar, místem démonů a každého nečistého a nenáviděného ptáka? Satan se bude snažit zaplnit duchovní ztrátu po tomto Babyloně a nahradí ji esoterickými naukami, které se mylně domnívají, že Satanovi a démonům neslouží. Bude to náboženství přírody a uskutečněné transformace, jak na to dnešní esoteriky připravuje! Ti mu rádi pomohou formovat Nový světový řád!

Vraťme se nyní k Písmu a všimněme si, co Babylon zajišťoval.:

Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy [za oběť] a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu.“ (Zjevení 18:3)

Smilstvo, nesprávné vměšování pod falešnými naukami, zajišťovalo těmto dvěma skupinám bohatsví a moc nad národy. Zajišťovalo prosperitu! Proto mnohé Babylonské domy tak rády nabádají své ovečky, aby se k této prosperitě připojily. Mnozí falešní učitelé rádi učí, že vytržení přijde dříve, než proběhne velké soužení a odstranění plevele, tak jak o tom vydal svědectví sám Pán Ježíš Kristus zde na zemi. Srovnej Matouše 24:7-13 a 13:24-30.

A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:4)

Zde se Jan vrací jakoby nazpět v čase. Toto je nejdůležitější místo pro celé pochopení tohoto proroctví! Co je to za hlas, který říká tato slova? Je to Boží Duch, který k nám promlouvá, abychom pochopili, jak obrovskému nebezpečí jsme se vystavyli, pokud nezačneme správně reagovat! Co jsou to ty jeho hříchy, neboli míjení se cíle, jak má být slovu hřích správně rozuměno? Jsou to nebiblické nauky, které tak mocně špiní Otcovo Jméno. Výklady o tom, že je součástí trojice, že význam Božího Jména není důležitý! Znát a používat toto Jméno hodnotným způsobem, není důležité! Co tedy musíme znát? Že Boží Jméno JHVH není Jsem, protože místo v Písmu v Exodu 3:14, které se překládá slovem „jsem, který jsem“, nebo „já jsem“ není v původním textu JHVH a ani slova „Jsem“! Ten, kdo s Mojžíšem mluví na tomto místě v jeho jménu, v Otcově jménu, je skutečně ten, který je, Syn, Pán Ježíš Kristus, a proto také prohlásil před farizei, že „Já jsem“! (Jan 8:58). Je také Bohem (Mocným)! Teprve 15 verš této kapitoly má v textu JHVH. Mějte prosím na paměti vy, kdo klopýtáte na významu a poznání, co říká apoštol Pavel v 5. kapitole 11-14 verši.

Jaké rány obdrží ti co zůstanou? Lidé je začnou pronásledovat, protože budou mít na sobě dresy svých církví a budou je spojovat s Babylonskými domy! S veškerou pedofilií a dalšími ohavnostmi!

Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví. Oplaťte mu tak, jak oplácel on, a učiňte mu dvakrát tolik, ano, dvojnásobek toho, co učinil; do poháru, do něhož on dával směs, mu dejte směsi dvojnásobně. Do jaké míry se sám oslavoval a žil v nestoudném přepychu, do té míry mu dejte trýzeň a truchlení. Vždyť si ve svém srdci stále říká: ‚Sedím jako královna a nejsem vdova a nikdy neuvidím truchlení.‘“. (Zjevení 18:5-7)

Zde je Janovi řečeno, že odplata bude skutečně velká! Vždyť si ve svém srdci tyto domy říkají, že je nic takového nepostihne, ale ony nikdy skutečně nesloužily svému Otci JHVH a ani jeho Synu, ač to o sobě tvrdí ve své pýše a honosných stavbách a majetcích. Nikdy mne vlastní ovce neopustí, protože věří, že jsem ten jejich „věrný a nejrozumější“, mám Ellen Whiteovou, mám papeže a tak dále! Co nemají, je Otcovo vedení a pokoru, protože jim v onen den sám Pán Ježíš Kristus řekne: „Nikdy jsem vás neznal, vy, co činíte bezzákonnost.“

Proto v jednom dnu přijdou jeho rány, smrt a truchlení a hladomor, a bude úplně spálen ohněm, protože JHVH Bůh, který jej soudil, je silný.“ (Zjevení 18:8)

Ano, JHVH Bůh rozhodl o tomto soudu a on byl tím, kdo inspiroval politiky, aby tento soud vykonali! Srovnej se Zjevením 17:17. Dejte si velký pozor, aby tento den na tyto domy nepřišel v zimním čase, kdy si v pohodě budete sedět u svých model, vánočních stromečků, kdy jste svého Krále vyměnili za bezbrané miminko, v domění, že tím ctíte svého Boha! Srovnej s Matoušem 24:20,21.

A králové země, kteří s ním smilnili a žili v nestoudném přepychu, budou plakat a bít se nad ním v zármutku, až se budou dívat na dým jeho požáru, zatímco budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a říkat: ‚Běda, běda, velké město, Babylóne, silné město, protože v jedné hodině přišel tvůj soud!‘“ (Zjevení 18:9,10)

Přesto, že to vykonají to zničení, samotní politici, náhle si uvědomí, že jejich kouzelné HDP už nebude zajištěno. Proto budou truchlit a bít se v zármutku, kdo že jim teď naplní státní kasu, když nebudou vánoce a další svátky!

Také cestující kupci země nad ním pláčí a truchlí, protože již nikdo nekupuje jejich plný sklad, plný sklad zlata a stříbra a drahokamů a perel a jemného plátna a purpuru a hedvábí a šarlatu; a všeho z voňavého dřeva a předměty všeho druhu ze slonoviny a předměty všeho druhu z nejdrahocennějšího dřeva a z mědi a železa a mramoru; také skořici a indické koření a kadidlo a vonný olej a vonnou pryskyřici a víno a olivový olej a jemnou mouku a pšenici a skot a ovce a koně a kočáry a otroky a lidské duše.“ (Zjevení 18:11-13)

Již nikdo nebude ochoten nakupovat plný sklad, protože to budou dny soužení, jaké tu nenastalo od začátku světa, rozuměj Satanova společenského uspořádání. To on potřeboval pro své obchodníky tyto svátky konzumu, aby mohl odměňovat ty, kdo mu tak dobře sloužili skrze Velký Babylon.

Ano, znamenité ovoce, po němž toužila tvá duše, se od tebe vzdálilo, a všechny ty lahůdkové věci a nádherné věci pro tebe zanikly a lidé je již nikdy nenajdou. Cestující kupci s těmito věcmi, kteří z něho zbohatli, budou stát opodál ze strachu před jeho trýzní a budou plakat a truchlit a řeknou: ‚Běda, běda — velké město, oblečené do jemného plátna a purpuru a šarlatu a bohatě ozdobené zlatými ozdobami a drahokamy a perlami, protože v jedné hodině bylo zpustošeno tak velké bohatství!‘ A každý kapitán lodi a každý, kdo se někam plaví, a námořníci a všichni, kdo si vydělávají na živobytí na moři, stáli opodál, a při pohledu na dým jeho požáru křičeli a říkali: ‚Které město je podobné tomu velkému městu?‘ A sypali si prach na hlavu a křičeli, plakali a truchlili a říkali: ‚Běda, běda — velké město, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho nákladnosti, protože bylo zpustošeno v jedné hodině!‘   “ (Zjevení 18:14-19)

Každá obchodní skupina bude zasažena tímto zničením a bude litovat tyto domy, protože skrze ně měli svůj zisk jistý!

Raduj se nad ním, nebe, a také vy, svatí a apoštolové a proroci, protože Bůh na něm za vás vykonal soudcovský trest!““. (Zjevení 18:20)

Máme se nad těmi věcmi radovat, protože Otec JHVH za nás vykonal soudcovský trest. Když to uvidíme, ať se bude dít cokoli, co by nás mělo snad znepokojovat, máme se radovat! Máme se spolehnout na slova Pravdy ze 7. kapitoly Matoušova evangelia a také z Lukášova evangelia 21:28.

A silný anděl zdvihl kámen podobný velkému mlýnskému kameni a vrhl jej do moře a řekl: „Tak bude Babylón, velké město, svržen rychlým vrhem a již nikdy nebude nalezen. A již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk pěvců, kteří se doprovázejí na harfu, a hudebníků a flétnistů a trubačů a již nikdy v tobě nebude nalezen žádný řemeslník jakéhokoli oboru a již nikdy v tobě nebude slyšet zvuk mlýnského kamene, již nikdy v tobě nebude svítit světlo lampy a nikdy již v tobě nebude slyšet hlas ženicha a nevěsty; protože tvoji cestující kupci byli muži vysokého postavení na zemi, neboť tvými spiritistickými zvyklostmi byly zavedeny na scestí všechny národy.“ (Zjevení 18:21-23)

Stejně, jako bychom jen velmi těžko hledali svržený mlýnský kámen na dně moře, například v Mariánském příkopu, tak nebude k nalezení Velký Babylon. Proto už tam nezazní žádná svatba, ani chorály, už se nebudou budovat nákladná náboženská centra, sjezdové haly, katedrály. Protože už nebude dovoleno skrze zednářské rituály a výzdoby, spiristicky svádět na scestí všechny národy!

Ano, byla v něm nalezena krev proroků a svatých a všech, kdo byli pobiti na zemi.““ (Zjevení 18:24)

Proč to vlastně Otec JHVH Bůh učiní, protože se náboženské domy pošpinily veškerou krví zabitých ve válkách. Protože pronásledovaly ty, kdo měli na svých rtech vydávání svědectví o jediném Pravém Bohu, Otci JHVH a jeho Synu, Pánu Ježíši Kristu!

 

PŘIDAT NOVÝ NÁZOR

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít