Král Severu vyslal jasný vzkaz všem národům této planety! Strýček Vovo je připraven splnit poslední úkol, který mu byl určen Stvořitelem života.

Toto už není legrace pánové Stropnický, Sobotko, Babiši a celá politická garnituro nejen této země !!!!! Pokud nepochopíte, že jste jenom loutkami v rukách svého panovníka, kterému sloužíte ať vědomě či nevědomě. Pokud Vám jde nejen o své blaho, o tu Vaši najivitu, že se schováte se svými milovanými někde v bunkru hluboko v podzemí. I tam dosáhne ruka Stvořitelova!

Vzkaz, který přišel prostřednictvím této písně a děkuji za překlad panu VK, je velmi otevřená výpověď o tom, co strýček Vova udělá možná zítra, možná za měsíc, možná za rok, ale udělá! Nebude to pro jeho rozmar, ale bude to proto, aby jste už konečně všichni pochopili, že varování biblických proroků nejsou prázdná slova. Začněte prosím číst co je řečeno v Ezekielovi 38. kapitole. Přemýšlejte o tom v modlitbě, kdo je Gog a co je země Magog. Kdo vkládá do nosních dírek tomuto Gogovi háky, aby jej přivedl na půdu Izraele. Již několik let Vás informuji o tom, že nějaký Daniel jasně předpověděl co se stane v konečné části dnů. Koho máte vidět za králem Severu a koho za králem Jihu. Kdo koho má vyprovokovat, aby vyšel ve velikém vzteku a oddal mnohé zničení. Je jen na Vás, zda chcete být součástí tohoto konfliktu a nebo díky pokání a jasnému prohlášení se zřeknete účasti na těchto jatkách. Proč byste měli jednat jako to učinil král Josijáš? Nebylo nám Boží slovo zanecháno proto, abychom se z něj poučili?

Pro jistou Vám připomenu, co se stalo tomuto králi!

 Po tom všem, když Josijáš připravil dům, přitáhl egyptský král Neko, aby bojoval u Karkemiše při Eufratu. Tehdy Josijáš vytáhl ke střetnutí s ním.  Na to k němu poslal posly a řekl: „Co mám s tebou společného, judský králi? Dnes nepřicházím proti tobě, ale můj boj je proti jinému domu, a sám Bůh řekl, že mám způsobit rozrušení. Upusť od toho pro vlastní prospěch kvůli Bohu, který je se mnou, a nedej se jím zničit.“ A Josijáš od něho neodvrátil obličej, ale přestrojil se, aby s ním bojoval, a nenaslouchal Nekovým slovům z Božích úst. Přišel tedy bojovat na údolní pláň Megiddo. A střelci na krále Josijáše stříleli, takže král řekl svým sluhům: „Sundejte mě, neboť jsem velmi krutě raněn. Jeho sluhové ho tudíž sundali z dvoukolého vozu a nechali ho jet ve druhém válečném dvoukolém voze, který byl jeho, a přivezli ho do Jeruzaléma. Tak zemřel a byl pohřben na hřbitově svých praotců; a celý Juda a Jeruzalém nad Josijášem truchlili.“ (2.Paralipomenom 35:20-24)

Toto není fikce, toto je historická skutečnost. To nejsou dějiny, které můžete měnit, tak jak to učinili dějepravci minulosti, aby nás krmili tím, čím Slované skutečně nikdy nebyli. Nevzdělané primitivní kmeny! Lží, třeba o tom, že díky agentům cizí moci, Cyrilovi a Metodějovi jsme my Slované získali písmo. Proč tedy Julius César posílal do Véd (k Slovanským kmenům) své úředníky, aby se naučili na tomto území řídit Římskou říši. Nevíte? Neznáte? Tak se dovzdělejte. Katolicismus a pravoslaví, hlavy Velkého Babylonu, matky nevěstek, jak o nich píše Jan ve Zjevení 17. kapitole. Tyto hlavy nikdy neměli s Kristem nic společného!

Mělo by se nad námi truchlit, pokud bychom byli zabiti, protože jsme svou volbou podporovali některou ze skupin tohoto světa? Nevaroval sám pan Ježíš své následovníky, skutečné následovníky, že povstane národ proti národu, království proti království? (Matouš 24:7) Doslovný překlad totiž říká etnické skupiny proti etnickým skupinám. To znamená občanské války. Co probíhá už nyní v USA, Francii ve Švédsku a jinde? Přesně tam nás chtějí mocní tohoto světa v manévrovat. Nevidíte muslimskou invazi, která to má způsobit? Samotní muslimové si toho nejsou vědomi, pro co je tady ta Illuminátská svoloč  nasunula. Jak to mohl Kristus tak přesně vědět, co se má stát v posledních dnech?

Toto není poplašná zpráva vážení čtenáři. Musely by místo mne křičet kameny, pokud bych mlčel. Ještě je čas. Kolik ho ale zbývá, o tom má ponětí jen a jen Otec JHVH, kterému nevěříme a ve kterého nevkládáme svou důvěru!

Ocituji vám jenom jednu myšlenku z 38.kapitoly Ezekielovy knihy:

“ A jistě se vyvýším a posvětím se a učiním se známým před očima mnoha národů; a budou muset poznat, že já jsem JHVH.

Před kým se Otec JHVH posvětí, neboli očistí? Před očima mnoha národů!!!!!

Co to znamená posvětit, naleznete zde!

Ve jménu Ježíše Krista, amen.

Autor

24 thoughts on “Král Severu vyslal jasný vzkaz všem národům této planety! Strýček Vovo je připraven splnit poslední úkol, který mu byl určen Stvořitelem života.

 1. Velmi burcující článek. Pro nezasvěcené tomuto tématu je článek velmi těžce uchopitelný, protože vyžaduje již trochu nadstandardní znalosti Božího slova Bible.
  Pro všechny ty, kteří si řeknou, že článek je dílem fanatického člověka čtěte tuto úvahu. Každý myšlenkový směr, ať je to v oboru sociálním, nebo materiálním vyžaduje seznámení se s danou problematikou. Vyžaduje to prostudování mnoha skript, knih, článků na netu, videí, atd. Zjednodušeně, potřebujete seznámit se se studijním materiálem, abyste pochopili svůj obor. Strojaři začnou základy fyziky, mechaniky, sociálně zaměření studenti základy psychologie, doktoři anatomií, atd. I v případě Bible je nutné poznat alespoň základy, abychom chápali nosnou myšlenku celé Bible a tou je očištění Božího jména JHVH. Když je znečištěno musíme se ptát kým, kdy a proč? Jak bude očištěno? To jsou základy poznání Bible. A od tohoto základu se dá dostat k dalším tématům jako je kdo je Bůh, co je pánova modlitba, kdo je Ježíš, jak se máme modlit, atd., otázek je velmi velmi mnoho.
  Proto vy, kteří nemáte základní povědomí o Bibli a chtěli byste poznat Boha, studujte, ptejte se můžete i zde na tomto fóru, ptejte se známých, urovnejte si myšlenky a modlete se. Proste Boha upřímně o vedení.
  Jak zde napsala přispěvatelka Hana skutečně žijeme v období, které Bible popisuje jako „závěr systému věcí“. Toto období se má vyznačovat specifickou atmosférou, společenským a politickým klimatem, které do této doby nikdy nebylo. V Ježíšově době byl příchod Mesiáše také očekáván a lidé toto období rozpoznali podle indicií, které měli zapsané v písmu. Stejné je to i dnes.
  Proto, než odsoudíte autorovy myšlenky, zkuste tyto věci blíže prozkoumat. Bude to pochopitelné chvíli trvat, než pochopíte souvislosti, ale nevzdávejte to, protože Bůh slibuje každému kdo bude na jeho straně „život“. Život v novém (tom původním) systému, kde bude vládnout sám (jak původně mělo být) nad celou zemí ke spokojenosti všech zúčastněných.
  Materiálně zaměření a bezvěrci: i já jsem byl kdysi nevěřící. Vše je pouze o informacích a v dnešní době, kdy jich je k dispozici hodně se nelze vymlouvat “ já o tom nevěděl „. Život na zemi vznikl stvořením Boha, nebo sám od sebe. A i když bude někdo tvrdit, že vznikl jinde a byl na zemi přenesen, nevyhnete se opět stejné otázce „a jak vznikl tam“. Pořád je to stejné, buď vznikl Božím zásahem, nebo neřízeně. K tomu stačí jedno zamyšlení. Každý program, nebo-li software byl vymyšlen a zkonstruován či naprogramován člověkem. Každý stroj nebo dům byl také udělán člověkem. Jak je to se zemí, našim domovem? Jak je to s biologickým výrobkem jako je zvíře, rostlina či člověk? Každý mají svůj software a kód DNA, který nevznikl sám od sebe, ale byl mistrně vytvořen Bohem! Nebo snad ne? Chcete věřit, že systémy jako oko, ucho, mozek nebo koloběh vody, fotosyntéza, koloběh dusíku, ozónová vrstva vznikly neřízeně? Pak máte větší víru než člověk věřící v Boha, protože ve své víře musíte věřit pohádkám…

 2. Bůh se má očistit v roli Rusů

  303. Poselství Boha Otce ze dne 3. srpna 2017.
  Nástroj: Glynda Linkous (USA).

  BUDETE MI VĚRNÍ?
  Prosili jste Mě o velké odhalení. Jste připraveni je uvidět? Bude si vaše srdce vědět rady s tím, co vám ukážu o tom, co má přijít, o pravdách skrytých v mém Slovu?

  Skutečně můžete unést to poznání? Budete Mi věrní i s tím, co vám odhalím?
  Bůh Otec

  1. Vážený samo85 myslím si, že umíte číst, tak si článek i Ezekiela přečtěte znova a pochopíte.

  1. Dobrý den Rossi, Ezekiel a Daniel jsou knihy svázány s myšlenkou, která vysvětluje čtenářům, že v konečné části dnů, to je nyní proběhne významný konflikt, který bude v režii samotného Stvořitele. Gog ze země Magog má dva významy, Jeden je směřován k samotnému Satanovi, protože je tím, kdo lidskou společnost dostal do situace ve které se nachází, druhý je označení pro Rusko. tady se musíme vrátit až do doby, kdy vzniklo Stonehenge . Při vzniku tohoto místa bylo odhaleno, že tam žil Gog a místu se říkalo Magog. V té době byla celá oblast a není to úmyslně vyučováno, součástí Védské kultury. Celá severní Evropa v té době patřila Slovanům a dokládají to vykopávky a runové písmo. Slované byli následovně vytlačeni do míst, kde se nacházejí nyní. Londýn, toto město se v minulosti jmenovalo Lonu Donu, což znamená ústí řeky. Je to slovanský název. Adolf Hitler si nechal udělat studii, aby zjistil kdo je a co je to Árijská rasa. Archeologové mu poté oznámili, že skutečnými Árijci jsou potomci Slovanů a ne Germánské kmeny. Daniel zase poukazuje na to, že dnešního Goga máme hledat tam, kde určitá země panuje nad skrytými poklady země, po kterých prahne svět, jsou to suroviny. Jediná země, která splňuje toto označení je opět slovanského původu. Světe div se je to Rusko. Rusko se odlišuje také tím, že je nakloněné k vytvoření božího království (komunismu – člověčenství), ale ne pod svrchovaností Boha. Je to lidský výtvor, který je řízen a vnucen Sionisty pod vedením Satana. To je ta akce Golgota. Poslechněte si posledního Pjakina, co má Rusko udělat. Háky , které jsou Gogovy vnuceny znamenají, že půjde cestou, kterou šel i Nebukadnecar , aby Izrael, projekt Sionistů, byl zničen. Jak Babylonskému králi tak i Putinovi je dáno jakoby lidské srdce. Proto lidé tak Putina obdivují a vkládají do něj velkou důvěru, že nastolí spravedlivou společnost. Protože si lidstvo není schopno takovou společnost bez Božího přičinění vytvořit, je to ve skutečnosti špinění Otcova jména. Rusko tedy představuje a zosobňuje tu druhou stranu magie, které se říká bílá. Proto se Otec na Rusku očistí a národům ukáže, že to není jeho skutečný projekt. Rusko zničí nejprve Chazarské prvky, co by nástroj Sionismu. Předá svou moc OSN, až vykoná co má a pak se dovrší zbývající věci ze Zjevení, Matouše atd. Malý roh z Daniele má pokořit tři rohy(krále), dlouho jsem si myslel a nejen já, že tím malým rohem je VB. Až studiem kontextu mi bylo ukázáno, že je to OSN. Ti 3 králové, neboli rohy, jsou USA, Rusko a Čína. Malý roh je tedy ten 8 král ze Zjevení 17.kapitoly. snad to jako nápověda stačí.

   1. Boh nie je žiadne dogmastické, manipulačné náboženstvo, Ateista verí len v materiu (pominuteľné). Ale my Slovania máme mágiu (tretiu zložku), ktorá spája tie dve prvé, čiže – VEDOPONÍMANIE.

    Hold, zaprieť človeka zaprieť prirodzenosť/ zaprieť EGO/ seba sa/ prekonať sa
    To nám káže Biblický projekt.

    Čo nám ale káže naše srdce ? Keby naše vnútro (orgány) proti sebe bojovali, ako dlho by sme dokázali prežiť ? Prečo popierať niečo, čo Boh vytvoril, prečo zabíjať svoje vnútro/ prirodzenosť ??? Kto to kedy vymyslel ? Kde je váš názor, úcta či PRÁVO odmietnuť cudziu vieru, ktorá nám bola nasilu vnútená Grékmi (C,M) a dokonca zakázaná Kristom ??

    Prečo Ježiš zakázal 12 apoštolom chodiť k samaritánom a nám pohanom na sever ??? Prečo Slovanom nebolo určená jeho viera ? Prečo Vatikán/ jezuitská inkvizícia násilne pokresťančila všetko čo patrilo nám pohanom ? Kde je naša stará viera v bukvicu, staroslovienčina, kultúra ? Kliatba pohĺtila všetko a všetkých.. Mitraizmus a následný vodca Kristus z ktorého v 3 storočí urobili spasiteľa sveta.. áno, Realita/ Pravda bolí.. Áno, nevedomosť je najťažším hriechom, práve preto by sme nemali prijímať cudziu vieru, ktorá bola určená sivým – židom a chorým srdcom.. Čo s nami Slovienmi (Slavianmi- deťmi svetla) len urobil Satanský babylon zvaný Rím/ Vatikán ? Pfuuuuj. Prečo sa nás (Slovanov- Rusov) tak ich židovský otec/ SATAN bojí ??

    1 šelma z mora – USA (OBAMA – antikrist, ktorý ma znovu povstať, presne ako malo mnoho ľudí sny v posledných mesiacoch.

    2 šelma z pevniny – na 7 pahorkoch Rím/ Vatikán a jeho prekrútené učenie (katechizmus a upravené biblické preklady)
    Falošný čierný a dokonca jezuita František, ktorý usiluje o NWO a čoskoro s prvou šelmou zavedú celoplošné/ povinné čipovanie.

    https://www.tartaria.sk/zaklady/obrazy-rodnej-viery/420-staroverci

    1. Vážený dad2, ač Váš názor nesdílím, přesto rozumím tomuto postoji. Tušil jsem, že tímto směrem budou někteří čtenáři argumentovat. Chci tedy napsat o těch věcech článek. Asi se mi to nepodaří hned, ale mám jej v plánu. Měl bych na Vás jednu otázku. Můžete mi poslat odkaz Kristových slov, že nemají jít k Samaritánům a k severním pohanům? Děkuji autor

     1. SEB Mt 10,5 Týchto Dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: Nechoďte na cestu k pohanom a nevojdite do mesta Samaritánov.

      Zjavne neviete, že Slovania (biela rasa) bola tá ktorá uctievala prírodu, tradície.. Pohanská kultúra (uctievanie prírody – a tým aj Boha) je hlboko zakorenené v našej krvi.

      Pohania, osídlovali severne územie Malej Rusi. Boli prenasledovaný, zabíjaný za to, že su čistý, pokorný, spätý s prírodou..

      Prečo by to Kristus vravel ? Zrejme ak nechcel aby sa jeho učenie ďalej k nám pohanom šírilo, tak by to tam nezapísali, alebo si budete vyberať čo sa vám páči alebo nie, ako mnoho iných ? Možno problém bude v tom, že kresťanstvo nepresiahne 3 čakru, zatiaľ čo SLÁVIANI sa dostali k 9 čakre – Duch poznania.

      Ak prehliadate našú kultúru, vieru, písmo. Ak prehliadate to, že pred 7526 rokmi vyhrali bitku. Že sme potomkovia Sumerov. Že písmo bolo upravené aby vyhovovalo prediktoru.

      Je zrejme, že sa nás boja, že históriu zámerne prekrucujú a robia z nás odpad spoločnosti. Boja sa jedine nás, pravých slovanov, ktorých je už iba 2,6 % – posledný Rusi a ich čistá nekrížená/ nedegenerovaná krv.

      Je zrejme, že sa nemáme klaňať pozemským Bohom, Bohom ktorých vytvorili len a len ľudia. Je zrejme, že Kristus kázal židom.. nie su žiadne zmienky o ostatných. Spása je zaručená všetkým bez rozdielu, lebo všetci sme hriešný – to je fakt.

      Ale prioritou boli židia, pretože ich si Boh vyvolil a teraz s nimi skoncuje, kedže jeho učenie prekrútili (talmud)

      Prečo ničili celú našu históriu, a zámerne nás likvidovali ? Prečo sa nás tak boja ? Prečo sme nepriateľmi židovského Boha, keď Kristus ho označil za Satana ? Viete skade vznikol pojem pohan, prečo nás pohaňali (ponižovali) ?

      Predstava o tom, že kresťanstvo je založené výlučne na strachu zo smrti – BUĎ UVERÍŠ ALEBO ZAHYNIEŠ ! tak je totálne chorá. Nikto a nič vás nemôže nútiť ani Boh, pretože on stvoril (temnotu a svetlo, zlo aj dobro) Toto učenie nie je od Boha, ale Satana, veď tak to je aj potvrdené v biblií a v Jánových zjaveniach apokalypsy. Treba rozlišovať kresťanstvo a SLáVIANOV (sláva), lebo to je rozdielné. Ešteže Ježiš nikdy nehovoril o kresťanoch ani cirkvách, označoval všetkých bratmi a sestrami, teda všetci môžu odpúšťať – jeden voči druhému. Zjavne je v rozporu celé písmo, kedže si oporuje, každý ho chápe inák a nikdy ho sám človek nepochopý. Kedže pôvodne malo byť písané a čítane jedine v latinčine (mrtvom jazyku) Preto nebolo určené ani nám. My sme mali vlastné a dokonca prvé svetové písmo, ktoré vytvária harmóniu a tie hlásky..

      Ak Kristus zomrel, aby sme mi mohli žiť, tak prečo sa robia obety, prečo ešte nežijeme v raji, prečo sa musíme stále trápiť a kajať ?Veď svet je spasený- hurá, alebo žeby sme ešte nežili v raji, žeby sme ešte mali úlohu tu na zemi, aby sme spoznali pravého Boha/ pravdu? Nie je všetko také ako nám predkladaju iný (ich pravdu) Realita je trošku iná a drsnejšia, nikto vám nezaručí spásu, len vy sami. Inak by bolo zbytočne ďalej žiť, kedže sme spasený a všetko ostatné je zbytočné, lebo to nie je dokonalé. Nežijme v ilúzií, že všetko sa spraví samo, že niekto druhý za nás zloži skúšku života, že naša slobodná vôľa je nanič, kedže písmo je osud, ktorý sa nedá zmeniť. To je najhoršie – presvedčia vás, že ste bezmocný, že nič nezmôžete sami, ste nič.

      1. Vážený samo85, moc děkuji za váš příspěvek. Já samozřejmě vím o těch slovech z Matouše. Jsem rád, že alespoň vy víte kde tento text najdete a tím pádem budete také vědět, že Ježíš toto prohlášení učinil na začátku své veřejné služby a že to řekl pouze svým 12. Protože se nesnažím věci vytrhávat z kontextu, musím také vědět, že na konci své veřejné služby řekl toto: „První zprávu jsem, Theofile, sestavil o všem, co Ježíš začal dělat i vyučovat, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, potom, co dal prostřednictvím svatého ducha přikázání apoštolům, které si vyvolil. Těm se také ukázal živý mnoha nespornými důkazy poté, co trpěl, a vídali ho po čtyřicet dnů a vyprávěl o Božím království. A zatímco se s nimi scházel, dal jim nařízení:

       „Nevzdalujte se z Jeruzaléma, ale čekejte na to, co slíbil Otec, o čem jste ode mne slyšeli; protože Jan sice křtil vodou, ale vy budete za nemnoho dnů pokřtěni ve svatém duchu.“ Když se tedy shromáždili, ptali se ho: „Pane, obnovíš Izraeli království v tomto čase?“ Řekl jim: „Nepatří vám, abyste získali poznání o časech nebo obdobích, která Otec vložil do své vlastní pravomoci; ale přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, a budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak v celé Judeji a Samaří a do nejvzdálenější části země.“ (Skutky 1.kap. 1-8 ).

       Ve svém článku, který chci napsat vysvětlím více o Slovanství, Slovanech a dalších věcech, o kterých píšete. Jsem rád, že přemýšlíte a neskáčete každému na „špek“. Děkuji za podnětný komentář. Autor

       1. Ja len pozorujem, aké ovocie prinášajú mocnári/ hlavy sveta.. Kedže žijeme v posledných časoch, teda naša generácia zažije príchod Krista, ktorý ma dokončiť čo začal a otvoril oči miliardám… Znamenia sa deň čo deň stupňujú. Boj o dobro a zlo je u konca, takže nevidím nič zlé v tom, že si uctíme svojích predkov, ktorý museli bojovať o holý život, aby sa čo – to zachovalo, aby sa naša pokrvná línia od prvých prarodičov a svetlých Bohov neutajovala.

        Radšej zomrieť pri hľadaní pravdy (Boha), ako hneď niekomu všetko zožrať aj s navijákom. Nie je dôležité, ako vyzeráme, čo robím, v čo veríme a neveríme – dôležitejšie je to, aké máme vnútro (srdce) na čo myslíme, aký sme. To bude rozhodujúce pri našej smrti, v akom stave sa budeme duševne nachádzať (predsa to malo zmysel)

        Tu už sa necení výsledok (cieľ), ktorý nikdy ani len židia nedokázali dodržať. Ide o to, čo prajeme druhým, o to či sme sa čo i len trochu snažili hľadať zmysel bytia, že nám nebolo všetko jedno. Ide o princíp (snahu), nie výsledok (cieľ), ktorý nikdy smrteľník nedosiahne svojou prirodzenosťou (egom), ktoré mu dal Boh. Boh, ktorý chce, aby sme to popierali, aby sme nežili pre seba ale neho.

 3. Zdravím vás a těší mne, že je nám v mnoha článcích, v této zrychlené době ukázáno,, abychom chviličku posečkali a zpomalili, i když je stále hodně práce, protože vše má svůj čas a nyní je čas se zpomalit a pátrat, proč se to vše opravdu děje. Jde o každého z nás, o nás život, o život našich dětí, našich nejbližších. Ale naposled se budeme zodpovídat každý jen za sebe, před našim Panem a Králem Ježíšem Kristem. Žijeme ve válce DOBRA a ZLA. Přišla doba rozdělení lidstva do dvou skupin, každý se může dobrovolně rozhodnout, žádný nemůže zůstat v této poslední době lidských dějin neutrální, v tom případě jej násilně vezme do své moci Boží odpůrce. Bůh nečiní násilí, jen nás nechává svobodně se rozhodovat……,abychom přišli k němu do jeho ochrany. Slíbil nám to a jeho slovo trvá navždy a je pevné, jak skála. Máme ještě čas se k Němu obrátit a dovolit Mu, aby nám daroval svůj pokoj a klid, ten pravý, ne z tohoto světa. Jsme štvanci nemocní, hledající a naučeni se uspokojovat materiálními věcmi, které uspokojí jen na chviličku a jsou Klam. Chybí nám láska, láska k bližnímu svému, která zahřeje srdce a jen tak udělá obrovskou radost každému zúčastněnému ale vyzařuje i do okolí. Takovou lásku rozsévá Ježíš, je nakažlivá a mým přáním je, abychom se jí nakazili, aby byla infekční, abychom vyhráli každou bitvu. Pravá láska je „zbraní“, kterou odzbrojíš i „težkoobrněnce „a nasypeš mu popel na hlavu. Řekla mi to má zkusenost s Ježíšem Kristem ,ve velmi těžké době, kdy jsem hledala pomoc a našla ji v Knize Knih -Bibli.
  Každý vidí, že celý svět je v turbulenci, něco se pořád děje. Jsme v duchovní bitvě, jde o každého z nás ,o náš věčný život, nebo zánik .Jak je vzácné žít v neopakovatelném čase, který přichází a my se můžeme rozhodnout. Kdo by nechtěl žit a to věčně, v míru, bez nemocí, ve svém nezadluženém domě ………vše nám slíbil náš Stvořitel, odpustí nám i naše hříchy, které vyznáme nahlas, aby je slyšel i Boží odpůrce, Ježíš vzal na sebe naše hřích, které zanikly jeho nevinnou prolitou krví na kříži a to za KAŽDÉHO Z NÁS. Ale nehřešme více. Lidé tohle je největší revoluce na této zemi, že rozhodujeme o SVÉM ŽIVOTĚ. Nic není vzácnějšího. Toto jsou VOLBY, zúčastněte se jich prosím, miluji vás a budu velmi ráda, když mi umožní admin tyto řádky vytisknout .

  1. Boh nie je žiadne dogmatické, manipulačné náboženstvo, Ateista verí len v materiu (pominuteľné). Ale my Slovania máme mágiu (tretiu zložku), ktorá spája tie dve prvé, čiže – VEDOPONÍMANIE.

   Hold, zaprieť človeka zaprieť prirodzenosť/ zaprieť EGO/ seba sa/ prekonať sa
   To nám káže Biblický projekt.

   Čo nám ale káže naše srdce ? Keby naše vnútro (orgány) proti sebe bojovali, ako dlho by sme dokázali prežiť ? Prečo popierať niečo, čo Boh vytvoril, prečo zabíjať svoje vnútro/ prirodzenosť ??? Kto to kedy vymyslel ? Kde je váš názor, úcta či PRÁVO odmietnuť cudziu vieru, ktorá nám bola nasilu vnútená Grékmi (C,M) a dokonca zakázaná Kristom ??

   Prečo Ježiš zakázal 12 apoštolom chodiť k samaritánom a nám pohanom na sever ??? Prečo Slovanom nebolo určená jeho viera ? Prečo Vatikán/ jezuitská inkvizícia násilne pokresťančila všetko čo patrilo nám pohanom ? Kde je naša stará viera v bukvicu, staroslovienčina, kultúra ? Kliatba pohĺtila všetko a všetkých.. Mitraizmus a následný vodca Kristus z ktorého v 3 storočí urobili spasiteľa sveta.. áno, Realita/ Pravda bolí.. Áno, nevedomosť je najťažším hriechom, práve preto by sme nemali prijímať cudziu vieru, ktorá bola určená sivým – židom a chorým srdcom.. Čo s nami Slovienmi (Slavianmi- deťmi svetla) len urobil Satanský babylon zvaný Rím/ Vatikán ? Pfuuuuj. Prečo sa nás (Slovanov- Rusov) tak ich židovský otec/ SATAN bojí ??

   Áno, koniec je veľmi blízko, znamenia sú všade.. príchod Bohov je realita dnešného skazeného systému a chorej doby.

   Sláva Bohom a predkom naším.

   https://www.tartaria.sk/zaklady/obrazy-rodnej-viery/420-staroverci

   1. Hallo bratia ,po precteni vasich komentaru si preji vas seznamit s charakterem naseho Stvoritele.Je zde na to ovsem maly prostor,i tak se pokusim.Buh stvoril Adama a Evu ,zemi,nebe a vse co se na zemi a nebi nachazi ,take predtim stvoril neviditelny svet s andeli.Vsem daroval svobodnou volbu rozhodovani,do stvoreni vlozil lasku ,kterou mu muzeme opetovat,zalezi na nasem rozhodnuti.Vse bylo velmi dobre do te doby nez
    jeden z vyssich andelu ,jmenem Lucifer ,z touhy po moci /chtel byt jak Buh/ zarebeloval a strhl na svoji stranu tretinu andelu.Nastala valka v nebi
    a Lucifer neboli Satan-odpurce byl svrzen na zemi.Buh mohl sveho odpurce znicit ,take andely ,take Adama a Evu kdyz se odvratili od Stvoritele a podlehli Satanovi.Ale neudelal to ,protoze je jediny spravedlivy,jak rekl Jezis .Adamovi a Eve rekl , aby byli obezretni ,ze jejich zalobce a odpurce je chce svest.V zahrade Eden ,kde nasi prarodice zili ,
    Stvoritel vyclenil dva ovocne stromy ,ze kterych Eva a Adam nemeli jist.
    Satan pouzil hada a mluvil tak , ze Boha neprimo oznacil za lhare a navodil neduveru .Eva byla prvni co neposlechla a dala jist i svemu muzi Adamovi ,ktery se zhrozil ,vedel kdo je svedl .Timto ,ze poslechli Satana
    na ne Satan mel narok a ten narok ma dodnes ,Proto pozdeji ,jeste pred
    prichodem Jezise ,nebyl dum ,kde by nebyl nemocny ,ochrnuty ,posedly demony apod.Buh poslal na zem sveho jedineho syna ,protoze jedine On mohl lidi vysvobodit z podruci a vlady odpurce .A to ,ze bez hrichu nevinny
    za nas za kazdeho prolil nevinnou krev a vzal na sebe nase hrichy.Nemame jiz prekazku prijit k nasemu Stvoriteli ,mame primluvce ziveho Krista.Buh neudelal nic spatne ,my jsme se rozhodli , tak ,jak jsme se rozhodli. Vysledek je viditelny.Ale dvere mame jeste otevrene a Jezis ceka.Toto drama na podiu zeme se musi dohrat do konce ,proto.ze Buh-Stvoritel spravedlivy je .A pro ty co budou verni a on jim je Otcem ma pripravenou novou zemi s novym nebem.Vsechno deni sleduje ,pro nas i neviditelny svet a Buh se zachova spravedlive .Jezis je vitez a to udelal pro nas ,abychom netrpeli pod Satanem .
    Jiz od narozeni je nase prirozenost spatna ,srdce je klamne a mnohdy velmi tvrde.Nedela nas to stastnym v zadnem svazku s lidmi s kterymi jsme v kontaktu.Odevzdanim se Bohu a naseho vrozeneho egoismu se nemusime bat toho,ze ztratime moznost volby anebo nasi individualitu.Kdyz nas k odevzdani zve nas Stvoritel , proc bychom se meli bat?On nas prece stvoril ke svemu obrazu,i s nasi individualitou a schopnosti se rozhodovat.Budeme -li duverovat svemu nebeskemu Otci a on nas vyzve ,abychom mu odevzdali sami sebe,nebudeme v jeho rukou v bezpecni?Duverovat mu -to je jediny skutecny druh svobody,ktery existuje.
    Nesoustredme se na poslusnost -svoji pozornost zamerme na poznani Boha -poslusnost prijde sama.Tim ,ze poznate Boha a vytvorite s nim duverny vztah ,vase srdce se zmeni a ziskate klid pokoj a radost.
    Buh nestrani narodum ,kazdy je ditetem bozim a Jezis ,vedenim Ducha Svateho zvestoval i pohanum,take Timoteus atd.Zide Jezise neprijali ,
    branilo jim v tom neobracene tvrde srdce ,spojene s ritualy ,ktere Buh nechtel ,nebyla tam Laska a milosrdenstvi ,ktere je znakem Bozim.Proto rekl Jezis ,ze jejich otcem je Satan.
    Jezis nezakazal Apostolum se stykat se Samaritanci,v zadnem pripade .
    Ale sami Zide jaci byli se teto skupine lidi stranili ale Jezis kdyz byl sam navazal kontakt se Samaritanskou zenou u Jakobove studni a rekl ,ze je Mesias.V ten den jej mnoho Samaritancu prijalo a uverilo v nej.
    Viz;Jan 4:5-43,17;3.
    Omlouvam se ,za obsirnost ,ze nemam hacky a carky …..
    Drzim se jen Bible a poznani ,ke kteremu jsem prisla za tragickych okolnosti ale Bohudiky.
    Vyvoleni na nove zemi budou ze. vsech narodu , z celeho sveta.
    Buh neni Bohem zidovskym ,Adam a Eva nebyli Zide a meli se mnozit a naplnit Zem.Jezisovi pozemsti rodice byli Marie a Josef ,tim se naplnilo
    proroctvi ve Starem Zakone.

    1. Upresneni ;V teto dobe poznalo mnoho zidu Jezise Krista a prijalo jej za Mesiase.Buh na svuj vyvoleny narod nezapomnel a vyvede jej take z velkeho Babylonu .Jeho Slovo je pevne a stale.

     1. Takže sme vznikli rodinným incestom Adamových a Eviných detí ? To vážne verite všetkému, veď biblia je písaná v obrazoch, takže ani žiadne ovocie a had – sú to len obrazi, ktoré môžu mať úplne iný efekt.

      Zrejme by ste mali vedieť, že biblia bolá po stáročia nekontrolovateľne upravovaná a cenzúrovaná. Pred pár storočiami ľudia ani nevedeli čítať a písať, tak to bolo ľahko manipulovateľné. Pôvodne sa malo učiť jedine v latinčine v ktorej bola zapisovaná, no pri mnohých prekladoch doškolo k fatálnym chybám. Veľa veci sa ani ZÁMERNE nezapisalo, pretože pravda je pre človeka/ elitu nebezpečná. Kde sú ostatné spisy apoštolov ??? Kde sú zvitky zo starého mora, kde je Kristova žena Magdaléna a jeho brat Jakub ktorého mala neskôr Mária.. je toho strašne veľa, čo sa nesmelo prezrádzať, prečo asi ?

      Prečo BIBLIA tvrdí, že je určená pre všetkých (otrokov, bohatých, slobodných, chudobných), keď ju nakoniec nikto nepochopí ? Každý si ju vysvetlí po svojom, práve preto mnohé sekty, cirkvi, alternatívy, protestanti.. Prečo ju pochopíme jedine v s pomocou Ducha sv. ? Ten nedá každému poznať pravdu, tak to je nespravodlivé. Dokonca kedysi bolo, že len kňazi mohli učiť a čítať texty, jedine oni mohli učiť. Biblia sa nesmela dostať do rúk laika, neskôr bola pálená (nikto ju nesmel počas inkvizícií vlastniť) – čo tam pridali a čo zas odobrali, to vie jedine Vatikánske podsvetie a jeho plný sklep (podzemné archívy od Kristových čias, v ktorých neviestka skrýva PRAVDU sveta) pravdu, že nie sme to, čo si myslíme, že žijeme v matrixe (holograme) – naprogramovaný k deštrukcií.

      Cirkev si podmanila túto knihu, upravila si ju na svoj pohanský obraz (tradície, obety) – práve preto je neviestka (cirkev) babylonom. Prečo sa bojí kňaz toho, že študujem bibliu a nie katechizmus, prečo sa bojí že študujem starý zákon a nie nový ? Veď predsa nechce, aby som vedel, že ten BOH bezmilostne zabíjal všetko živé (smutné)

      Smutné aj aj to, že nikto vám nezaručí spásu, ani to že uveríte Kristovi, lebo človek pri najmenšom hriechu ide rovno do pekla ! Do reálneho pekla a nie vymysleného a Vatikánom vloženého očistca. Aj ten najmenší hriech je urážkou Boha, takže nikdy presne neviete, či ste vôbec oľutovali nejaký ten hriech, či ste skutočne zažili pocity viny (ľútosti) Nikto vám to presne nazaručí, lebo človek je príliš labilný/ omylný na to, aby vedel presne, čo je a nie je dobré. Je príliš slabý na to aby si prežil tú bolesť, ktorú zažil ten druhý, keď ste mu ublížili – a tým pádom neoľutoval dostatočne (lebo nedokáže byť Bohom – dokonalým) a tým pádom ide do pekla.

      Nikdy sa energie (karma) nevyrovná. Kristus mohol vziať svetovú karmu na seba, ale vaše otroctvo/ kliatba stále pretrváva, pokým nezomriete a prípadne neinkarnujete sa.

      Prečo si biblia odporuje, keď židovský Boh chcel obety pred Kristovou smrťou a potom už nechcel.. ale v novom zákone znovu máme obetu Kristovej krvi (eucharistie) – To podľa vás nie je obeta (i keď nekrvavá) ? Veď sa tam premieňa ľudská vyrobená vec na BOHA. Na Boha, ktorý sedi po pravici otca.

      Ako môže byť všetko dokonané, keď sa to dennodenne porušuje, a kto neprijíma tú obetu (eucharistiu), tak ide zas a opať dopekla – wáááu. Čiže človek nielenže hreší, ale aj musí robiť sviatosti (obety ako pohania či židia) aby vyhovel Bohu ? (nentudom) Je veľmi smutné – že kresťanov je 2 miliardy z toho, koľko je pravých katolíkov, ktorí ako jediný dodržujú pohanskú obetu ? 10 % z ních zje Krista, aby okolie na nich nepozeralo. Zopár miliónov či tisícov ?
      Čo z toho, keď vám to spásu nezaručí, načo to robiť ?
      čiže 7 miliard ľudí ide do pekla, lebo nejedli Krista a nenapadlo ich, že niečo ako duša existuje nie to, ešte mysleli čo bude po smrti.

      Odpúšťať môže človek (jeden voči druhému), tak ako stojí v Otčenáši. Ale cirkev pridala spoveď v 5 storočí, podľa babylonskej tradície (ďalšie doplňanie/ upravovanie písma)

      AKO má potom človek pozerať na takúto cirkvou upravenú knihu ? Vari neviete/me, že polopravda, je horšia než lož ?

      Ja by som nikoho neodsudzoval, ani mnícha, ktorý denne 12 hodín medituje k Budhovi ani žida či moslima. Byť Bohom a súdiť človeka len preto, že sa narodil niekde v pralese či bol odmalička rodičmi a okolím vedení k Aláhovi či nejakým tisícom hinduistickým Bohom, tak je trochu povedané: nespravodlivé

      Prečo by Boh ešte trpel miliardy, ktoré nepoznajú jeho plány, keď ich potom nemilosrdne pošle do zatratenia ? -nechce predsa zachrániť všetkých ? Nie je predsa spravodlivý a nebude náhodou súdiť podľa skutkov/ činov ??? Veď nebude súdiť človeka, podľa toho koľko hodín stravil na kolenách či oblátok zjedol v kostole.

      Môžme sa dostať do večnosti k Bohu jedine cez Krista (že príjmeme jeho krv za náš trest) ale to neznamená, že Ateista automaticky pôjde do zatratenia, lebo neprijal spoločnosť, ktorá je dnes totálne chorá a ktorá je zrkadlom Boha – takého Boha, akého ľudia prezentujú.

      Viera je darom, nie každý ma právo spoznať čo je skryté. Nie každý má možnosť pochopiť/ prijať. Ni každý má rovnakú úlohu tu na zemi, preto nemôžme byť nikdy rovnako súdený, podľa jediného zákona (písma) Toľko veľa záleží na tom, aký sme individualisti, dokonalý vo svojej nedokonalosti – jedinečnosti.

      Každý si je strojcom vlastného šťastia, preto nie je v poriadku spoliehať sa na teóriu, keď REALITA je tak trošku iná.

      1. Dôverovať, ale preverovať. Nie je nič zlé, ak človek má pochybnosti, lebo tie slúžia k tomu, aby sa viac snažil.

       1. Mily dadd2, mate pravdu ,ze nie je nic zle ,ak clovek ma pochybnosti a je kriticky pri hledani pravdy.V pristim dnech bych si dovolila
        reagovat na vase radky a predstavit vam Boha ,ktereho jsem poznala ja a ktery napsal svym prstem i desatero a ktery je laskavy ale take spravedlivy.A ktereho my lide zarmucujeme svym chovanim k bliznimu svemu ….ale kazdy k nemu muze prijit ,ceka a vezme sve brime na sebe a utesi nas,pod tezkostmi jsme ohnuti tak , ze nas zrak nedohledne k Jezisi na krizi.Buh -Stvoritel neodmitne zadneho kdo prijde se zarmoucenym srdcem-vraha ,cizoloznici,……….
        Budu rada kdyz“zitra sedneme si spolu“.
        Nejsem z zadne sekty a ma zivotni tezka situace mne donutila nahlednout do Bible,kterou jsem sama ,bez okolniho vlivu cetla asi 5 let cestou do zamestnani a dalsi roky asi 10 v klidu i doma.Omlouvam se ,ze nepisu bravurne cesky ale zila jsem jeste pred par mesici v Rakousku kam jsme emigrovali.

        1. Buh stvoril Adama a Evu s tim ,ze zaplni zemi ,oni ani zeme nebyla poskvrnena hrichem ,jejich srdce byla cista ,zili v dimensi absolutniho dobra,proto i kdyz byli nazi,patrilo to k jejich prirozene cistote.Az po neuposlechnuti Boha se jejich srdce zakalilo a oni se stydeli za svou nahotu a zakryli se listy a schovali se pred Stvoritelem.Kazde prestoupeni Boziho zakona je hrich a tim oddeleni od Stvoritele.Proto ani incest nebyl ,srdce bylo ciste ,tim i myslenky ….Az po neposlusnosti na nas mel narok Satan,ktery touzil se stat nasim bohem…..
         Zitra napisu vice.

         1. Nemusíte, som katolík, a dávno som absolvoval babylónske obrady či birmovku., takže teóriu ovládam.. hlavne tú upravenú, ktorú učia už malé deti v škôlke (katechizmus)

          Je len divné, že ako mohol Boh stvoriť zlo, prečo to dopustil, prečo s nami hrá divadielko, kto je väčším „človekom“ a napokon je to zbytočné, kedže všetkým odpustí ak ho príjmu.. aký to má zmysel ? Boh stvoril deň aj noc, nebo aj peklo, svetlo aj tmu. Takže musel vedieť, že sa to stane, že ho zradí padlý anjel.

          Príroda je postavená na karme (akcia – reakcia) Takže život musí byť taktiež vybalancovaný, inak by sme žili zbytočne, ak by sme boli všetci poslušne v raji. V skutočnosti v raji by sme nežili ale bezvedome prežívali, lebo by sme nepoznali hriech,. Takže sa musel Boh o to pričiniť, aby dopustil kliatbu a potom robil s nami výmenný obchod – niečo za ničo (poslušnosť a klaňanie za výmenu s nebom)

          Asi vedel prečo to robí, prečo vytvoril a dopustil zlo. Lebo bez zla, by sme nemohli spoznať Boha, taký aký je (milosrdný/ spravodlivý)

          1. Dlhé roky som bol v nevedomosti (ľahostajnosti) Ale keď som sa začal zaujímať o písmo a hlavne proroctva posledných časov, tak som zaujal neutrálny ba priam odpudzujúci odpor voči akejkoĽvek cirkvi. Možno by som nemal brať doslova bibliu, ktorá káže vystupiť z rimokatolickej neviestky/ babylónu. Ale taký postoj už nezmením, kedže sa to dennodenne potvrdzuje v čo ma celý život klamali a násilne nutili (strašili)

           Je mnoho ľudí, ktorý keď otvoria písmo, tak im príde neskutočne zle,( je to mocná kniha) Je veľa ĺudí, ktorý keď vstúpia do kostola, tak majú triašku a odpadávajú – negatívne energie. Tak sa prekrúca Kristovo učenie, že nemiením veriť už nikomu a ničomu.

           To, že niekto za mňa druhý zomrel, aby som mohol večne žiť, je ťažko akceptovať (srdce nedovolí) – príde mi to také nespravodlivé, ponižujúce a neľudské, prečo práve ja som bol nedobrovoľne vykúpený jeho krvou (nezaslúžene)
           Veď to príde každému divné. No ak to tak chcel Boh, tak budiš. Ale je to veľmi krehké, kedže na tomto jedinom stojí celý svet/ biblia, že bez tejto obety, by nebolo nič. Takže prehliadam omáčky okolo toho, kedže to podstatné a najdôležitejšie je už jasné. Veď čo ešte chcete viac, veď vás niekto druhý zadarmo uzdravil (dal večnosť)

           Aká to je viera v Boha, keď v nej nie je láska ? Násilie nič nevyrieši.. odvtedy mám pokoj v srdci, že nemusím byť otrokom systému (náboženstva)

           Ja skôr dávam tomuto voľný priebeh, ak Boh chce, aby som bol jeho, tak to sám urobí a pozve, bez najmenšieho nátlaku.

           Ja viem, za to Boh (Kristus) nemôže, že patríme ľudom (cirkvi) a nie jemu.
           Práve preto ma prísť, aby dokončil čo začal, teda skoncoval (zvíťazil) nad zlom, teda aspoň na tých 1000 rokov.

          2. Mohu jednu osobní otázku? Proč tedy setrváváte katolíkem, když víte, že je to babylonské náboženství, proč nejdete za Kristem?

          3. Katolíkom som len pokrstený, obrady, sviatosti atď nekonám.. takže už dávno nie som katolíkom, ktorého si cirkev tak celu históriu modifikuje. To, že raz týždenne idem do ľudského chrámu, aby som si vypočul rozbor písma nejakého lachvatého farárka, nie je na škodu, pretože ten kto hovorí o Kristovi, nikdy nemôže o ňom hovoriť v zlom. Popravde tam už chodím jedine kvôli oddychu, prípadne spoločnosti (pocitu súdržnosti)

      2. Vážený Dade, existují minimálně tři vědecké studie, které potvrzují, že máme společného otce a matku. Jedna studie se dělala výzkumem DNA po roce 2000 a byl její výsledek i na novinkách. Druhá studie se dělala nějakou metodou na očním pozadí, nepamatuji si už jak to přesně funguje, výsledek byl opět stejný. Bylo to na přelomu 80 a 90 let minulého století. Třetí byla spojená s analýzou krve, zkoumáním DNA, také potvrdila tato studie pravdivost biblické informace. Když se Selským rozumem zamyslíte, tak příjdete na to, že i při evoluci by to být jinak nemohlo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.