Nedělní zákon, co by o něm měli věřící vědět.

Možná tento článek budete považovat za bezvýznamný a můžete si myslet, že by vás nemusel zajímat, ale opak by měl být pravdou.

Jsou připravovaná určitá právní ustanovení, která budou platit po celé planetě. Jsou to takzvané globální zákony, které budou v jurisdikci OSN. Jedním takovým zákonem, o kterém se často hovoří v určitých církvích je i takzvaný „Nedělní zákon„. Cílem tohoto zákona má být, vnucení všem lidem, aby přijali neděli, jako den, Bohem nařízeného odpočinku. Tady si řeknete, že je to něco, co by nemělo dělat nikomu vrásky, ale je zde početná skupina, které to vrásky evidentně dělá. V čem je tedy jádro pudla. Mnohé náboženské organizace jsou přesvědčeny, že jsou stále vázány k doslovnému tělesnému dodržování desatera. Jedním z těchto Božích nařízení pro tělesný Izrael, bylo dodržovat sobotu (sabat, šábes) k tomu, aby se tento národ vzdělával v Mojžíšovském zákoně. Součástí této výuky bylo také to, které zvíře by měli obětovat v určitý den, za určitý hřích. Díky této oběti, došlo k usmíření s Bohem Otcem JHVH a daným hříšníkem. V den výuky bylo zakázáno pracovat. Byl to pro tělesného Izraelitu a cizího usedlíka těžký hřích, pokud toto nařízení porušil. Zákoníci toto nařízení vyšroubovali do takového extrému, že například rozdělat oheň v tento den, bylo smrtelným hříchem. Když Ježíš Kristus nastoupil na svou tři a půlletou veřejnou službu, byl kritizován za to, že nedodržuje příkaz o sobotě. Protože byl Kristus moudrý a věděl, jak těm kritikům záleží hlavně na majetku, použil znázornění o ovci, která upadla do jámy a kterou by určitě i v sabatním dnu z jámy vytáhli. To by byla také práce (Matouš 12. kapitola).  Ježíš svým výrokem zpochybnil jejich výklad zákona. To samé udělal už 700 let předtím samotný nebeský Otec JHVH skrze svého proroka Izajáše, když jim, izraelskému národu, řekl, že nařízení o sabatu překroutili. Ještě důležitější slova najdete v Ezekielovi v 34. kapitole . Ta se týká všech, kdo vedou Boží ovce k falešnému poznání.

Jak je to tedy s tím dodržováním soboty?

Vy pastýři stáda mějte laskavě na paměti, že svým učením odporujete pravému významu tohoto nařízení, neboli paragrafu. Boží zákon je jenom jeden, tím je toto slovo: “ Budeš milovat svého Boha, celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou a budeš milovat svého bližního, jako sám sebe.

Celé desatero jsou jenom paragrafy, které mají lidem pomoci k tomu, aby celý výše zmíněný Zákon pochopili. Pokud Kristus řekl, že přišel na Zemi zákon naplnit, tak si musíme všímat všech věcí které učinil. Izraeli bylo řečeno, že budou sabat dodržovat jeden konkrétní den v týdnu. Byli tělesní, tak to museli dělat tělesně! Následovníci Krista, skuteční křesťané jsou duchovními lidmi. Pro ně je jeden den jako tisíc let a tisíc let, jako jeden den. Jsou naše životy tak dlouhé, že bychom dosáhli jednoho Božího dne? Ne. Musíme tedy tento sabatní den dodržovat stále, to znamená, že své životy upíráme k Nové Zemi a k Novému Nebi. Proč museli na jeden den spočinout Izraelité od své práce? Protože jejich tělesné srdce nechápalo, že bez Otcova zásahu do lidských záležitostí svými skutky a svou prací aktivně budovali Satanův svět. Oni shromažďovali pro svůj prospěch a pro prospěch svého potomstva v Satanově systému věcí. Praví křesťané naopak rozptylují svůj majetek ve prospěch těch co nemají. Práci nevykonávají proto, aby se jim lépe dařilo v tomto ničemném systému. Svou budoucnost spojují s věčným životem, jedni v Nebi a druzí na Zemi, pod vládou Krista Ježíše, ne pod Satanem. Proto už nepotřebují konkrétní den k tomu, aby svou mysl soustředily jen na Otce a jeho vůli. Oni se nemusí učit Lásce k Otci jeden konkrétní den v týdnu, dělají to automaticky každou setinou sekundy svého života. Tak jak to dělal jejich Učitel, když byl na Zemi. Proto zákon naplnil, protože nerozlišoval zda má Otci sloužit v sobotu, či v neděli, ale každou minutou, vteřinou života.

Jak řekl i Pavel, je hezké pokud si vyhradíte svůj určitý den pro zkoumání duchovních záležitostí a třeba právě v sobotu, ale svými nařízeními laskavě neobtěžujte své bratry a sestry, pokud se rozhodli to dělat jindy a jinak. Už nejsme pod zákonem desatera, toho tělesného, ale duchovního!

Četli jste o ranách, které postihnou ty, jenž nevyjdou z Babylonu? Proč budou někteří biti a ještě budou sadomachisticky křičet: „Jó, ano, ještě přitlačte!“. Protože si svou potřebou vynutit si sobotu, jako jediný den své služby Bohu, budou sami nesmyslně malovat terč a tak na sebe upozorňovat. Falešní pastýři pod vedením Illuminátské svoloče jim za to budou tleskat. Koho máte drazí napodobovat? Izajáš  2:22 Vám to drazí říká jasně!

To bití nepostihne jenom ty, kteří se drží soboty, ale všech mí bratři a sestry, ať už jste kdekoli, mezi Svědky Jehovovými, katolíky, adventisty sedmého dne, či jinde. Každý kdo vyměnil svého pastýře Krista za falešného vůdce, ať je to skupina lidí (věrný a rozvážný otrok, který je tvořen Illumináty), či papeže, patriarchu a tak dále. Nečetli jste? Je jeden Učitel a jeden vůdce Ježíš Kristus? Pouze on a nikdo jiný nemůže říci, to je ten můj věrný a rozvážný otrok, kterého dosazuji nad celým svým majetkem! Vy jste snad někdo slyšeli samotného Pana Ježíše Krista, že by to o někom veřejně prohlásil?

6 thoughts on “Nedělní zákon, co by o něm měli věřící vědět.

 1. Tedy podle tohoto principu smíme duchovně milovat a tělesně zabít?

  Boží zákon je charakterem Živého Boha, svůj zákon napsal Bůh svým prstem do kamene a to znamená jeho neměnnost. Na mnoha místech Bible se píše o Božím zákonu jako o svatém, dobrém, věčném a sám Ježíš Kristus prohlašuje, bude-li trvat země a nebe „ani čárka či tečka nepomine se zákona“. Jestliže byl Boží zákon zrušen, neučinil to Bůh, ale smrtelný a hříšný člověk, který se dokonce opovážil tento zákon změnit!

  Kristus přišel svým životem naplnit zákon, protože člověku to bylo nemožné. Padlý člověk dostal dar milosti od Spasitele světa, avšak nedostal povolení páchat nepravost a bezbožnost. Omilostněný člověk přijímá Boží zákon jako morální normu a z celé své bytosti a jako odpověď z lásky ke svému Vykupiteli zachovává co mu Pán přikázal.

  Přijměte Ježíše do svých srdcí ještě dnes!

  1. Luky, napíši ti to i sem…

   Pověz mi, je-li křesťan v Kristu nemá snad zákon napsán na srdci?

   Povím ti podobenství. Zaměstnavatel si ustanoví vedoucího, pod nímž zaměstnanec, jenž jak již bývá, rozloben jest plníc zaměstnavatelovi požadavky, plníc je s nelibostí a vzpurně, ale plníc je s bázní, když však je zaměstnanec povýšen sám na vedoucího sám je zastává a chápe.

  2. Drahý Lukáši a všichni, kteří jste se rozhodli světit sobotu. Omlouvám se vám za svá neobřezaná ústa, neboť jste nepochopili na co mířila má připomínka k nedělnímu zákonu a tomu, jak jej chce Satan vůči vám zneužít, aby vás mohl tlouci. Pokud je pro vás sobota důležitá, co by projev vaší služby našemu Otci, tak to prosím dělejte. Určitě tím Otci neubližujete. Nenuťte ale prosím nikoho k tomu, aby si ze soboty udělal modlu, protože vy to tak z Písma chápete. Já Písmu rozumím jinak, protože se snažím brát celé Písmo v kontextu. Abych to vysvětlil, tak vám musím položit několik otázek, nad kterými prosím sami rozjímejte, zda to co tvrdím je lež. Mám jenom částečné poznání a nechci tvrdit něco, co by mělo narušit něčí vztah k Otci. Ať se to nikdy nestane! Ať je Otec vždy prohlášen za Pravdivého a já za lháře, kdyby to mělo být tak, že vás svádím k něčemu co není Pravda.
   Pročtěte si prosím znova celé evangelia a položte si otázku: “ Za co byl Kristus kritizován ohledně soboty? Jaký byl jeho denní program v den Sabatu? V čem se lišil od těch ostatních? Jestliže byla jeho činnost stejná a on řekl, že naplnil Zákon, neměli bychom takto jednat i my? Kde čtete, spěchejte do synagogy v sabatní den, kde k tomu Kristus vybízí? Nezabýval se Kristus záchranou svých ovcí každý den v týdnu, protože odpočinul od práce pro tento svět?“.
   Pokud čtu jiné evangelia než vy, tak jsem ten nejvíce politování hodný člověk než všichni na této planetě. Pokud Pavel říká, že nejsme pod tělesným Zákonem, ale Zákonem Lásky v té nejrizejší podobě, nebudeme nikomu přidávat další břemena. Protože pro Izraelity byl Sabat břemenem právě proto, že jej nebrali jako duchovní osvobození od tohoto světa, ale jako tělesnou nutnost způsobu uctívání. Ať není Sabat nikdy zrušen, ale ať je pro nás duchovním, přesně tak jak nám je svým příkladem předal náš největší učitel Pan Ježíš Kristus, ano, svým chováním v době své služby. Jste to bohužel vy, kdo Krista stále přibíjí svým vynucováním tělesných projevů na Stauros (řecké slovo, které se překládá slovem kříž) .
   S Láskou Agape váš bratr Igor Z.

   1. V katolickém katechismu z r.1977 je napsáno: Otázka: který den je sobota? Odpověď: Sobota je sedmý den. Otázka: Proč zachováváme neděli místo soboty? Odpoveď: Neděli zachováváme namísto soboty proto, že katolická církev přenesla posvátnost soboty na neděli.
    Katolická církev se postavila nad Boha, změnila Jeho neměnný Zákon, který platil, platí a bude platit věčně.
    Proto jsem opustil katolickou církev a navštěvuji již 2.rok církev adventistů. Před rokem jsem se nechal pokřtít pravým biblickým křtem-ponořením.
    Výchopeň Stanislav

    1. Je krásné, že jsi se nechal pokřtít ponořením do vody. Já to udělal před více, jak 25 ti lety. Mohu ti sdělit, ale jednu smutnou věc. Vyměnil jsi jeden z babylonských domů za jiný. Zkus si zjistit, na co přišli velcí řečníci vašeho babylonského domu, například profesor Walter Vieth a další. Proč už nesmějí kázat za ASD?

   2. Milý brtře Igore,jako by byl odvalen těžký kámen z mého srdce !
    Už téměř 30 let je Bible mojí Knihou Knih a Duch Svatý se mně snaží vést,.ale já jsem stále měla pocit, že asi špatně některé věci chápu,hledala jsem tedy někoho,kdo by mi pomohl při mém samostudiu.Postupně jsem se ocitla v různých denominacích,ale místo radosti a svobody ducha,které jsem cítila vždy pouze o samotě nad Písmem,jsem upadala do zmatku a smutku,i když jsem nemohla říci,že bych nenašla dobré a laskavé spoluvěřící.Dala jsem se pokřtít ponorem,ale šok byl,když mně bylo řečeno,že jsem pokřtěna do té organizace ! A já jsem se chtěla tím aktem veřejně předat POUZE JEŽÍŠI KRISTU ! Už v té organizaci nejsem a nemám ani chuť vlézt do jiné.
    Vím,že jsme velká Boží rodina,ale osobně se poznáme až u Pána po vzkříšení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.