Choďme (s) Duchem ... dvě cesty. 1

Choďme (s) Duchem … dvě cesty.

Nesmíš být ten, který je křesťan dvou srdcí. Náš Pán říká vyber si… úzkou cestu nebo širokou cestu; vyber si… Strom života a nebo Strom [ovoce] poznání dobrého a zlého. Vyber si… Strom poznání dobrého a zlého vypadá tak nádherně, tak honosně… Strom života se ti možná nelíbí, ale až ho poznáš, tedy až poznáš opravdově Strom života, tak najednou zazáří v tobě denní hvězda (2Pet 1:19-21) a lidé se budou dívat, co ten člověk má…

Dokud nesvlékneme toho starého člověka, dokud nedáme Bohu to staré srdce, tak nemůžeme vejít na tu úzkou cestu, a jdeme tak oklamáni tím Zlým, tou širokou náboženskou cestou … a vůbec si to neuvědomujeme.

Stále jsou zde dvě cesty, úzká a široká, a po té široké jde velká většina těch, kteří si o sobě myslí, že jsou křesťané… Jen vnitřní člověk je ten, kterého vychovává a drží ve své náruči Otec skrze dar ducha svatého.

Víte, že jedno z největších oklamání křesťanů, kteří s upřímností a důvěrou vchází do různých křesťanských skupin, je zjednodušení?! Je to zjednodušení jen na slovní proklamaci, jen na ty obřady, zjednodušení toho, jak máme přijímat Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Pán je věrný, ale má jednu jedinou důležitou podmínku: Chce, aby se stal naším Pánem. Aby se se stal naším Spasitelem ihned, to on nám s Otcovou pomocí vydobyl ten Život tím, že se obětoval. Ale stále a pořád má jednu podmínku, a řekl o ní i svým učedníkům: musím se stát vaším Pánem, musíte mě poznat jako svého Pána. Musíte mě poznat jako to Slovo, které vás vede … vede po cestě, i když vede skrze velké množství starostí, problémů a trápení. Ty promluvy jsou určeny jen pro ty, kdo v pokoře a milosrdenství opravdu chtějí zkoumat, co Ježíš Kristus v posledním čase chce říct svému tělu, jak nám chce narovnat tu [naši] pokřivenou cestu, protože ono oklamání tím Zlým je v mnoha a mnoha směrech, ale Pán nám tu připravil novou cestu, tu nádhernou a úžasnou cestu, po které jdou jednotlivci, jeden za druhým, protože vědí a ví, že tou cestou šel první Boží Syn, a náš Pán Ježíš Kristus. Víte…, je to zavádějící, co všechno Satan Ďábel teď v posledním čase dělá po celé tváři Země! Skrze divy a zázraky, a skrze mnoho manipulací…

Ale opravdu cílem toho podobenství o rozsévači je, abys poznal, jestli jsi již ve vnitřním člověku, jestli již žiješ ten život vnitřního člověka, jestli již opravdu jsi ten, který ví, že nežiješ už jen ty, to tvé velké já, a dokonce ani to tvé velké náboženské já, ale že žije v nás skrze tu pečeť svatého ducha Otec sám, a že to, co řekl Boží Syn těsně před smrtí: „Dokonáno jest!“, se naplnilo i ve tvém životě… Kamkoliv se v té pro nás radostné a nové smlouvě podívám, vidím, že to gró, ten základ, to hlavní, je opravdu znovuzrození v živém Bohu, znovuzrození v Kristu, tedy skrze Krista a jeho výkupní oběť. Víte, že… dokonalý život nám vydobyl Kristus tím, že za nás zemřel, za tebe a za mě trpěl, to on za tebe a za mě byl opuštěn v poslední chvíli svým Otcem … kvůli nám byl tupen, on byl popliván a zbičován… on za nás položil svůj život, ale on, on byl vzkříšen Otcem z mrtvých, aby nám vydobyl dokonalý život v souručenství spolu s jeho Otcem, Jehovou Bohem, kterého tak miluje a svým životem nám jej ukázal v pravém světle! A nebo ten náboženský život… život v těch denominacích, v těch „církvích“?! Co máš, co ti nikdo nemůže vzít?! Mluvím k těm, kdo mají uši k slyšení a oči k vidění, mluvím k těm, kterým že, jestliže se ještě nedostává těch vnitřních uší a vnitřních očí, aby prosili Boha: Nebeský Otče, Jehovo Bože, dej mi, prosím, porozumění a pochopení … a On tě vyslyší,  neboť Bůh je věrný!

Ano, Kristus zemřel za nás, a on byl slavnostně vzkříšený Otcem z mrtvých. Jeho Otec na tu cestu jen tak někoho nepustí, na tu úzkou cestu nepustí tělo, tělesné „křesťany“, tělesné náboženství, tělesně smýšlející … na tu cestu nepustí ani „zážitky“… Najednou uvidíš, že nežiješ těmi „zážitky“, ale že žiješ Kristův život 24 hodin denně, že ten život, jenž proudí zevnitř z očištěného srdce prostřednictvím svatého ducha od Otce nebeských světel a ovlivňuje nejen tvoji unavenou, kolikrát do kouta zahnanou duši, ale jsi to ty, ten vnitřní člověk, pro kterého se náš nebeský Otce musí stát onou pomyslnou kotvou, aby tvé srdce bylo naplněno radostí, odvahou a pokojem, které převyšuje všechno lidské myšlení. Uvědomte si, že Bůh na tu cestu vůbec nepustí nějaké divy a „zázraky“… Jehova Bůh je Bohem zázraků, ano, Jehova Bůh je Bohem divů a zázraků, ale ty divy a zázraky jsou úplně v jiné dimenzi našeho přebývání tady, než na té Zemi…

Jehova Bůh nepustí na tu cestu žádné ceremonie, žádné zákonictví! Poté, co spadla železná opona, tak Ďábel zároveň se svými oklamáními, se svými takzvanými barevnými evangelii a evangelii zázraků, vtrhl do této země. Mnozí jste upadli do těch náboženských stereotypů, upadli jste do zákonictví, upadli jste mnozí do divů a zázraků, do všech možných oklamání, Ďábel nemá jenom jedno, on jich má vyzkoušených na Boží lid za ta staletí velmi, opravdu velmi mnoho… Kazatelé svých srdcí, kazatelé tělesných srdcí, lidských srdcí, kteří sice navenek přijali Ježíše za svého Pána, ale nechali si ten starý život, naletěli, když je Ďábel pokoušel zázraky a divy a slibováním známosti…

Bůh volá, svolává svůj lid, nechal to zaznamenat ve Svém slovu… Nechtěli jste, proto já pozvedám po celé tváři země tisíce a tisíce mužů a žen, aby volali: „Vraťte se k Bohu, vraťte se k první lásce, jestli jste vůbec tu první lásku poznali… a jestli ne, tak já vás obejmu, a dám vám toto všechno. V první řadě ale, jestli mi jej dáš, odstraním to zlé, kamenné srdce, a naplním to pravé srdce, naplním toho vnitřního člověka láskou a milosrdenstvím a pokojem a radostí, naplním jej svým svatým duchem a potom se splní to Galatským: „Již to nejsem já, kdo žije, ale je to Kristus, který žije ve spojení se mnou. Skutečně život, který nyní žiji v těle, žiji vírou v Božího Syna, jenž mě miloval a vydal se za mne.“ (Gal 2:20). Je to realita tvého života? Jestliže ne, jsi zabíjen, jsi v zajateckém táboře, je potřeba, abyste ty zdi, ty klece, zbourali, abyste si ty náboženské železné opony, které máte ve svých srdcích, nechali Otcem rozbít, abyste najednou viděli svobodu v krvi Ježíše Krista, abyste už přestali žít pod zákonem, pod zákonickými kazateli, pod vůdci těla, a přišli k tomu pravému vůdci… Abychom opravdu Boží evangelium posuzovali duchovně, nebo-li rozsuzovali duchovně, abychom Boží evangelium vkládali do dnešních situací…

Víte, nepraví křesťané, jak je psáno, budou mít v posledních časech způsob falešné pobožnosti, ale sám Ježíš Kristus nás před nimi varuje „takových se straň“… způsob pobožnosti… náboženství, způsob pobožnosti divů a zázraků… Ti, kteří budou dělat různé tyto věci, neobdrží od Boha vůbec nic… Ať si takový člověk nemyslí, že od Boha může něco dostat… (1Tim 3:1-5; Jak 1:7-8).

Skutky těla, skutky náboženství, skutky těchto sekt. Ale to mluvíš o kom? O sektách!? Ať Ti dá Otec moudrost. Vím, „že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království.“ (Gal 5:19-21), vůbec nebudeš zakoušet to, co ti Pán vydobyl svou obětí, sice budeš se lopotit , namáhat v náboženství všech možných směrů, budeš zažívat i takové to v uvozovkách radostné tělesné náboženství, ale tu opravdovost, tu pravost nikdy nezažiješ!

Víte, je tady napsáno: „cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvy, sekty, soupeření, závidění…“, pojďme do duchovního odkazu, do duchovních věcí … kazatelé posledních časů a jejich žáci, zastavte se, ještě je čas, jděte a čiňte pokání… Otec čeká na vaše „už dál nemůžu, chci opravdu jenom Tebe, Ty a já, chci Tebe!“, takže ne tělesný rozměr, ale duchovní rozměr, spojujme duchovní věci s duchovními! Pojďme na duchovní rozměr těchto věcí: tito kazatelé, duchovní vůdci, cizoloží s cizími bohy, s cizími náboženskými směry, cizoloží s tou širokou náboženskou cestou, lákají na tu širokou náboženskou cestu, a daří se jim, ale jen do času… Smilní s každým duchem, nezkoumají duchy… a do svých společenství ty duchy prostě povolali! Nečistou vnesli do Kristova těla, duchovní nečistotu! Nestydatě mluví, co se nepatří… Jste modláři, klanící se tělu a lidem, chválíte jeden druhého … a umožnili jste agresi těch nejhorších duchů v posledních časech. Ale jsou tu Boží muži a Boží ženy, kteří odmítají už ty stereotypy náboženských obřadů, náboženských věcí, tak jak jste zvyklí. Pán vaše zvyky změní, ale jestli nebudete povolní, nechá vás v těch starých věcech, v těch starých zvycích, ale … jestli řeknete: „Bože, Otče, potřebujeme změnu, potřebuje Tebe!“, On pohne s vaším svícnem, On sám se tě ujme…

Nepřátelství… ty vaše železné opony, jako to bylo za komunistů. Za železnou oponu mohli jen ti, kteří byli vůdci. Proto si teď Ďábel používá vůdce těch různých náboženských sekt, různých náboženských seskupení: „Přijďte!, přijďte!“ takzvaná ekumena, „vždyť jsme všichni křesťané, všichni jsme Boží děti“, ne, je to lež z pekla! Ne každý, kdo říká „Pane, pane!“, je Božím synem nebo Boží dcerou. Tak jenom ti vůdci, nebo ti prověření mohli jezdit tenkrát za železnou oponu. A je to i dnes. Nenech, aby za tebe někdo mluvil. Vyjdi z té ekumeny. Můžeš tam zůstat, v těch domech, ale kochej se jen tím, co ti Jehova, tvůj Bůh, dává (Luk 10:22). To On připravil pro tebe skrze Krista ústupovou cestu z té široké náboženské cesty, z cesty, kterou nebudoval Pán! Sváry, sváry učení, bojují na svých náboženských cestách, jedno seskupení proti druhému. A svět se na to dívá. Církev, podívej církev! Vracet majetky! Bez peněz nejsou nic! Oni stále jen potřebují sbírky a dary a pořád jen něco, něco, aby vůbec mohli… A to není jen o katolicismu, mluvím o katolicismu, nemluvím o katolících…

Možná v horší podobě je to u těch, kteří si říkají znovuzrození… Hněvy, hněvy v duši proti pravdě, hněvy v tom starém srdci, místo abys svoji duši měl v objetí svým vnitřním člověkem, tak jsi ještě ten starý měch, to staré srdce, kam pořád ještě chceš dávat to Boží slovo, ale to všechno praskne (Luk 5:36-39), i tvůj život „v Kristu“… ale ať to praskne teď,ať ten člověk přijde k Pravdě, ať si třeba i něčím projde, ale ať pozná tu širokou náboženskou ďáblovu cestu! Sektářství, roztržky, soupeření… Sejde se pár lidí okolo jednoho vůdce a pořádají různé konference, sjezdy… (např. Adventisté sedmého dne, svědkové Jehovovi a další). Pojďme trochu do pokory… Za koho mluvíte? Kde máte učedníky?!

Ti vůdci ve skutečnosti závidí těm blahoslaveným v duchu, blahoslaveným v tom vnitřním člověku, kteří veškerou svou naději vkládají opravdově v Jehovu, svého Boha, protože vědí, že On je jejich život! Bezdůvodně útočí na bratry a sestry, kteří chtějí jít, a jdou po té úzké cestě, bezdůvodně se na ně obořují, chodí v opilství … pijí tito služebníci z kalicha démonů a říkají, že pijí z kalicha Kristova, vystrojují večeři Páně a vystrojují ji nehodně, nerozhlédnou se, že Pán s nimi již dávno není. Jsou opilí sami sebou, jsou opilí
svým náboženstvím jsou opilí hlavně z těch kazatelen … podívejte se z blízka na život těch vašich vůdců, podívejte se na ně zblízka … tito vůdci se potácejí, mhouří oči, propagují cvičení těla, prorokují, ať Bůh mlčí, oklamávají Boží lid. Ale díky Bohu za upřímné bratry a sestry úzké cesty, jejichž almužny a modlitby došly až k Božímu trůnu, kdy Otec je shromažďuje sám v posledním čase, vyzývá je: Prchněte z těch domů, prchněte z toho Babylonu, prchněte, nebo obdržíte [část z jeho] ran… já vás shromáždím… ne do nových denominací, ne do nových církví, … máte jenom jednoho Pána, Krista, toho nádherného Krista Ježíše, který sám řekl Petrovi a jeho bratrům kolem, a říká to i Tobě a mně, „Za koho mne máte?“, … ano pane Ježíši , ty jsi Kristus, syn Boha živého, a víme, že to nejsou lidé, kteří budují tvou církev, ale že jsi to Ty, který buduješ svou církev, tu neviditelnou nevěstu Kristovu, tu nádhernou, nádhernou!, tvořenou jenom Tebou a lidmi, které schválil tvůj Otec, a náš Otec, Ježíšův Bůh i náš Bůh!

Víte, mnozí kazatelé, vůdcové, kněží jste se nechali probodnout! Pojďme více do hloubky… Bůh je živý, Jehova Bůh je stejný včera, dnes i navěky… Otec se Synem se na nás dívají, … co ti muži a ženy posledního čase… nechají se opravdu Ďáblem oklamat?! Divy a zázraky, zásluhovostí, zákonictvím, farizejstvím, nechají se opravdu probodnout bohatstvím odprava až doleva, úspěšností tohoto pozemského života?! Jste probodeni mnozí touhou po slávě, bohatství a uznání… odlétli jste od reality Kristova života! Kristův život můžeš poznat, pochopit a realizovat jedině sám, … jestli Ho najdeš, bude-li ti dovoleno jej najít (Jan 6:44), rozpoznáš-li konečně ve svém vnitřním člověku, a necháš prýštit ven ten Život, tu vůni, tu Lásku, milosrdenství… Ale vy jste odlétli od reality toho pravého Kristova života, který je tak jasně, tak jasně dán v té nádherné radostné zprávě, v tom nádherném evangeliu Života. Víte, že velká většina těchto kazatelů, vůdců, kněží nejsou vůbec kazatelé té pravé Kristovy smlouvy s námi, toho, co vydobyl svojí velkou obětí?! Víte, že duchovní pýcha všech možných rozměrů nadnáší!? Vy už létáte úplně v jiné dimenzi, vaše duchovní pýcha, vaše duchovní cesta … už létáte někde úplně jinde. Vraťte se k Bohu, vraťte se k našemu Pánu, Pán nechce, aby kdokoli zahynul. Zamysli se nad tím, co jsi slyšel…

Najednou jsem zjistil, že když se dívám na Boží slovo, že když to opravdu beru jako dobrodružství, že můžu vidět, jak to doopravdy a ve skutečnosti je, že můžu vidět a číst, že Pán nenechává nikoho neznalého na pochybách… On vidí tvoje chtění, On vidí Tvoje činění… On tě vidí, jak přistupuješ k Božímu slovu, jestli jsi ten, kdo kope, kope, kope, jestli jsi ten, který na Jeho Slovo (teď v uvozovkách říkám ten příběh o rybářích) tu svou síť hodíš na jinou stranu, najednou uvidíš, že to, co tě míjelo … láska, pokoj, radost, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, nebo víra, mírnost, zdrženlivost … to, co tě míjelo, najednou toho budeš mít plnou síť, plný život, budeš plný těmito věcmi, které Pán dal do tvého srdce. Nesmíš být ten, který je křesťan dvou srdcí. Náš Pán říká vyber si … úzkou cestu skutečného života, a nebo neskutečně širokou cestu věčné smrti, vyber si… Strom života, a nebo Strom [ovoce] poznání dobrého a zlého. Vyber si… Strom poznání dobrého a zlého vypadá tak nádherně, tak honosně… A Strom života se ti možná nelíbí, ale až ho poznáš, až poznáš opravdově Strom života, tak najednou zazáří v tobě denní hvězda (Př 4:18), a lidé se budou dívat, co ten člověk má, že je nějaký jiný… Ať vám Pán mocně požehná. Láska Kristova ať vás objímá a provádí vším, vším, čím potřebujete projít. Miluji tě a toužím po tobě [v] Kristu Ježíši. “

 

Převzato od skupinky křesťanů (provedeny drobné korekce).

 

Boleslav Křišťál

email.tyrtai@gmail.com

PŘIDAT NOVÝ NÁZOR

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít