Čas Konce a Velké Soužení

považuji se za šťastného, že je mou povinností Vás všechny informovat, místo někoho jiného, který to měl udělat, ale nemohl, protože mu to Otcem Jehovou nebylo dovoleno, aby prohlédl skrze pavučinu svých vlastních lží, kterou si během něco málo více než 100 let vytvořil kvůli vlastní opojné moci a obohacení, nehledě na to, že mezitím začal bít své spoluotroky a stýkat se s těmi ostatními, kteří jsou tu delší dobu a ještě více přispěli k jeho nevalné pověsti, což vždy nebylo, a tím se stal součástí tohoto světa a připojil se tak svými skutky k Velkému Babylónu. Jak řekl náš Král a bratr Jehošua „poznáte je podle jejich ovoce…“! a také, až třetí díže zkvasila (Mat 13:33; Luk 13:30), což se už stalo ve druhé polovině 20. století a dále až do dnešních dnů.

Již NASTAL ČAS.

Nastal čas Velkého soužení (jaké nikdy nebylo a již nikdy nebude), které započalo po svátku stánků podle židovského kalendáře na počátku našeho října 2020 a právě začalo shromažďování Velkého zástupu. Mezitím skončilo zapečeťování malého stáda a jiných ovcí (velkého stáda jednoho pastýře). Období shromažďování Velkého zástupu bude trvat ‚čas a období‘ až do prvních měsíců 2022. Kristus již zahájil panování uprostřed svých nepřátel! V předchozím období Času Konce bylo divoké zvíře (USA a VB) zasaženo smrtelnými ranami a jeho tělo je vydáváno hořícímu ohni (Dan 7:11) a pokud jde o ostatní zvířata, byly jim odebrány atributy moci a prodloužena existence o ‚čas a období‘ (Dan 7:12). Toto se děje od letnic roku 2020.

V případě toho prvního to znamená, že jim Jehova-h Bůh odebral ochranu, kterou donedávna měli a dal průchod Satanově zlobě. A tak Odpůrce a Lhář (ODPŮRCE – satan – hebrejsky: sa·tanʹ; POMLOUVAČ – ďábel – řecky: di·aʹbo·los), který si v současné době nechá říkat GP (Globální Prediktor), má na ně se svými kamarády naprosto přímý vliv. Což je a ještě bude zjevné z jejich naprosto bezcitných a nerozumných skutků.

Období Velkého soužení je vyvrcholením Času Konce a je tedy jeho součástí, co se týká splňování všech proroctví o 2.300 večerech a jitrech (viz. Daniel 8:14), a poběží do poloviny ledna 2022, jak o tom hovoří sám Bůh Jehova.

Vše již bylo předpovězeno, ale někdo si zahrál na falešného proroka a uvedl mnoho lidí v omyl. Avšak každá ovce zná hlas svého skutečného pastýře. Ovšem falešný prorok, mnozí rádoby pastýři, kteří patří do náboženských organizací a nejen to, a neustále velí pro nesprávný čas a nesprávnou dobu a pro úplně někoho jiného, a toto velmi často vztahují sami na sebe. Mnozí z nich, kvůli pýše, aroganci a sebevědomí, se nechtějí přiznat a pokořit pod mocnou Jehovovu ruku a naslouchat jeho radě a prosbě. A tak, jak je psáno v knize Zjevení (Apokalypsy), bude tento ‚falešný prorok‘ (skupina lidí, kteří zaváděli na zcestí mnohé národy) vhozen do ohnivého jezera, kde je potká druhá smrt (smrt bez návratu), a tito již nebudou nikdy spatřeni, jelikož jejich jméno není zapsáno v knize (nikdo z nich nepředstoupí před soud spravedlivých a nespravedlivých), protože tak šli s plným vědomím proti Otcovu [Božímu svatému] Duchu a svými skutky se mu tak rouhali.

Všem lidem…
… kéž byste skutečně rozeznali inspirované výroky démonů od těch Božích! Ale mnohým z vás to není dáno. Modlete se k laskavému Bohu, Otci nebeských světel, Jehovovi, skrze Krista Jehošuu, aby vás mohl zachránit v tento těžký čas. Čiňte PROSÍM pokání ze svých prázdných skutků.

Jsem rád, že vám můžu ukázat směr. To samé, co dělal Jehošua Král.
Jeho i můj Otec a Bůh, Stvořitel nás všech, který si dal jméno Jehova-h je laskavý právě k těm, kteří jej pokorně prosí.
On Působí, aby se dělo a aby se stalo, aby se jím vyslané Slovo nevrátilo zpět bez výsledků!

Přeji všem hodně zdaru a hojnost Otcova vedení 🙂

Další informace na alternativním webu zde a tento článek zde.

Jiné a  podrobnější informace k ověření v publikaci „…- Tajemství ukončena,…“ zde.

 

Boleslav Křišťál
Kristův bratr
tyrtai@email.cz

WhatsApp sdílejte

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


The maximum upload file size: 30 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..