Blíží se super krvavý měsíc

Mnoho lidí ve svých hlavách uvažují nad podívanou, která se v tomto století už nezopakuje. Je to ten páteční krvavý měsíc, o kterém mluvil Kristus? Pokud ano, tak je důležité rozjímat nad tímto textem, který jsem obdržel od svého přítele a bratra v Kristu.

Velký Babylón – matka všech nevěstek (Zjevení 17:5)
Musím být součástí nějaké církve?
Na úvod si nejdříve řekněme něco o Babylónu o jeho historii a významu. Babylón byl postaven na území dnešního Iráku na řece Eufrat asi 80 km jižně od Bagdádu a patřil pod Mezopotámii, která ležela na území mezi řekami Eufrat a Tigris. V dnešní době připadá toto území části Iráku, Sýrie, Iránu a Turecka. Výraz Mezopotámie znamená výstižně „země mezi řekami“ a říká se o ní, že se stala kolébkou civilizace. Město Babylón patřilo k nejvýznamnějším a největším v době 1595 př.n.l. – 1157 př.n.l.
Babylón v překladu znamená „zmatek“ z řeckého Bábel, dle dnes již mrtvého semitského jazyka se dá přeložit Babylón také jako „Brána boží“ z akkadského významu slova Bab-ilu. (zdroj Wikipedia). Vznik Babylóna se datuje v době Akkadské říše, která existovala v letech 2334-2154 př.n.l. Bible se o městě zmiňuje jako o jednom z prvních měst založeném brzy po potopě a to hlavně v souvislosti s falešným uctíváním boha Marduka (chrám zasvěcený Mardukovi se nazýval Etemenanki a jednalo se o patrovou věž známou jako Zikkurat) a stavbou věže, kterou měli stavět v odporu proti Bohu.
Bible uvádí, že Bůh zmátl jazyk obyvatel a rozptýlil je po celé zemi, viz. 1.Moj 11:9. Vznikající město
pak dostalo jméno Babylón, dle výrazu „zmatek“, neboli zmatení jazyků. Zde se už pomalu dostáváme k významu tohoto města v Bibli. Bible používá výraz Velký Babylón v souvislosti s falešným uctíváním (Ezekiel 21:21), nebo také jako označení pro náboženské směry, které nejsou v souladu s Boží pravdou a poselstvím Bible. Bůh nechal toto město dobýt, přestože bylo toto sídlo postaveno jako nedobytná tvrz se dvěmi hradbami a vodním příkopem. Tak jak Bůh předpověděl, tak se i stalo. V roce 539 př.n.l dobyl město Peršan Kýros II. Veliký a to jednoduše tak, že nechal odvést vody Eufratu a po říčním dně se dostal se svými vojsky do města.
V době vzniku křesťanství apoštol Jan používá v knize Zjevení výraz Velký Babylón matka nevěstek a naznačuje tak, že tento výraz i historická souvislost má také jiný, hlubší význam. Podobně jako v Babylóně, který se stal kolébkou falešného uctívání, používá Jan tento výraz v souvislosti falešného náboženství v křesťanské době. Co je důležité vědět je to, že tento Velký Babylón má být odstraněn a že za jeho vznikem stojí Boží odpůrce Satan, který je v odporu proti Bohu a vede od počátku lidstva s nejvyšším Bohem (JHVH) boj o právo nejvyššího Správce nad celým hmotným i nehmotným vesmírem.
Jak jsem již zmínil výše, výraz Velký Babylón se vztahuje k falešnému uctívání a falešnému náboženství. Takto tento význam popisuje Bible. Pro křesťany s upřímným smýšlením je Boží slovo ústavou a nejvyšším zákonem a to jak v oblasti, uctívání, morálky, běžného života i rozpoznávání dobrého od špatného. Bible jasně definuje, koho a jak má člověk uctívat, koho má ctít, jaké má uspořádání rodina, jaký má být vztah k bližnímu, nevěřícímu či Božím odpůrcům. Bible dala lidstvu návod na spokojený život díky Desateru a později v době Ježíše v podobě dvou přikázání, která Desatero zužují na dvě přikázání, neboli dva principy přístupu k Bohu a bližnímu. Pokud by se lidstvo řídilo těmito přikázáními byl by dnes ráj na zemi. To je neoddiskutovatelný fakt založený na nejvyšším principu lásky, který je hlavním povahovým rysem Boha Všemohoucího. Kdo jiný může znát lépe člověka, než jeho tvůrce (výrobce)?
Je nutné mít na paměti, že láska je základním rozpoznávacím znakem pravých, upřímných křesťanů a následovníků Krista, viz 1.Kor 13:1-13. Výraz křesťan je odvozením slova Kristus (pomazaný) a znamená – následovník Krista, 1 Pet 4:16. V dopise Korintským nám apoštol Pavel vysvětluje, že poznání má člověk zpočátku jen částečné, ale s přibývajícím studiem písma se obraz víry upřesňuje. Toto upřesnění a pochopení smyslu dává člověku Bůh, nebeský Otec (JHVH) 1.Kor 3:6 „Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh“. Historie nám ukazuje, že v minulosti docházelo k rozporům ohledně víry a správného chápání písma (Hus, Luther, Kalvín, atd.). Bohu velmi záleží na tom, abychom ho uctívali pravdou založenou na písmu na Bibli viz. Jan 17:3 „A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista“. (Žalm 25:14, Př 1:7, Př 2:6, 1.Kor 8:3). Proto nám dal Boží slovo Bibli a postaral se o to, aby se dochovalo v co nejpřesnější možné podobě. Bible je nejrozšířenější a nejpřekládanější knihou všech dob. Každý, kdo je upřímného a pokojného ducha získá skrze Božího Ducha poznání od Boha viz. 1Kor.12:8 „…jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání…“.
Biblická chronologie nás upozorňuje, podobně jako před příchodem Ježíše Krista v minulosti, že se nacházíme ve specifické době, která se bude vyznačovat přesně stanovenými znaky. V době příchodu Ježíše, očekávali izraelité příchod proroka. Jan Křtitel připravoval lidi na jeho příchod a připravoval Ježíši cestu. V dnešní době nemáme obdobu Jana Křtitele, ale máme Bibli a ta nám dnešní dobu  přesně specifikuje viz. např. 2 Timoteovi 3:1 „Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2 Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, 3 bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, 4 zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. 5 Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej“. Mat 24:3-13 „3 Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni
nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“ 4 Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: `Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6 Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7 Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8 To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. 9 Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10 Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12 A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne.13 Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14 Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“ V Danielovi 2:44 popisuje Bůh, že v jistém období, které přirovnává ke směsi železa a hlíny, bude nastoleno království, které nahradí všechny pozemské království a bude na zemi ne neurčitý čas, nebo-li navždy. Doporučuji přečíst celé proroctví, abyste pochopili kontext.
Dnešní doba přesně odpovídá proroctvím Bible. Když si dáte do vyhledávače termíny jako: armagedon, poslední časy, konec světa, tak zjistíte, že je na toto téma velké množství odkazů a videí. Lidé si už historicky vyzkoušeli všechny možné zřízení, všechny možné politické uspořádání, aby zjistili, že si bez Boha nedokážou vládnout ku prospěchu všech. Dospěli jsme do doby, kdy průmyslová revoluce je dostatečně na vrcholu, aby nám umožnila přesvědčit se, že život nemohl vzniknout náhodou. Život je přesně daný a řídí se konstatntně nastavenými systémy, polohou země a slunce, aby byl umožněn život v tak rozmanitém množství fauny a flory. Díky poznání zákonitostí DNA víme, že vše živé má v sobě software, který určuje všechny jeho vlastnosti a parametry. Díky moderním komunikačním systémům nikdo nemusí žít v nevědomosti a internet spojuje lidi celého světa. Jen jedno odvětví lidského poznání má velké problémy a to je poznání Boha Všemohoucího, jeho syna a smysl Bible. Proč si lidé volí všechny možné životní cesty a tu nejdůležitější cestu, která určuje budoucnost každého jedince na zemi, opomíjejí? Jedním z důvodů je, že ti, kteří se staví do role znalců písma (teologové, faráři, biskupové, atd.) nedovedou zprostředkovat lidem úplnou pravdu o Bohu a jeho záměru s lidstvem. Je nutné si uvědomit, že abychom měli před Bohem schválené postavení, musíme ho nejdříve poznat a na základě poznání se nechat pokřtít, abychom se křtem rozloučili s minulostí a nastoupili nový život křesťana, založeného na zásadách popsaných v Bibli.
Návod je dán v písmu, není to nic složitého. Pravda popsaná v Božím slově se díky božímu odpůrci postupem času rozmělnila. Náboženští vůdci si po vzoru, rozděl a panuj, přizpůsobili biblické nauky k obrazu své denominace a více než zájmy Boha hájí zájmy své a smilní s politiky (králi) země. Zj. 18:3. Člověk, který toto pozoruje, snadno nabude dojmu, že Bůh není, protože není žádný příklad hoden následování. V každé náboženské organizaci na zemi najdeme překroucení písma a přizpůsobení si písma ke svým naukám, nařízením či dogmatům, která nejsou Boží, ale lidské. Většina lidí slyšela o inkvizici, křižáckých taženích, o spolupráci Papeže s Hitlerem, o náboženském žehnání vojákům na obou stranách barikád, atd. Tyto skutky církví a jiných náboženských směrů jsou odrazující a většina lidí si řekne, že Bůh není, protože by to nedopustil. Nemůžeme Boha vinit za to, že se lidé neřídí jeho přikázáními. Proto příkaz, abychom opustili Velký Babylón a nestali se tak podílníky na ranách, které Bůh skrze Ježíše vykoná nad touto nevěstkou platí pro všechny křesťany, hájících pravdu písma. Přijde doba a bude to brzy, kdy zazní – „ Vyjděte z Velkého Babylóna všichni, kdo věříte v Boha Všemohoucího a jeho syna Ježíše Krista! Vyjděte všichni, kdo hájíte pravdu a zájmy Božího
Království“.
„Musím být součástí nějaké církve?“ Ne, nemusím! Celosvětově vznikají skupiny bez církevní příslušnosti.
Není potřeba se bát co bude, až opustíte to, co je falešné. Je nás již dnes hodně, kteří se scházíme, nebo komunikujeme přes internet, povzbuzujeme se navzájem a nejsme součástí žádné církve. Jsme v kontaktu a poznáváme, že tato forma uctívání má Boží schválení. Zažíváme opravdovou svobodu Božích dětí, viz. Matouš 11:29 „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. 30 Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“ Jak to Ježíš myslel, co myslíte? Myslel tím, že máme v kostelích či sborech poslouchat faráře (představené sboru), jak mluví latinsky něco, čemu nerozumíme a pak nám řekne nějaké své vlastní úvahy, nebo indoktrinované úvahy církve, kterou zastupuje, a přitom nepřečte ani řádek z Bible?
Nosíte Bibli na svá náboženská shromáždění? Pokud vás k tomu představený církve nepovzbuzuje, tak co vás vlastně naučí o Bohu? V jiných církvích zase naopak nakládají na křesťany tak velká břemena, že jich výčitky svědomí o vlastní nedostatečnosti přivedou až k psychické nemoci. Nedovolte, aby se lidské příkazy staly hlavními zdroji pochopení písma. Ty Boží, mají člověka osvobodit a ne srážet na kolena. Naházet těžká břemena na záda křesťanů nemá nic společného s Boží láskou. Věřím, že je ještě před námi doba, kdy bude velké, celosvětové vydávání svědectví o Božím Království. Je ale potřeba již dnes prověřovat to, o co se opírá moje víra, jestli je to od Boha, nebo od toho ničemného. I v prvním století byla skupina lidí, která prověřovala, jestli to co je jim předkládáno je v souladu s písmem, ti jsou pro nás dnes velkým příkladem, viz. Sk 17:11 Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Obávám se, že nemusí obstát u Ježíše výmluva typu „to říkal pan farář, za to já nemůžu“. Kéž bych se mýlil a Bůh a náš Pán se prokázali být milosrdnými k naší nedokonalosti a odpustili nám naši nevědomost. V písmu je řečeno, že nebudeme vědět a chápat vše, ale svým postojem musíme dát jasně najevo na čí straně stojíme, na straně Boha, nebo Satana. Jiná možnost neexistuje.
Kéž nejsme Ježíšem shledáni jako ti, kteří jsou součástí „Velkého Babylóna“, kterému nepatří záchrana.

Komentujte

avatar

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  Subscribe  
Upozornit na