Je očkovaní a testování na Cokoliv 19 a 21 označením 6.6.6.? Nebo je to jinak? Bude to čip, nebo je čip jen zástěrka?

Dostávám od svých přátel tyto otázky. Je tedy POTŘEBA na ně odpovědět skrze Písmo a ne vlastní moudrostí. Abychom nalezli správnou odpověď, musíme se nejprve zamyslet nad tím, PROČ NA ČELO A NA RUKU?

Kniha Zjevení je zapsána tak, abychom věci v ní sepsané, chápali díky moudrosti, která sestupuje od samotného STVOŘITELE, jenž se v celém Písmu představuje svým osobním jménem JeHoVaH. Zkráceně pak J:aH. Význam tohoto jména obsahuje slib, který má čtenáři potvrdit, že TEN, KTERÝ URČITÝ SLIB (PROROCTVÍ) PRONESL, JEJ I UČINÍ! Proto je základem tohoto jména hebrejské sloveso VaH, STÁT SE, v příkazovém tvaru. Celé jméno zní: PŮSOBÍ, ABY SE STALO.

Chceme-li, abychom tuto moudrost obdrželi, musíme o ni požádat v modlitbě. Chápu ty čtenáře, kteří s modlitbou nemají zkušenosti, že je to pro ně něco zvláštního. Důležitou podmínkou je, aby prosba byla pronesena v JEHOŠUOVĚ (Ježíšově) jménu. Proč? PROTOŽE I JEHOŠUOVO JMÉNO NESE DŮLEŽITOU MYŠLENKU! Tou myšlenkou, nebo spíše informací, je myšlenka, která byla ukryta do jeho jména, přesně podle slibu z Exodu 23. kapitoly 20 a 21 verše:

Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Dávej na sebe kvůli němu pozor a poslouchej jeho hlas. Nechovej se vůči němu vzpurně, neboť nepromine váš přestupek, protože mé jméno je v něm.

Co tedy znamená jméno Jehošua? JeHoVaH ZACHRAŇUJE! Doslova zní jeho jméno jako slib: „PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA!„. Vždy je to v příkazu, aby bylo jasné, že Jehošua je vybrán k této ZÁCHRANĚ. Říkáte si před čím? Před HŘÍCHEM, KTERÝ PŮSOBÍ SMRT.

Co je to hřích? V hebrejštině má význam toto slovo „MINOUT SE CÍLE„. Tento cíl je popsán hned na počátku, kdy byl stvořen první člověk Adam (je jeho jméno v překladu právě člověk) a jeho manželka Eva (což v překladu znamená žena). Měli zemi se svými potomky přetvořit v RAJSKOU ZAHRADU, do které byli umístěni. Díky vlastnímu selhání, tohoto CÍLE NEDOSÁHLI, PROTO MINUTÍ CÍLE. Aby mohlo dojít ke změně, bylo potřeba, aby STVOŘITEL ZPŮSOBIL ZÁCHRANU. PROTO JEHOŠUA.

Každé slovo v Písmu má svou důležitou funkci, abychom Stvořitelovu záměru SPRÁVNĚ ROZUMĚLI. Pro mne se stal JeHoVaH Bůh nebeským Otcem. Nebylo to tak vždy, kdy jsem jej takto skutečně vnímal a v té době byla pro mne modlitba něčím ne vždy příjemným. Takže se nedivte, že to takto vnímáte. Proč vám toto píši? Protože je důležité, abyste sami prosili, zda jsou má slova skutečně vedena Božím duchem a jeho moudrostí!

Vraťme se tedy k čelu a ruce, kde má být člověk označen. ČELO i RUKA jsou SYMBOLY. Pokud tomu porozumíme správně, pak pochopíme, že to tak je i ve Zjevení myšleno. Jeden text zní : „PRÁVĚ TAK, JAK ČINÍ TVÁ RUKA.„. Pokud je ruka o činění, pak je zde symbolizován akt, který ruka působí poté, kdy je tou značkou 666 označena.

Izraelité dostali za úkol, aby si dali na svá ČELA SYMBOLICKÉ NÁČELNÍ PÁSKY, KTERÉ JIM MĚLI STÁLE PŘIPOMÍNAT, KDO SI JE VYBRAL, JAKO NÁROD PRO ZVLÁŠTNÍ SLUŽBU. Aby byli jak se říká papežštější než papež, mnozí měli tuto pásku a v ní pouzdro s nějakým textem tóry.

Symbolické čelo je místem, kde se tvoří myšlenky a pohnutky. Jak tedy člověk přijímá označení? TÍM, ŽE SE V MYSLI ROZHODNE PRO NĚCO A PAK TO UČINÍ. Co je zdrojem nátlaku, který má zajistit, aby se člověk rozhodl dobrovolně pro označení 6.6.6.? JE TO STRACH!

Nyní se podívejme do Zjevení 13. kapitoly a všimněme si, co se má stát. CO MUSÍME VIDĚT? Začnu trochu na přeskáčku, aby to bylo jasné i těm, kterým nebyly oči zatím otevřeny.

Ve verši 11. je psáno toto:

A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, a mělo dva rohy jako beránek, ale promluvilo jako drak.

Divoké zvíře, toto označení Písmo používá na politickou autoritu, která má ve společnosti světa velkou moc. Je to nějaký prvek, který ve svém čase ovlivňuje svými kroky každého na Zemi. Je řečeno, že vychází ze ZEMĚ. To nám oznamuje, že už nějakou dobu působí na politickém nebi. V prvním verši se mluví také o divokém zvířeti, ale to vystupuje z moře.:

A zastavil se na mořském písku. A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami, a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá jména.

Může se zdát, že jsou obě události od sebe odděleny časově. Je to pravda jenom z poloviny. Musíme si uvědomit, že Janovi je ukazováno vše ve vidění, tedy v obrazech. Představte si filmové plátno, kde je vám vyprávěn příběh, ten je vždy rozdělen do obrazů. Pokud režisér potřebuje, abyste sledovali časovou osu toho příběhu, tak do obrazu vloží rok, kdy se odehrává děj.

První zvíře vychází z moře. Moře je vždy synonymem k lidské společnosti. (Můžeme srovnat se Zjevením 17. kap. 15 veršem kde čteme: „A říká mi: Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy a národy a jazyky.„). Takže je potřeba pochopit, kdy nám to zvíře leze z vody. To odhalíme tehdy, když pochopíme jeho tělo. Víme, že zvíře je symbolem politické moci. Politickou moc mohou představovat konkrétní vlády. Má to být chápáno i u tohoto zvířete? Ne a hned pochopíme proč to tak být nemůže. Vidíme, že zvíře má na sobě sedm hlav. Znáte nějakou lidskou vládu v dějinách, která by se skládala ze sedmi zemí, nebo z deseti zemí a tvořila by jeden celek? Pokud mne paměť nějak neklame, nic takového se nestalo. Co musíme mít na paměti, že se toto divoké zvíře objevuje až před příchodem Krista a teprve na konci jeho činnosti dochází k jeho proměně, která je popsána ve Zjevení 17. kapitole.

Co nám odhaluje, že musíme hledat něco jiného? Všimněme si, že má na svých hlavách ROUHAVÁ JMÉNA. Když se vrátíme na začátek článku, tak zjistíme, že Jehošuovo jméno je slibem, který tomu kdo chápe říká, že skrze Krista bude lidstvo zachráněno. Kým? Samotným Stvořitelem nebe a Země! Tyto hlavy, toho prvního divokého zvířete, si daly na čela jména: „Působíme, aby všichni kdo žijí pod naší AUTORITOU, byli zachráněni!„. Tyto politické prvky se ROUHAJÍ SAMOTNÉMU STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ. Proč? Protože tvrdí svým lidem, že oni jsou tou jedinou nejlepší vládou. Ne Stvořitel, JeHoVaH Bůh, ale PŘECE lidské systémy zajistí, že všem bude dobře. JE TOMU TAK SKUTEČNĚ? Jste dost inteligentní na to, abyste si odpověděli sami.

Takže samotné hlavy jsou symbolem určitých politických názorů, kterými má být dosaženo jednoty. Pokud zkoumáme lidské dějiny, pak jich musíme najít 7. Ano, sedm politických způsobů vlády nad lidmi. Které to jsou:

1, otrokářství
2, fašismus
3, feudální řízení
4, kastovní systémy
5, kapitalismus
6, theokratické vlády
7, socialismus

Je vám toto povědomé? Mělo by být, pokud jste nechyběli v hodinách dějepisu a občanské nauky. Tento slepenec musí být přítomen během jednoho časového úseku. Je nám také řečeno, že mají tyto hlavy rohy. Je jich deset. Zde můžeme chápat tuto číslovku dvěma způsoby. První způsob je, že se jedná o LIDSKOU ÚPLNOST, to znamená, že jsou všechny tyto politické země spojeny a žádná z nich nechybí.

Druhý pohled vznikne, když si uvědomíme, jak jsou tyto země podle svých preferencí zastoupeny. Buď se na některých hlavách objeví jeden, nebo dva rohy. Pak by tři měly dva rohy a zbytek po jednom rohu, nebo má jedna hlava tři rohy, další dva rohy a pět jeden roh. Já vidím tu poslední variantu. Proč? Protože Písmo je velmi, ale velmi přesné v tom, co máme vidět, A TAKÉ TO VIDÍME! Kdy? V minulém století. K tomu se ještě dostaneme.

Jak je to s tím druhým zvířetem, které už tu nějakou dobu je? Je nám řečeno, že Jan vidí beránka se dvěma rohy. Vzpomeňme si na ty romantické příběhy, kdy čteme o zemi, kde je vše možné. Ten beránek má dva rohy. Musíme hledat tedy dvě země, dva územní celky. PROTO NÁM JAN ŘÍKÁ, ŽE VYŠEL BERÁNEK ZE ZEMĚ! Takže které dvě země se v dějinách takto tvářily a do dnes tváří? ROK 1776, je na počátku těchto dvou zemí. Obě země vychází ze stejného PRÁVA, které se nazývá PRÁVEM VODY, NEBO TAKÉ LODNÍ PRÁVO, ČI PIRÁTSKÉ PRÁVO. Toto právo bylo stvořeno v době, kdy ta první země ovládla všechna moře. Už víte o kom mluvím? Nad kým nezapadalo slunce? Nad Britskou říší.

Hlavní nevěstka, papežský stát, požehnal tomuto „PRÁVU VODY“ a dovolil, aby v roce 1666 se tato říše mohla tímto právem řídit V roce 1776 4. července došlo k tomu, že se část této říše rozhodla, že se stane nezávislou na Británii. Ač bylo oddělení této části říše, amerických kolonií, provedeno právě proto, aby LODNÍ PRÁVO nebylo nadřazeno PRÁVU SOUŠE, kde banky a Vatikán nevládnou zrozeným duším, se kterými se může obchodovat, jako s věcmi, podařilo se tajným spolkům, aby v roce 1913 o vánočních svátcích zařídily, že se staly USA vývozcem tohoto LODNÍHO PRÁVA, do všech koutů světa.

Co ještě má Británie a USA společného? Tím je SEN o takzvané demokracii. Kolikrát jste slyšeli, jak NEJLEPŠÍ DEMOKRATICKOU SPOLEČNOSTÍ JSOU USA a BRITÁNIE? Takže popis beránka na tyto dvě země perfektně sedí, Dokonce mnozí kazatelé tvrdí, že nejlepší zemí jsou USA, ač je to země, která v minulém století rozpoutala nejvíce válek a válečných konfliktů na světě, kde je největší třídní nespravedlnost. Kdo Spojené státy vždy podpořil? Velká Británie, která byla největším vývozcem válek o století dříve.

Proto ten beránek mluví jako DRAK. Kdo je označen v Písmu jako DRAK? Je to Satan, vládce tohoto zkaženého světa. Takže nám Jan říká, že má tyto dvě země pod svou přímou kuratelou. Jak to dělá? To je opět velmi zajímavé. Pokud se podíváme do listopadu 2020, tak tam odhalíme způsob, jak to dělá. Obě země jsou hrdé na to, že jsou takzvaně demokratos, neboli vládou lidu. Nic není dál od PRAVDY, než tato lež. Volby jsou v těchto zemích jen pro pobavení místního lidu, který nic nechápe v souvislostech. Jak v americkém senátu, či sněmovně, tak v britském parlamentu, nikdy nenajdete obyčejného člověka, vždy jsou tam jenom loutky, dosazené z vyšších kruhů oligarchistických rodin. Dohlíží na ně rodiny, které vlastní bankovní systém. Opozice je řízená tak, aby nezkušený dav vedla přesně tím směrem, kde potřebují společnost dostat.

Tento beránek obdržel takovou autoritu, jak ji popisuje Jan v dalších verších:

A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.“ (verš 12)

O ubité hlavě prvního zvířete si ještě něco povíme, ale nyní se zaměřme na autoritu. Beránek vládne. Položme si otázku: „KTERÉ DVĚ ZEMĚ V POSLEDNÍCH DVOU STOLETÍCH SKUTEČNĚ URČOVALY CELOSVĚTOVOU POLITIKU?„. Francie, Německo, nebo právě USA a Velká Británie? Pokud se budeme šťourat v různých análech, tak je odpověď jasná. Je to tento beránek a jeho ZÁJMY. Musíme pochopit, že vlády těchto dvou zemí jsou jen nástrojem soukromé moci, která je ukryta za oponou.

Dnes už není tajemstvím, jací lidé skutečně řídí tyto země a skrze ně, i ostatní země. TAKŽE TO JAN POPSAL SKUTEČNĚ DO VŠECH PODROBNOSTÍ. Bez těchto a dalších detailů nepochopíme, o kom je ve 13. kapitole Zjevení řeč.

Připomeňme si druhou část toho samotného verše:

A působí, aby země a ti, kteří na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.

Jedna hlava, která je na tom slepenci a vyznává jeden z politických systémů, je zabita. To čteme ve 3 verši:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře.„(verš 3)

Který politický systém byl jakoby ubitý k smrti? Někdo si myslí, že je zde řeč o fašismu. Je tomu tak? Na to nám dává odpověď verš 14:

A zavádí na scestí ty, kteří bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby je provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo.„(verš 14)

Co znamená zavádět na scestí? Pokud někam cestujeme, kde chceme trávit svůj volný a svobodný čas, pak ten, kdo nám ukazuje špatnou cestu, abychom se tam nedostali, nás zavádí na scestí a my mineme cíl. Jaký cíl pro lidstvo stanovil Stvořitel nebe a Země pro dnešní generaci? ŽÍT POD KRISTOVOU VLÁDOU! Zde se tlačí mnoho lidí, minimálně 2 miliardy žijící populace. Vládce tohoto ničemného světa, satan a zároveň ďábel, což jsou v překladu z hebrejštiny slova POMLOUVAČ a ODPŮRCE chce tomuto cíli zabránit. Daří se mu to? Ano a to velmi.

Jaké znamení ten beránek obdržel? To najdeme ve 13 verši:

A provádí velká znamení, takže by dokonce přimělo oheň sestoupit z nebe na zemi před zrakem lidstva.„(verš 13)

Z Danielova proroctví víme, že když byl beránek ještě rozdělený a ve válečném stavu mezi sebou, tak zachránila jedna část druhou:

A jistě proti němu přijedou lodi Kitim a bude se muset stát skleslým.“ (Daniel 11:30a)

Zde Daniel prorokuje VELKOU VÁLKU, ROZDĚLENOU NA DVĚ. Mluví zde o králi Severu, kterým bylo Prusko a následně Německo v letech 1888 až 1945. A tento král Severu rozpoutal VELKOU VÁLKU, PRVNÍ a DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU. Králem Jihu, byla tehdy Velká Británie. Ta se dohodla s USA na podpoře. Kitim v překladu znamená nejzápadnější končiny země. Takže když připluly lodičky druhé půlky beránka v roce 1917, tak se stalo Prusko skleslé a nakonec se rozpadlo.

Ekonomicky USA velmi posílily a nakonec převzaly na konci 2. světové války otěže a staly se větším a vůdčím rohem beránka. Jsou to dějiny, které se učí na základní škole, tak byste měli těmto věcem rozumět. A CO UDĚLALY SPOJENÉ STÁTY V SRPNU 1945? SVRHLI DVĚ ATOMOVÉ BOMBY NA HIROŠIMU A NAGASAKI, To bylo mocné znamení, které sestoupilo z nebe. Tímto znamením si USA upevnily moc a autoritu.

Připomeňme si myšlenku, kterou Jan oznámil o tom beránkovi:

přičemž říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče, a přece ožilo.„(verš 14b)

Beránek má vytvořit obraz slepence všech politických směrů, o kterých víme, že je jich sedm. Musí to být zrcadlo. To znamená, že jej musí beránek dostat pod jednu instituci, kde mohou jednat společně. Co se stalo v roce 1945? Byla založena instituce OSN. Tato instituce, tento obraz má další instituce, nás bude zajímat hlavně WHO. Ale až za chvilku.

Pokud dáme celou kapitolu do kontextu, tak zjistíme přesně, kdy první divoké zvíře povstává z moře lidstva a kde máme hledat pochopení dalších procesů, které nám Jan odhaluje. Hledaným rokem je rok 1945. Nemůže to být jinak, protože ta dvě znamení ohně z nebe nastala v srpnu 1945 a OSN, obraz divokého zvířete byl vytvořen v říjnu 1945. To je vodítko. Kdy bylo Německo poraženo, tehdejší král Severu? V květnu 1945. Ale popisované události jsou až po této porážce.

Teď vám vysvětlím, jak je to s těmi rohy na hlavách. Proč jsou tři na jedné, dvě na druhé a pět na ostatních hlavách. Musíme si představit mapu světa v té době a jak se politicky svět rozdělil. Na stranu beránka se přidalo nejvíc zemí, pak vznikl socialistický blok. Fašismus pokračoval ve Frankově Španělsku, pak přeskočil do Chile. Byl zde, ale jen málo zastoupený. To platilo i o dalších politických směrech. UBITÁ HLAVA NENÍ FAŠISMUS, AČ SE VÁM TO MŮŽE NYNÍ ZDÁT. TOU HLAVOU JE HLAVA SE DVĚMA ROHY, TÍM JE SOCIALISMUS ZALOŽENÝ NA STALINSKÉM SOCIALISMU.

To, co se vám v médiích snaží namluvit, že nyní vzniká, že je tvořen NEOMARXISMUS, jako nový typ socialismu, je Satanův podvod a příprava pro oživení skutečného stalinského socialismu! Má k tomu Jan odpověď? Ano, beránek má připravit cestu ubité hlavě. Jak to dělá? Musíme opět do Zjevení 13. kapitoly verše 15 a 16:

A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kteří by nijak neuctívali obraz divokého zvířete.
A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici a na čelo.„( verš 15,16)

Zamyslete se: „Kdo spustil pandemii?„. Pokud to bylo WHO, pak byste měli chápat, jak to s tím obrazem je.

Jak dal beránek dech tomu obrazu? Bylo to tím, že muži za oponou věnovali v New Yorku pozemek a na něm postavili budovu, kde je možné mluvit, kde se mohou politicky střetávat všechny země světa a všech sedm politických směrů. Jedna hlava tam nyní není, ale ožívá. Kdo to je? Musíme rozumět Danielovi 11. kapitole veršů 40-45.

Celá pasáž začíná: “ V čase konce se s ním (myšleno s králem Severu) strkat král Jihu.“ To znamená, že ještě nastane jedna velká změna, ale až v samotném závěru. Kdo je král Severu? Je to dnešní Rusko. Proč? Protože Německý král Severu byl poražen v květnu 1945 Sovětským Svazem, které dobytím Berlína převzalo korunu moci Severu na svou hlavu. Ta hlava byla ubita k smrti v roce 1991. Nástupnickou zemí se stalo Rusko, kde Vladimír Vladimírovič Putin připravuje takzvaný Ruský svět a velmi brzy zavede opět socialismus stalinského typu, jak o tom stále hovoří Valerij Pjakin, když vysvětluje procesy, které ve světě probíhají.

Aby byl tento plán úspěšný, musí být zaveden do celého světa, to vysvětluje Daniel 11:44,45. Který jediný politik dnešních dní je lidem skutečně milovaný, krom Trumpa, který mu připravil cestu? Je to jenom Putin. Jak mu Trump připravil cestu? Tak, že nejenom že po jeho odchodu ztratily USA veškerou dominanci a právně se rozpadly, ale Biden je jen fikce prezidenta USA. O tom informovalo včera, nebo předevčírem, už si nejsem jistý FOX News. Samotný Putin se jasně vyjádřil o USA velmi nelichotivě a popřál Bidenovi zdraví, když jej Biden obvinil, že on je vrah.

Trump udělal „skvělou práci“ tím, že dovolil, aby Deep State (král Jihu za oponou), spustil pandemii, která donucuje všechny lidi, malé a velké, aby přijali označení na ruku a na čelo. Lidem se to nelíbí, ale strach z Cokoliv – 19 a 21, jim dává možnost volby. Jaké? Buď se nechají testovat tyčinkami s morgelony a dalším nanosvinstvem, nebo si nechají píchnout do těla vakcíny, které je úplně změní a mnohé zabijí, protože tomu dali v Deep State název MĚKKÁ EUTANÁSIE.

Proč to dělají? ABY MOHLI NAKUPOVAT A PRODÁVAT, ŽÍT ZPŮSOBEM, KTERÝ BYL PŘED ROKEM 2020. Co k tomu říká Jan?:

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost:
Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.
“ (verš 16-18)

Zvažte sami, zda toto není tím, co máme vidět. Vždy jsem tvrdil, že čip jako takový, není tou značkou, TO SATAN VYMYSLEL PROTO, ABY ODVEDL POZORNOST.

Dalším způsobem, jak se označit, může být to, co včera údajně schválil Putin, když každému člověku dovolil, aby se stal OBČANEM RUSKÉ FEDERACE S DVOJÍM OBČANSTVÍM. Jan totiž vysvětluje ve verši 8:

A všichni, kteří bydlí na zemi, jej budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.„.

Proč lidé uctívají falešné bohy? Aby jim zajistili život a prosperitu. Pokud je mi vše správně odhalováno, s tím, co Putin lidstvu nabídl, tak mnozí to přijmou právě proto, aby jim Putin zachránil život. Pokud to udělá velká část těch, co se zasvětili jako takzvaní světelní válečníci, příznivci Q Anon, může Putin skutečně vstoupit a projít, jak to píše Daniel v 11:44,45, protože bude požádán o ochranu svých obyvatel.

Čtěte prosím pozorně 3 verš:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře.“ (3 verš)

Musíme si uvědomit, že další informace k tomuto zvířeti nacházíme v 17. kapitole Zjevení a tam vidíme, že se proměnilo celé to zvíře do ruda, čí barva to byla, ať si každý, kdo nezná vlajku SSSR, ať si ji vyhledá. To zvíře má rouhavá jména po celém těle, to znamená, že bude tvrdit, že ten SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU ZPŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA!

A jak Jan vysvětluje, lidé to rádi svou myslí i svými činy podpoří a to je 6.6.6..

S Agape váš a Kristův bratr Igor Zemánek (Igi Pop)

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

16 thoughts on “Je očkovaní a testování na Cokoliv 19 a 21 označením 6.6.6.? Nebo je to jinak? Bude to čip, nebo je čip jen zástěrka?

 1. Igore pus´t si JW Broadcasting na jw.org – vysílání 3/2021 vedozucího sboru o kríli severu a králi jihu. Jinak oceńuji tvou snahu o souvislosti Písma. zavolej mi 776256147. Jindra

 2. Igore, nerad bych tě kompromitoval tady v diskuzi, ale to, co píšeš prokazatelně není pravda. Ani z hlediska historie, ani z hlediska Písma.
  Pokud se zaštiťuješ tím, že máš svůj názor nějak „vymodlený“, pak se sám snižuješ na úroveň charismatiků, kteří si pletou iracionální, pocitový ( příp. démonický ) „channeling“ s Božím vedením, vidění svého srdce interpretují jako Boží slovo, atd.

  Jsem vděčný Stvořiteli, že mi dal milost prožít spoustu let v ČSSR, tudíž mi nemusí dnešní třicátníci zasvěceně líčit jaký byl socialismus strašlivý, krutý, nespravedlivý a nesvobodný režim…

  Můj výtisk má u Izajáše 31 jen 9 veršů. A v úvodu páté kapitoly Jakuba jsou obecné, eschatologické myšlenky, které se zcela naplní až při návratu Krista.
  Zatím boháči drží opratě událostí pevně v rukou, dělají co se jim zamane, překrucují ( dokonce i slaboučké, světské ) právo, a nebere to konce…
  Tradiční výklad Římanům 13 ( příp. 1.Petr 2 ) tak dostává ze strany reality opět na frak, když v moci postavení místo spravedlnosti rozmnožují křivdy, trestají dobro a odměňují zlo…
  Je to nějaká forma Božího trestu za zvlažnělou, neslanou církev ? Možné to je… Přesto se mi zdá, že ti jejichž vina je největší, trpí nejméně, příp. vůbec…

  1. Drahý Romane, měl by sis pořídit lepší Písmo. Jinak mi není 30. Tolik let už Písmo zkoumám. Posílám ti odkaz na on-line Písmo, kde najdeš to, na co odkazuji. Také tě nechci shazovat. Zkus si přečíst Jana 6:44 a spojit to s tím Jeremiášem 31:31-34. Důležitý je také Malachiáš 3:16-18.

   Jinak nemám moc rád, když se lidé ohání slovy eschatologický, charismatický, heretický a podobně. Je to slovník Babylonu, hlavně těch, jenž uctívají bohorodičku, což je skutečně v rozporu. Jinak ti přeji krásný den a Otcovo a Kristovo požehnání.

   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=MPCZ&kap=31&k=Jr

 3. Martine, to, co se děje prokazatelně není pandemie, ale davová psychóza v důsledku masivní propagandy. Ano, je tu, současně, i jakási nová infekce s minimální mortalitou a léčitelná levnými léky, ale to je jen podružná kulisa. Hlavní dějství je přechod od „obyčejného“ kapitalismu k otevřenému otrokářství.
  Devadesátky byly taky typické krachem spousty podniků, družstev, prodejen, železnic, atd. A dodnes osleplým lidem z církevnických organizací nedocvaklo, čím to asi tak bylo. Jaký duch za tím stál, atd.
  Pokud jsi třicetiletým čtenářem bible a přesto tápeš, pak mohu doporučit jako každodenní „motto“ Kristovy slova z Jana 21:22 ( „…není to tvá věc, ty pojď za mnou.“ ).
  Lidově řečeno, nelam si hlavu s tím, co vnímáš jako složité a žij to, co víš jistě.

  1. Drahý Romane, nelze zde vypsat v co věřím a proč, bylo by to na dlouho. Co můžu s jistotu říci je vlastní zkušenost s Bohem a jeho otevíráním mysli. Proč někdo ví více, někdo méně a jakou úlohu v tom sehrává Bůh. O současné pandemii mám své informace a nemysli si, že jsem natolik naivní, abych uvěřil, oficiálnímu sdělení. Víme, kdo zavádí na scestí a proč. Najít tu Kristovou cestu je pro mnohé velmi složité. I ti, kteří si myslí, že správně říkají Pane, Pane, nebudou vyslyšeni, protože jejich víra je víc z vlastního pohledu, než toho Božího. A to je úkol těch, kteří touží po nefalšované víře, prosit, aby rozpoznali faleš od pravdy a to můžou dělat jen směrem k Bohu, Otce světel. Kristus nám zjevil příklad, jak na to a Otec řekl, naslouchejte mu. Kristus řekl než vystoupal do nebe, „dodržujte vše, co jsem vám přikázal“. Zbytek je na nás a mírou jakou jsme blízko k pravdě Bůh dává vzrůst, jak je psáno. Kéž se ti to daří. Bůh ti žehnej!

 4. Velmi dobre si napísal IGOR!!
  Za to je odo mňa úplná pochvala s jednotkami!!
  presne si to spísal tak,ako to má byť!!
  sestra v Kristu SIMA

  1. Děkuji Simonko za pochvalu, ale ta nepatří mi. Pokud je moudrost v mých článcích, tak je tam shora. Sláva a chvála tedy patří Otci, který tuto moudrost poskytuje. (Jer. 31:31-34; Mal. 3:16) a samozřejmě Králi Jehošuovi, protože on umožnil, aby byla tato moudrost nám smrtelným lidem poskytnuta v jeho svatém jménu, kde je ukryta Otcova záchrana.

   1. Ano Igore,pravdu máš,lenže nie každému je dané porozumenie a múdrosť od Boha!musíme dakovať jedine Bohu,že dáva ľudom porozumenie a pochopenie veciam,ktoré sa dejú a ktoré sa majú stať!Sima!

 5. Igore, velmi ses ukvapil a napsal hrozný blábol. Patvar „neomarxismus“, oblíbený na pravicové „alternativě“, je jen nový, krycí název pro trockismus. Také je zcela absurdní si myslet, že globální miliardáři budou prosazovat „stalinský socialismus“, který by jim obratem konfiskoval majetky a poslal je do práce…

  1. Já bych se Romane příliš neukvapoval v tom, jak se kdo postaví k událostem, které jsou ještě před námi. Před pandemií nás také nikdy nenapadlo, že někdo zavře ekonomiku tak, že budou firmy krachovat a stalo se i mnoho jiného. V Číně je socialismus, kde jsou i kapitalisti, mocní lidé, celé zřízení se stalo tolerantní k těm, kteří drží byznys a tím i Čínu. Proto si nemyslím, že oligarchové přijdou zkrátka. V každém případě, pokud Bůh bude chtít zreziví i zlato, jak je předpovězeno, ztratí svou hodnotu. K tomu musí přijít velký impuls, který je Biblí definovaný. Zjevení je psané v obrazech a symbolech, jednotlivé obrazy, úkazy musí pasovat na dějinné události a to nejen dnes, ale i s vazbou na historii. Je to velmi složitá kniha, proto vítám, pokud se někdo pokusí o rozbor. Buďto ho přijmeme, nebo si z něj alespoň něco odneseme. Rozhodně stojí vždy za úvahu. S Biblí jsem ve spojení již třicet let a skutečně až delší čas umožní člověku události a moudrosti z písma analyzovat.
   Vždy je to ale o Bohu a jeho míře předání poznání písem. On totiž působí růst, jak je psáno.

   1. Ahoj Martine, souhlasím, jenom tě musím opravit v tom, co mnozí nechápou. Čína se od 80 let minulého století proměnila na KORPORÁTNÍ FAŠISMUS, to že se označuje za SOCIALISMUS, SOCIALISMEM NENÍ. Oligarchové přijdou o všechno podle Jakuba 5:1-6.

    SOCIALISMUS TU NENÍ OD ROKU 1989 a vše bylo dokončeno v roce 1991. Severní Korea není SOCIALISMUS, protože tam vládne rodinný klan Kimů. Kuba není SOCIALISMEM, protože tam vládne klan Castrů. Jsou to FEUDÁLNÍ SPOLEČNOSTI S NÁLEPKOU SOCIALISMU. Tomu málokdo rozumí, protože se tyto sociálně společenské vědy nevyučují, jak správně popsat, co se kde děje.

    Když budu mít na sobě triko s nápisem „JeHoVaH MY GOD“, taky to neznamená, že to tak skutečně je. Až zkoumáním zjistíš, zda to je PRAVDA. PROČ SATAN MILUJE NÁLEPKY? Právě proto, že lidé nezkoumají do hloubky a nálepka jim stačí. Což s tím nemáme dostatek zkušeností?

    1. Ano Igore, chápu. Tu nálepku si dala samotná Čína, tak jsem jen zmínil, jak se tato zem na venek prezentuje.

  2. Děkuji Romane za vyjádřený názor. Polož si prosím otázku: “ Může člověk měnit vyřčené Otcovo slovo?“. Pokud ne, pak musí prosit Otce, aby mu odhalil výklad On sám. Toto jsem udělal a výsledek je v tomto článku. Všimni si prosím, že jsem napsal, že přesně toto má udělat každý, kdo skutečně hledá přesné porozumění. AŤ JE TO JeHoVaH BŮH, NEBESKÝ OTEC, KDO DÁVÁ POROZUMĚNÍ TĚM, KDO JEJ S OPRAVDOVOSTÍ HLEDAJÍ, ne smrtelný člověk. Přečti si prosím, co je psáno v Izaiáši 31:31-34.

   Celý svět leží v moci toho NIČEMNÉHO. Neomarxismus, JE NÁLEPKA, ZA KTEROU SE SKRÝVÁ KORPORÁTNÍ FAŠISMUS. Fašismus a socialismus jsou si velmi blízké idologie, proto se jim ta NÁLEPKA HODÍ. V Jakubovi v páté kapitole 1-6 verši je toto vysvětleno. ZMĚNA NEPROBĚHNE LIDSKOU SILOU, ALE OTCOVÝM DUCHEM, PROTOŽE JE TO TREST PRO KORPORÁT ZA VŠE, CO UČINILI. U člověka je to nemožné, ale u Otce není nemožné nic a je to důkaz, že On je Božský.

    1. EU je Jolanko mezičlánek, který slouží k tomu, aby svět došel k naplnění sedmi trubek, jak o tom píši v připravovaném článku. Pokud čteme s porozuměním celou 11. kapitolu Daniele, pak vidíme soupeření mezi Králi Jihu a Severu. Ty zastupují v určitých časech konkrétní lidé a zájmové skupiny za těmito lidmi.
     Sever se vždy vyznačoval výraznými osobnostmi, nyní Vladimír Vladimírovič Putin, jindy Salin a jindy Hitler a dříve Augustus a Július César. Ti měli kolem sebe také vždy velkou skupinu podporovatelů a zájmových skupin, napojených na Satana. U Hitlera, nebo Nera, Caliguly, převládali lidé za oponou.
     EU je místo, kde je vidět střet těchto dvou Králů hlavně politickým vlivem, ale vyvrcholí válkou, tak jak se to stalo během prvni a druhé světové války. Vítěz je stanoven dopředu. Velká válka rozdělena na dvě části měla vítěze Krále Jihu, poslední Krále Severu.
     Král Jihu byl vždy více plastický a měl od dob Říma vždy dvě viditelné hlavy, Ty řídila vždy skupina Kabalistů, jenž dosazovala svou pokrevní linii odvozenou od královny Kleopatry VII a jejich dětí s Antoniem Markem. Samotná Kleopatra byla potomkem Ptolemaila I, řeckého generála Alexandra Velikého, jenž po jeho smrti ovládl Egypt a 300 let mu vládli jeho potomci. On spojil svou krev s krví potomků utopeného faraona Thutmose III., za kterého došlo k exodu. To on založil skrze jím napsanou knihu „KNIHU MRTVÝCH“ okultní společnost Kabal. Ta se ujala bankovnictví a stavitelských děl.
     Aby se Británie stala tím, čím se od 17. století stala, musela se spojit s piráty, KORZÁRY. Ti byli ovládáni a založeni bankéři, kteří potřebovali ovládat země skrze obchod a toky peněz. Toto nikdo správně neučí, protože by se tím mnoho věcí odhalilo.

     Takže vše je o boji JIHU, který už padl, ač je vidět jeho vlaječky a SEVERU, který nakonec ovládne svou politikou svět. Přijde to nejpozději na podzim tohoto roku. Lidé budou vidět v krocích SEVERU své vysvobození a svého ZACHRÁNCE, ALE SVATÍ JEJ ODSOUDÍ SVÝM SVĚDECTVÍM a On je nechá zabít. Otec je viditelně vzkřísí před očima celého světa, aby viděl tento svět, že Kristus přichází, ale MNOZÍ PO PRVOTNÍM ŠOKU, STEJNĚ TĚMTO SVATÝM NEUVĚŘÍ. Pak budou vzati nahoru, jak prorokuje Zjevení 11:7-12. TI OZNÁMÍ DOBROU ZPRÁVU, jak předpověděl Jehošua a je to zaznamenáno v Matouši 24:14. Tehdy vyjde VELKÝ ZÁSTUP, ale bude muset odejít nejprve do vězení s VÍROU, ŽE BUDE ZACHRÁNĚN. Tak se i on stane SVATÝM V OČÍCH STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH VOJSK. Ten v tom vězení za nimi na chvilku zavře své dveře, ABY PŘEŠLO OTEVŘENÉ ODSOUZENÍ TĚCH , JENŽ PŘIJALI 6.6.6. PO SATANOVĚ POSLEDNÍM PODVODU, KDY SE OBJEVÍ TAKZVANÍ MIMOZEMŠŤANÉ. Kdy budou tvrdit, že je s nimi Kristus. Proto je řečeno, nevěřte jim, když řeknou: „Je v pustině. Je ve skrytých vnitřních místnostech.“. Tak se oddělí svět od VELKÉHO ZÁSTUPU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Léto se nám dostává do druhé poloviny a přichází měsíc, zajímavý měsíc. Zkusme se na něj podívat z různých stran a dát si nějaké zajímavosti do souvislosti

V čem je měsíc SRPEN, či AUGUST tak zajímavý například z dějinných záznamů? Jak vznikl název tohoto měsíce? Proč slovanské národy přijali název AUGUST, když slovo odvozené od podstatného jména SRP, který byl až do poloviny minulého století hlavním symbolem sklizně a daleko víc odpovídá povaze měsíce, co by ročního období? Mám tento měsíc rád […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Ještě jeden příspěvek, ten fakt musím napsat

Paní Jitka Zadražilová z Novinek mne fakt dostala. Ten nadpis fakt aspiruje na vtip roku. „Dejte mi vakcínu, prosí v USA na smrtelné posteli pacienti s covidem. Na to už je pozdě“ Myslím, že dnes obdrží velkou finanční odměnu. Asi už taky dostala tečku a je šťastný, na dálku ovládaný biorobot. Tak dejte paní Jitko […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Zvláštní záliba policejních složek a tajných služeb, skrýt určitou operaci pod biblický název

Když jsem se zabýval včera určitým námětem, který ve svůj čas bude zveřejněn, přišla mi na mysl tato myšlenka: „Boží mlýny, Jidáš“ a podobně, jak se jmenují některé akce slovenské policie. Je to velmi zvláštní záliba, skrýt nějakou operaci za takový název. Pro mne osobně je tou nejzajímavější tajnou operací, OPERACE GOLGOTA. Díky ní jsem […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si